Filozofuj! 2020 nr 1 (31)

(2 opinie klienta)

12,00

Opis

Spis treś­ci

Metafizy­ka i esenc­jal­izm > Maciej Sendłak, Tadeusz Szub­ka
Za cel metafizy­ki uzna­je się opis i wyjaśnie­nie struk­tu­ry sze­roko rozu­mi­anej rzeczy­wis­toś­ci. Już tak postaw­ione zadanie może świad­czyć o dużym znacze­niu tej dyscy­pliny. Jeśli uwzględ­nimy przy tym, że sam Arys­tote­les bada­nia z zakre­su metafizy­ki nazy­wał „filo­zofią pier­wszą”, jej doniosłość poz­naw­cza powin­na zna­j­dować się poza wszelki­mi wąt­pli­woś­ci­a­mi.

Prawdzi­wy esenc­jal­izm? > David S. Oder­berg
Czy jakikol­wiek przed­miot może być czymkol­wiek, czy też wszys­tko jest z koniecznoś­ci czymś? Jest to to jed­no z dzi­wacznych pytań, które zada­ją tylko filo­zo­fowie. Wyda­je się, że zna­j­du­je się ono na grani­cy tego, co da się spójnie pomyśleć, jed­nak tak naprawdę jest ono bard­zo istotne. Czy żyje­my w chao­ty­cznym świecie, w którym możesz nagle zmienić siebie w owa­da (zob. Przemi­ana Fran­za Kaf­ki), samochód w krowę, a zło­to w śnieg? Tak się nie dzieje, a więc świat nie wyda­je się chao­ty­czny, ale uporząd­kowany.

Czy królowa Elż­bi­eta II mogła­by mieć innych rodz­iców? > Harold Noo­nan
Czy królowa Elż­bi­eta II mogła mieć innych rodz­iców? Czy drew­ni­any stół, przy którym siedzę, mógł zostać zro­biony z innego drew­na niż to, z którego fak­ty­cznie pow­stał? Jeśli nie uważasz, że jest to możli­we, obsta­jesz przy tezie o koniecznoś­ci pochodzenia: że Królowa z koniecznoś­ci miała tych rodz­iców, których miała, i że ów stół z koniecznoś­ci pow­stał z danego ory­gi­nal­nego kawał­ka drew­na.

Frag­ment z klasy­ka

O koniecznoś­ci pochodzenia > Peter Simons
Teza o koniecznoś­ci pochodzenia jest stanowiskiem metafizy­cznym, które spop­u­lary­zował Saul Krip­ke w swoich wykładach na Uni­w­er­syte­cie w Prince­ton pt. Nazy­wanie a konieczność. Jed­nym z wielu zagad­nień, które Krip­ke w nich omaw­iał, było pytanie o to, czy przed­mio­ty indy­wid­u­alne mają włas­noś­ci istotne.

Puchar z ubitym uchem. Isto­ty, częś­ci i tożsamość rzeczy > Michał Głowala
W słown­iku filo­zoficznym, jakim jest V księ­ga Metafizy­ki Arys­tote­le­sa, najbardziej dzi­wi hasło numer 27: greck­ie kolobon. Jest to całość pozbaw­iona ważnej częś­ci, np. puchar z ubitym uchem lub orga­nizm bez kończyny.

Dlaczego krowa daje mleko? > Marek Piwowar­czyk
Pewnego let­niego dnia poszedłem z moją pię­ci­o­let­nią córką na spac­er. W pewnym momen­cie znaleźliśmy się obok łąki, na której pasły się koń i krowa. W dzisiejszych cza­sach jest to na pol­skiej wsi widok już bard­zo rzad­ki, dlat­ego cór­ka zareagowała na ten obrazek dość żywo i chci­ała pode­jść bliżej. Nieste­ty na nasz widok zwierzę­ta stały się niespoko­jne. Koń zaczął rżeć i brykać, a krowa muczeć. Cofnęliśmy się, ale ja mimo wszys­tko postanow­iłem wyko­rzys­tać tę sytu­ację do celów eduka­cyjnych.

Kalen­dar­i­um prob­le­mowe

Wywiad
Jaką rolę pełni poję­cie isto­ty w docieka­ni­ach filo­zoficznych? > Wywiad z Fab­ricem Cor­reią, jed­nym z najwybit­niejszych współczes­nych metafizyków

Narzędzia filo­zo­fa
Ekspery­ment myślowy: Esenc­jal­nie o esenc­jach, czyli co do istot należy oraz czego są one isto­ta­mi > Artur Szut­ta
Teo­ria argu­men­tacji: #26. Dwie dro­gi skutecznej per­swazji – jak się po nich sprawnie poruszać? > Krzysztof A. Wiec­zorek
Gawędy o języku: #13. Nic więcej i nic mniej > Woj­ciech Żełaniec

Feli­etony
Kot, pies i człowiek w swo­jej isto­cie > Adam Grob­ler
Ja, mikrokos­mos > Jacek Jaś­tal

Satyra
Isto­ta rzeczy i resz­ta świa­ta > Piotr Bar­tu­la

Filo­zofia w lit­er­aturze
Mały Książę i isto­ta dobra > Natasza Szut­ta

Narzędzia filo­zo­fa
Gre­ka i łaci­na z wielki­mi klasyka­mi: Isto­ta rzeczy > Michał Bizoń

Feli­eton
O isto­cie samot­noś­ci > Marek Błaszczyk

Filo­zofia w szkole
Skąd te zmi­any? Sce­nar­iusz lekcji filo­zofii dla uczniów szkół pod­sta­wowych > Doro­ta Monkiewicz-Cybul­s­ka

Wokół tem­atu
Skan­dal kul­tu­ry – czyli o tym, że… wszyscy nosimy oku­lary! > Tomasz Błaszczyk

Z pół­ki filo­zo­fa…
Psi geniusz > Mał­gorza­ta Szostak

Filo­zofia w filmie
Zielona książ­ka > Piotr Bił­go­ra­js­ki

Filo­zofia z przym­ruże­niem oka

2 opinie dla Filozofuj! 2020 nr 1 (31)

  1. Dr. Paul Kopet­zky

    Dzień bez obe­jrzanego obrazu, przeczy­tanej książ­ki czy wysłuchanej muzy­ki jest dniem stra­conym.” JW Goethe.

    Goethe, Heine, Schiller — Wiel­ka Trój­ca.

  2. Dr. Paul Kopet­zky

    vide tzw. “brzyt­wa Ock­hama”.

Dodaj opinię

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Polecamy także zakupy w