Filozofia religii Filozofia w filmie Patronaty Wydarzenia

Projekcja filmu „Jakob Böhme, życie i twórczość” na UMCS

24 października na Wydziale Humanistycznym UMCS odbędzie się projekcja filmu popularnonaukowego „Jakob Böhme, życie i twórczość” oraz spotkanie z reżyserem Łukaszem Chwałko. „Filozofuj!” objęło patronatem to wydarzenie. Serdecznie zapraszamy.

Zapisz się do naszego newslettera

Po pro­jekcji fil­mu uczest­ni­cy będą mieli możli­wość poroz­maw­ia­nia z twór­cą fil­mu, który podzieli się z uczest­nika­mi pokazu doświad­czeni­a­mi związany­mi z pracą nad pro­jek­tem i odpowie na pyta­nia.

(…)„Film opowia­da o zgorz­eleckim mistyku i gnos­tyku Jako­bie Böhme. Pro­jekc­ja w przys­tęp­ny sposób przy­bliża postać i doko­na­nia tego zapom­ni­anego filo­zo­fa religii, którego myśl wywarła znaczą­cy wpływ na całą ówczes­ną Europę. Jakob Böhme żył  w lat­ach 1574–1624 w Gör­litz na Górnych Łuży­cach. Dzisi­aj jego dom zna­j­du­je się na ziemi­ach pol­s­kich w Zgorzel­cu. Wywarł on wiel­ki wpływ na filo­zofię europe­jską, w tym szczegól­ny na  filo­zofię niemiecką i rosyjską w XIX w. Ide­al­izm niemiec­ki nazy­wa się retranslacją Böh­mego. W Rosji pod jego wpły­wem tworzyło dwóch najwięk­szych filo­zofów tego kra­ju: Sołowjow i Bier­dia­jew. W Polsce inspirował Mick­iewicza, a w wieku XX w. Tadeusza Różewicza i Czesława Miłosza. Nieste­ty w Polsce, pomi­mo wielkiego wpły­wu na naszą kul­turę, Böhme jest wciąż bard­zo mało znany. Mam nadzieję, że dzię­ki moje­mu fil­mowi trochę się to zmieni. Pra­ca nad filmem trwała blisko pięć lat – w rezulta­cie pow­stał godzin­ny obraz, w bogaty sposób przed­staw­ia­ją­cy główne idee filo­zo­fa oraz ich późniejsze odd­zi­ały­wanie w świecie. Wypowiada­ją się w nim pol­skie auto­ry­te­ty, związane z tym tem­atem, m.in. Jerzy Prokopiuk, prof. Jan Tomkows­ki oraz prof. Józef Piór­czyńs­ki. (…)”

powiedzi­ał reżyser, Łukasz Chwałko

Pokaz fil­mu i spotkanie z reży­serem fil­mu Łukaszem Chwałko odbędzie się w Auli Wydzi­ału Human­isty­cznego UMCS („Nowy Humanik”).

Wydzi­ał Human­isty­czny UMCS Plac Marii Curie- Skłodowskiej 4a, 20–034
24 październi­ka 2018 o 18:00–20:00
Wydarze­nie na Face­booku


Współor­ga­ni­za­torzy:
Wydzi­ał Filo­zofii i Socjologii, Zakład Reli­gioz­naw­st­wa i Filo­zofii Dawnej, Pol­skie Sto­warzysze­nie Badań nad Zachod­nim Ezoteryzmem (Odd­zi­ał Lublin).

Patronat:
“Filo­zo­fuj!”

Najnowszy numer można nabyć od 2 lipca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy