Aktualności Ogłoszenia Wydarzenia

Racjonalizm religijny u autorów antytrynitarskich: Jan Crell, Andrzej Wiszowaty, Joachim Stegmann. Wykład dra hab. Steffena Hubera, prof. UJ

21 maja 2020 roku na internetowej platformie Microsoft Teams odbędzie się otwarte seminarium filozoficzne. Kolejnym gościem zaproszonym w ramach projektu „Między sekularyzacją a reformą.  Racjonalizm religijny końca XVII wieku i epoki Oświecenia” będzie dr hab. Steffen Huber, prof. UJ, który przedstawi główne osiągnięcia myśli filozoficznej braci polskich.

Zapisz się do naszego newslettera

Pod­czas wykładu Stef­fen Huber przed­stawi zarys nauk tryni­tars­kich w Polsce w okre­sie między 1560 a 1660 rok­iem. Bra­cia polscy, jak nazy­wali samych siebie, stanow­ili najbardziej radykalny odłam pol­skiej refor­ma­cji. Ich nau­ki były zako­rzenione w XVI-wiecznym human­izmie oraz w nieortodoksyjnych nur­tach religi­jnych, przede wszys­tkim pochodzenia północ­nowłoskiego. W późniejszym okre­sie na tere­nie Czech, Tran­syl­wanii i Pol­s­ki, a zatem na ter­e­nach, gdzie funkcjonowały obok siebie różne kul­tu­ry, antytryni­tarze pode­j­mowali dodatkowo tem­aty związane z życiem pub­licznym. Dzię­ki temu wypra­cow­ali ory­gi­nalne pode­jś­cie do spraw relacji pomiędzy ratioreli­gio, a także do kwestii wol­noś­ci sum­ienia i tol­er­ancji religi­jnej.

Pol­s­ka trady­c­ja antytryni­tars­ka dzieli się na dwa okresy. Pier­wszy z nich, kończą­cy się śmier­cią Faus­ta Socy­na (1604), krążył wokół zagad­nień human­isty­cznej hermeneu­ty­ki. Radykalne twierdzenia religi­jne i poli­ty­czne, np. doty­czące dwóch natur w Chrys­tusie, głos­zone przez Fran­cisz­ka Stankara, czy odmowa pode­j­mowa­nia akty­wnoś­ci oby­wa­tel­skiej, którą zale­cał Marcin Czechow­ic, były wów­czas przez Socy­na trak­towane jako mniej istotne. Po śmier­ci słyn­nego włoskiego refor­ma­to­ra bra­cia polscy zachowali umi­arkowane poglądy poli­ty­czne, ale, w prze­ci­wieńst­wie do innych szkół dzi­ała­ją­cych na tere­nie Rzecz­pospo­litej, otworzyli się na współczes­ną im zachod­nią filo­zofię. Przyj­mowali wów­czas także bardziej radykalne poglądy, np. mate­ri­al­isty­czne rozu­mie­nie Boga (Ernst Son­er), aplikowali racjon­al­isty­czne aksjo­maty do dog­matów religi­jnych (Jan Crell, Andrzej Wis­zowaty, Joachim Stegmann), a także pos­tu­lowali przyz­nanie równych praw oby­wa­tel­s­kich wszys­tkim wspól­no­tom religi­jnym (Crell).

Prof. Huber zaprezen­tu­je tezę, że najważniejsze zmi­any w pol­skim ruchu antytryni­tarskim mogą zostać wyjaśnione zmi­ana­mi w racjon­al­izmie filo­zoficznym, zachodzą­cy­mi pomiędzy połową XVI a połową XVII wieku.

Zaję­cia w języku ang­iel­skim. Zaprasza­my!

Więcej infor­ma­cji w linku.


Dr hab. Stef­fen Huber, prof. UJ – filo­zof, his­to­ryk filo­zofii, tłu­macz, wykład­ow­ca w Insty­tu­cie Filo­zofii Uni­w­er­syte­tu Jagiel­lońskiego. Znaw­ca filo­zofii pol­skiej okre­su rene­san­su. Członek Rady Pro­gramowej Insty­tu­tu Myśli Józe­fa Tis­chn­era w Krakowie. Autor licznych artykułów z zakre­su his­torii filo­zofii pol­skiej, ma na kon­cie także przekłady pol­s­kich książek, artykułów i poezji na język niemiec­ki oraz z języ­ka niemieck­iego na język pol­s­ki. Autor książek Die Idee der sou­verä­nen Bürg­erge­sellschaft. Polen 1970–1990 (2003), Logi­ka i wiara w sporze Andrze­ja Wis­zowa­t­ego i Got­tfrie­da Wil­hel­ma Leib­niza o Trójcę św.(2005), Ein­führung in die Geschichte der pol­nis­chen Sozial­philoso­phie. Aus­gewählte Prob­leme aus sechs Jahrhun­derten (2014), Poli­fo­nia trady­cji. Filo­zofia prak­ty­cz­na i teo­re­ty­cz­na Andrze­ja Frycza Mod­rzewskiego (2014).


: Online – Microsoft Teams
21 maja 2020, 16:00–18:00 Strona inter­ne­towa orga­ni­za­torów
Wydarze­nie na Face­booku

Najnowszy numer można nabyć od 2 lipca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy