Filozofia współczesna Galeria Cytatów

Roman Ingarden: Dyskusja ma służyć przełamywaniu ułomności ludzkich

Roman Ingarden cytat 4

Potrze­ba dys­ku­sji i jej istot­na funk­cja rodzi się bowiem nie z pra­gnie­nia czy żądzy prze­for­so­wa­nia wła­sne­go sta­no­wi­ska w jakiej­kol­wiek spra­wie (choć praw­dą jest, że wie­le dys­ku­sji z tego powo­du bywa wyta­cza­nych), lecz z ogra­ni­czo­no­ści i ułom­no­ści sił twór­czych, a w szcze­gól­no­ści poznaw­czych, poszcze­gól­ne­go czło­wie­ka. Rodzi się też czę­sto ze świa­do­mo­ści naszej  j e d n o s t r o n n o ś c i, jak­żeż czę­sto nie­uchron­nej, bo wypły­wa­ją­cej bądź to z typu naszych uzdol­nień czy spraw­no­ści, bądź też z naszych umi­ło­wań, zamie­nia­ją­cych ją tak czę­sto w s t r o n n i c z o ś ć, w brak swo­bo­dy wewnętrz­nej. Prze­ła­my­wa­niu tych ułom­no­ści ludz­kich ma wła­śnie słu­żyć dys­ku­sja, dys­ku­sja będą­ca szu­ka­niem u innych pomo­cy, skon­tro­lo­wa­nia tego, co uda­ło się nam samym uzy­skać i uzu­peł­nie­nia tym, cze­go wła­snym wysił­kiem nie mogli­śmy zdobyć.

[Roman Ingar­den, Ksią­żecz­ka o czło­wie­ku, Kra­ków 1987, s. 176] 

Przy­go­to­wu­je­my doda­tek spe­cjal­ny do nume­ru 3/2020 maga­zy­nu „Filo­zo­fuj!” poświę­co­ny filo­zo­fii Roma­na Ingar­de­na. Chce­my w ten spo­sób zarów­no uczcić obcho­dy Roku Roma­na Ingar­de­na (usta­no­wio­ny przez Sejm RP z oka­zji 50. rocz­ni­cy śmier­ci naj­wy­bit­niej­sze­go pol­skie­go filo­zo­fa XX wie­ku), jak i zapre­zen­to­wać w spo­sób przy­stęp­ny Jego doro­bek filo­zo­ficz­ny oraz przy­bli­żyć Czy­tel­ni­kom Jego postać.

Pomóż nam wydać dodatek specjalny – przyłącz się do zrzutki.

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

2 komentarze

Kliknij, aby skomentować

  • Cha cha, tak, to na pew­no, lecz czy dziś w demo­kra­cji?! Bez żad­nych zasad, w tota­lo­ta­ry­zmie słów, gestów, czynów.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy