Filozofia współczesna Galeria Cytatów

Roman Ingarden: Dyskusja ma służyć przełamywaniu ułomności ludzkich

Roman Ingarden cytat 4

Zapisz się do naszego newslettera

Potrze­ba dyskusji i jej istot­na funkc­ja rodzi się bowiem nie z prag­nienia czy żądzy prze­for­sowa­nia włas­nego stanowiska w jakiejkol­wiek spraw­ie (choć prawdą jest, że wiele dyskusji z tego powodu bywa wytaczanych), lecz z ogranic­zonoś­ci i ułom­noś­ci sił twór­czych, a w szczegól­noś­ci poz­naw­czych, poszczegól­nego człowieka. Rodzi się też częs­to ze świado­moś­ci naszej  j e d n o s t r o n n o ś c i, jakżeż częs­to nieuchron­nej, bo wypły­wa­jącej bądź to z typu naszych uzdol­nień czy sprawnoś­ci, bądź też z naszych umiłowań, zamieni­a­ją­cych ją tak częs­to w s t r o n n i c z o ś ć, w brak swo­body wewnętrznej. Przełamy­wa­niu tych ułom­noś­ci ludz­kich ma właśnie służyć dyskus­ja, dyskus­ja będą­ca szukaniem u innych pomo­cy, skon­trolowa­nia tego, co udało się nam samym uzyskać i uzu­pełnienia tym, czego włas­nym wysiłkiem nie mogliśmy zdobyć.

[Roman Ingar­den, Książecz­ka o człowieku, Kraków 1987, s. 176]

Przy­go­towu­je­my dodatek spec­jal­ny do numeru 3/2020 mag­a­zynu „Filo­zo­fuj!” poświę­cony filo­zofii Romana Ingar­de­na. Chce­my w ten sposób zarówno ucz­cić obchody Roku Romana Ingar­de­na (ustanowiony przez Sejm RP z okazji 50. roczni­cy śmier­ci najwybit­niejszego pol­skiego filo­zo­fa XX wieku), jak i zaprezen­tować w sposób przys­tęp­ny Jego dorobek filo­zoficzny oraz przy­bliżyć Czytel­nikom Jego postać.

Pomóż nam wydać dodatek specjalny – przyłącz się do zrzutki.

Najnowszy numer można nabyć od 2 lipca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

2 komentarze

Kliknij, aby skomentować

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy