Filozofia współczesna Galeria Cytatów

Roman Ingarden: Potrzeba rozstrzygnięcia

Zapisz się do naszego newslettera

Woj­na, której właś­ci­we oblicze objaw­iło się tylko w Polsce, którą w jej nagroźniejszej postaci trze­ba było przetr­wać i wygrać wewnętrzną postawą duchową, wyma­gała od nas nie tylko har­tu i odwa­gi w dokony­wanych rozstrzyg­nię­ci­ach, ale i niezach­wianej postawy moral­nej. Ta zaś z kolei wyma­gała od nas zdoby­cia się na ostate­czny wysiłek wyjaśnienia sobie poglą­du na świat, zakończenia z tym wymigi­waniem się przed istot­ny­mi decyz­ja­mi teo­re­ty­czny­mi, które było tak charak­terysty­czne dla wielu prądów filo­zofii europe­jskiej XX w., a zwłasza dla krzewiącego się u nas w lat­ach 30-tych neopozy­ty­wiz­mu. Z tych wewnętrznych, w najgłęb­szym sen­sie prak­ty­cznych potrzeb oso­bis­tego życia duchowego wypłynęła ta wola uzyska­nia rozstrzyg­nię­cia, która poz­woliła mi napisać tę książkę.

[Roman Ingar­den, Spór o ist­nie­nie świa­ta, Warsza­wa 1987, wyd. 3, s. 12]

Przy­go­towu­je­my dodatek spec­jal­ny do numeru 3/2020 mag­a­zynu „Filo­zo­fuj!” poświę­cony filo­zofii Romana Ingar­de­na. Chce­my w ten sposób zarówno ucz­cić obchody Roku Romana Ingar­de­na (ustanowiony przez Sejm RP z okazji 50. roczni­cy śmier­ci najwybit­niejszego pol­skiego filo­zo­fa XX wieku), jak i zaprezen­tować w sposób przys­tęp­ny Jego dorobek filo­zoficzny oraz przy­bliżyć Czytel­nikom Jego postać.

Pomóż nam wydać dodatek specjalny – przyłącz się do zrzutki.

Najnowszy numer można nabyć od 2 lipca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

1 komentarz

Kliknij, aby skomentować

  • RI, fenom­e­nolo­gia, fenome­ny, rzeczy same w… Nie… Czas to i Nau­ka, zwery­fikowały.
    A jeśli to jest tylko belkot intelek­tu­al­ny, na wysokim poziomie co/prawda, jedynie, metafilo­zofia, meta­język filo­zoficzny i nic…wiecej?! Gra, zabawa, fun, spass!
    Wiel­ki Mar­tin H. doszedł do grani­cy, sam ją usta­la­jąc poniekąd, wszys­tko inne, pozostałe jest niewyraźne, nies­trawne, czcze i po po pros­tu, zwycza­jnie puste… Vide prof. B. Wol­niewicz, ten od L. Wittgen­steina, RIP, obu.
    Żeby nie było na mnie, że to tylko ja tak smece cha cha i narzekam, szukam dzi­ury w…serze?!
    Nieste­ty.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy