Filozofia współczesna Galeria Cytatów

Roman Ingarden: Potrzeba rozstrzygnięcia

Woj­na, któ­rej wła­ści­we obli­cze obja­wi­ło się tyl­ko w Pol­sce, któ­rą w jej nagroź­niej­szej posta­ci trze­ba było prze­trwać i wygrać wewnętrz­ną posta­wą ducho­wą, wyma­ga­ła od nas nie tyl­ko har­tu i odwa­gi w doko­ny­wa­nych roz­strzy­gnię­ciach, ale i nie­za­chwia­nej posta­wy moral­nej. Ta zaś z kolei wyma­ga­ła od nas zdo­by­cia się na osta­tecz­ny wysi­łek wyja­śnie­nia sobie poglą­du na świat, zakoń­cze­nia z tym wymi­gi­wa­niem się przed istot­ny­mi decy­zja­mi teo­re­tycz­ny­mi, któ­re było tak cha­rak­te­ry­stycz­ne dla wie­lu prą­dów filo­zo­fii euro­pej­skiej XX w., a zwła­sza dla krze­wią­ce­go się u nas w latach 30-tych neo­po­zy­ty­wi­zmu. Z tych wewnętrz­nych, w naj­głęb­szym sen­sie prak­tycz­nych potrzeb oso­bi­ste­go życia ducho­we­go wypły­nę­ła ta wola uzy­ska­nia roz­strzy­gnię­cia, któ­ra pozwo­li­ła mi napi­sać tę książkę.

[Roman Ingar­den, Spór o ist­nie­nie świa­ta, War­sza­wa 1987, wyd. 3, s. 12] 

Przy­go­to­wu­je­my doda­tek spe­cjal­ny do nume­ru 3/2020 maga­zy­nu „Filo­zo­fuj!” poświę­co­ny filo­zo­fii Roma­na Ingar­de­na. Chce­my w ten spo­sób zarów­no uczcić obcho­dy Roku Roma­na Ingar­de­na (usta­no­wio­ny przez Sejm RP z oka­zji 50. rocz­ni­cy śmier­ci naj­wy­bit­niej­sze­go pol­skie­go filo­zo­fa XX wie­ku), jak i zapre­zen­to­wać w spo­sób przy­stęp­ny Jego doro­bek filo­zo­ficz­ny oraz przy­bli­żyć Czy­tel­ni­kom Jego postać.

Pomóż nam wydać dodatek specjalny – przyłącz się do zrzutki.

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

1 komentarz

Kliknij, aby skomentować

  • RI, feno­me­no­lo­gia, feno­me­ny, rze­czy same w… Nie… Czas to i Nauka, zweryfikowały.
    A jeśli to jest tyl­ko bel­kot inte­lek­tu­al­ny, na wyso­kim pozio­mie co/prawda, jedy­nie, meta­fi­lo­zo­fia, meta­ję­zyk filo­zo­ficz­ny i nic…wiecej?! Gra, zaba­wa, fun, spass!
    Wiel­ki Mar­tin H. doszedł do gra­ni­cy, sam ją usta­la­jąc ponie­kąd, wszyst­ko inne, pozo­sta­łe jest nie­wy­raź­ne, nie­straw­ne, czcze i po po pro­stu, zwy­czaj­nie puste… Vide prof. B. Wol­nie­wicz, ten od L. Wit­t­gen­ste­ina, RIP, obu.
    Żeby nie było na mnie, że to tyl­ko ja tak sme­ce cha cha i narze­kam, szu­kam dziu­ry w…serze?!
    Niestety.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy