Galeria Cytatów

Roman Ingarden: Warunkiem owocnej dyskusji jest wewnętrzna swoboda

Cytat_Ingarden_2

Zapisz się do naszego newslettera

[…] jeżeli dyskus­ja ma być istot­nie owoc­na, to jej swo­bo­da nie może być tylko czys­to for­mal­na […]. Musi przede wszys­tkim wypły­wać z rzetel­nej wewnętrznej  p o t r z e b y  wszys­t­kich biorą­cych w niej udzi­ał i być prowad­zona przy zachowa­niu  w e w n ę t r z n e j  ich swo­body. Ta wewnętrz­na swo­bo­da rodzi się z abso­lut­nej rzetel­noś­ci myśle­nia, ze szczeroś­ci wobec samego siebie i z nieustraszonego żad­ny­mi okolicznoś­ci­a­mi dąże­nia do uzyska­nia wyjaśnienia spraw niewy­jaśnionych, a nier­az dog­maty­cznie na wiarę czy w opar­ciu o auto­ry­tet przyj­mowanych.
[Roman Ingar­den, Książecz­ka o człowieku, Kraków 1987, s. 173]

Przy­go­towu­je­my dodatek spec­jal­ny do numeru 3/2020 mag­a­zynu „Filo­zo­fuj!” poświę­cony filo­zofii Romana Ingar­de­na. Chce­my w ten sposób zarówno ucz­cić obchody Roku Romana Ingar­de­na (ustanowiony przez Sejm RP z okazji 50. roczni­cy śmier­ci najwybit­niejszego pol­skiego filo­zo­fa XX wieku), jak i zaprezen­tować w sposób przys­tęp­ny Jego dorobek filo­zoficzny oraz przy­bliżyć Czytel­nikom Jego postać.

Pomóż nam wydać dodatek specjalny – przyłącz się do zrzutki.

Najnowszy numer można nabyć od 2 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

1 komentarz

Kliknij, aby skomentować

  • RI… Fenom­e­nolo­gia… Fenome­ny… Rzeczy same w sobie…
    Ps. Prawdzi­we stu­diowanie rozpoczy­na się dopiero wraz z pracą indy­wid­u­al­ną, samodziel­nie, naukowo…

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy