Galeria Cytatów

Roman Ingarden: Warunkiem owocnej dyskusji jest wewnętrzna swoboda

Cytat_Ingarden_2
[…] jeże­li dys­ku­sja ma być istot­nie owoc­na, to jej swo­bo­da nie może być tyl­ko czy­sto for­mal­na […]. Musi przede wszyst­kim wypły­wać z rze­tel­nej wewnętrz­nej  p o t r z e b y  wszyst­kich bio­rą­cych w niej udział i być pro­wa­dzo­na przy zacho­wa­niu  w e w n ę t r z n e j  ich swo­bo­dy. Ta wewnętrz­na swo­bo­da rodzi się z abso­lut­nej rze­tel­no­ści myśle­nia, ze szcze­ro­ści wobec same­go sie­bie i z nie­ustra­szo­ne­go żad­ny­mi oko­licz­no­ścia­mi dąże­nia do uzy­ska­nia wyja­śnie­nia spraw nie­wy­ja­śnio­nych, a nie­raz dogma­tycz­nie na wia­rę czy w opar­ciu o auto­ry­tet przyjmowanych.
[Roman Ingar­den, Ksią­żecz­ka o czło­wie­ku, Kra­ków 1987, s. 173] 

Przy­go­to­wu­je­my doda­tek spe­cjal­ny do nume­ru 3/2020 maga­zy­nu „Filo­zo­fuj!” poświę­co­ny filo­zo­fii Roma­na Ingar­de­na. Chce­my w ten spo­sób zarów­no uczcić obcho­dy Roku Roma­na Ingar­de­na (usta­no­wio­ny przez Sejm RP z oka­zji 50. rocz­ni­cy śmier­ci naj­wy­bit­niej­sze­go pol­skie­go filo­zo­fa XX wie­ku), jak i zapre­zen­to­wać w spo­sób przy­stęp­ny Jego doro­bek filo­zo­ficz­ny oraz przy­bli­żyć Czy­tel­ni­kom Jego postać.

Pomóż nam wydać dodatek specjalny – przyłącz się do zrzutki.

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

1 komentarz

Kliknij, aby skomentować

  • RI… Feno­me­no­lo­gia… Feno­me­ny… Rze­czy same w sobie…
    Ps. Praw­dzi­we stu­dio­wa­nie roz­po­czy­na się dopie­ro wraz z pra­cą indy­wi­du­al­ną, samo­dziel­nie, naukowo…

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy