Konkursy

Rozstrzygnięcie konkursu wokół tematu książki „Geniusz kłamstwa”

Wyłoniliśmy już 2. laureatów konkursu na wytypowanie filozofa lub filozofki którzy, pomimo trudności, żyli w zgodzie z wyznawaną przez siebie filozofią. Gratulujemy! Zwycięzcy konkursu otrzymają egzemplarz książki Françoisa Noudelmanna pt. „Geniusz kłamstwa”, który prześlemy do zwycięzców pocztą. Serdecznie dziękujemy wszystkim za odpowiedzi na pytania konkursowe. Nagrodzone wypowiedzi publikujemy w naszym serwisie. Zachęcamy do lektury!

Zapisz się do naszego newslettera

Lau­reaci wygry­wa­ją egzem­plarz książ­ki Françoisa Noudel­man­na pt. „Geniusz kłamst­wa”.
Skon­tak­tu­je­my się ze zwycięz­ca­mi w spraw­ie adresów do wysył­ki.

Poniżej zamieszcza­my nagrod­zone odpowiedzi konkur­sowe (wg kole­jnoś­ci alfa­bety­cznej).

Tomasz Comasz

Odpowiada­jąc na postaw­ione pyta­nia, pier­wszą myślą jest Tomasz More,
który jako jeden z nielicznych odmówił królowi Hen­rykowi VIII. Jego postawa jest nieugię­ta, wewnętrzny głos sum­ienia kład pon­ad przedłożone mu opinie biskupów i teologów rodzącego się koś­cioła anglikańskiego i słowa Króla. Nie miał wąt­pli­woś­ci co do ceny, która przyjdzie mu zapłacić. Odważnie, sam będąc wysokim królewskim urzęd­nikiem stanął prze­ciw wszys­tko temu co ksz­tał­towało go i było mu najbliższe przez wiele lat. Czuł się sługą Boga bardziej niż słu­ga królest­wa. Nie widząc pod­staw do zmi­any swoich poglądów, stał się jed­nym z najwięk­szych więźniów sum­ienia, które nie było dla Niego czymś mag­icznym i intu­icyjnym ale wynikiem rozu­mowa­nia.

Tomasz Drozd

Pewnie nikt do koń­ca nie żył w zgodzie z wyz­nawaną przez siebie filo­zofią, każdy mniej lub bardziej zbacza z obranych szlaków (prak­ty­ka życia nie dopuszcza wiel­kich kwan­ty­fika­torów); w pokaźnej częś­ci, mimo wyzwań, najpewniej żyli jak głosili — Hypa­tia z Alek­san­drii, Dio­genes z Syn­opy i Diet­rich v. Hilde­brand.

Odpowiedź wyróżniona

Marek Franus

Immanuel Kant całe swo­je życie spędz­ił w Królew­cu i to w celiba­cie. Cho­ci­aż nie był pustel­nikiem i lubił życie towarzyskie to jed­nak stron­ił od płci pięknej i nie chci­ał dzielić życia razem z kobi­etą, bowiem uważał, że celi­bat jest imma­nent­ną cechą filo­zo­fa. Jed­nak pewnego razu kole­gom Kan­ta udało się go namówić, by przy­na­jm­niej ze zwykłej filo­zoficznej cieka­woś­ci poz­nał rozkosze uciech cielesnych. Zaprowadzili więc go do domu pub­licznego mając nadzieję, że jed­nak zmieni swój pogląd w tej materii. Gdy już było po wszys­tkim byli ciekawi jego wrażeń. A Kant na to: „ Rzecz sama w sobie jest przy­jem­na, tylko ruchy niegodne filo­zo­fa”.


Przypominamy regulamin konkursu:

  1. Konkurs orga­ni­zowany jest przez mag­a­zyn „Filo­zo­fuj!”.
  2. Każdy może wziąć udzi­ał w konkur­sie.
  3. Zadanie konkur­sowe: Wskaż filo­zo­fa lub filo­zofkę, którzy mimo społecznego odrzuce­nia ich poglądów, odz­naczyli się najwięk­szą odwagą, żyjąc i postępu­jąc zgod­nie z głos­zoną przez siebie filo­zofią.
  4. Ter­min nadsyła­nia odpowiedzi: 29 październi­ka 2018
  5. Sposób udziela­nia odpowiedzi: Odpowiedź na pytanie konkur­sowe należy wpisać w komen­tarzach do ogłasza­jącego konkurs pos­tu na Face­booku lub wysłać na adres: redakcja@filozofuj.eu.
  6. Sposób wyłonienia zwycięz­cy: Dwie naj­ciekawsze propozy­c­je wyłoni jury redak­cyjne w składzie: Robert Kryńs­ki i Doro­ta Monkiewicz-Cybul­s­ka.
  7. Ter­min rozstrzyg­nię­cia konkur­su: 31 październi­ka 2018
  8. Nagrody: Egzem­plarz książ­ki, który prześle­my do zwycięzców pocztą.

Najnowszy numer można nabyć od 2 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy