Konferencje Patronaty

Spory o prawdę – 63. Tydzień Filozoficzny

W dniach 10–12 maja odbędzie się w Lublinie kolejna edycja najstarszej w Polsce konferencji ogólnofilozoficznej organizowanej corocznie w sposób ciągły. Tym razem, by w pełni wziąć w niej udział, nie trzeba będzie fizycznie przybywać na Katolicki Uniwersytet Lubelski. 63. Tydzień Filozoficzny odbędzie się, ze względu na pandemię, w formie zdalnej, więc każdy zainteresowany będzie mógł w nim uczestniczyć z domu i razem z prelegentami zastanawiać się nad sporami o prawdę, które są tematem tej edycji konferencji.

Na pew­nym pozio­mie ogól­no­ści nie­mal cała filo­zo­fia jest spo­rem o praw­dę i dla­te­go dys­ku­sje o jej natu­rze, spo­so­bie jej pozna­nia oraz pyta­nia o samo jej ist­nie­nie i szcze­gó­ło­we zasto­so­wa­nia poję­cia praw­dy są nie­usu­wal­ną czę­ścią dys­ku­sji filo­zo­ficz­nych. Wła­śnie takim zagad­nie­niom będzie poświę­co­ny 63. Tydzień Filo­zo­ficz­ny. Poja­wią się pyta­nia o nie­zbęd­ność poję­cia praw­dy i jego rolę w nauce, o to, czy nie powin­ni­śmy zre­wi­do­wać nasze­go poj­mo­wa­nia praw­dzi­wo­ści w obli­czu badań nad zja­wi­ska­mi kwan­to­wy­mi oraz roz­wo­ju świa­tów wir­tu­al­nych. Pre­le­gen­ci będą zasta­na­wiać się nad tym, jaki jest zwią­zek pomię­dzy praw­dą a dzia­ła­niem – poja­wią się pyta­nia o to czy fik­cjo­na­lizm etycz­ny pozwa­la stwo­rzyć ety­kę nie­za­leż­ną od ist­nie­nia praw­dzi­wych sądów etycz­nych oraz o to, jaką rolę ma w życiu odkry­cie jego praw­dzi­we­go sen­su, a deba­ta o źró­dłach pozna­nia moral­ne­go będzie ogni­sko­wać się wokół kwe­stii, skąd w ogó­le może­my wie­dzieć cokol­wiek o praw­dach moral­nych. Dys­ku­to­wa­na będzie wresz­cie praw­dzi­wość tez, któ­re pri­ma facie mogą wyda­wać się oczy­wi­ste – deba­ta o tym, czy pla­to­nizm jest nomi­na­li­zmem będzie rzu­ca­ła wyzwa­nie popu­lar­ne­mu rozu­mie­niu spo­ru o uni­wer­sa­lia, a dys­pu­ta o rela­cji pomię­dzy reli­gią a ido­la­trią będzie doty­czy­ła tego, czy na pew­no popraw­nie rozu­mie­my natu­rę religii.

W trak­cie Tygo­dnia odbę­dzie się rów­nież wyda­rze­nie spe­cjal­ne. Sesja popo­łu­dnio­wa w ponie­dzia­łek, 10 maja, będzie poświę­co­na oso­bie i dorob­ko­wi śp. Ks. Prof. Andrze­ja Mary­niar­czy­ka, byłe­go Kie­row­ni­ka Kate­dry Meta­fi­zy­ki KUL, któ­re­go wspól­no­ta aka­de­mic­ka poże­gna­ła kil­ka mie­się­cy temu.

Tydzień Filo­zo­ficz­ny jest naj­star­szą ogól­no­fi­lo­zo­ficz­ną kon­fe­ren­cją orga­ni­zo­wa­ną w Pol­sce corocz­nie w spo­sób cią­gły. Wyda­rze­nie ma cha­rak­ter popu­la­ry­za­tor­ski, prze­zna­czo­ne jest dla sze­ro­kiej publicz­no­ści, acz­kol­wiek nie uni­ka też bar­dziej zaawan­so­wa­nych tema­tów. Od 1958 roku Koło Filo­zo­ficz­ne Stu­den­tów KUL mia­ło zaszczyt gościć mię­dzy inny­mi Roma­na Ingar­de­na, Tade­usza Cze­żow­skie­go, Karo­la Woj­ty­łę, Wła­dy­sła­wa Tatar­kie­wi­cza, Józe­fa Tisch­ne­ra, Izy­do­rę Dąb­ską i wie­le innych zna­mie­ni­tych posta­ci ze świa­ta filo­zo­fii oraz nauk pokrewnych.

Kon­fe­ren­cja w cało­ści będzie się odby­wać na plat­for­mie Micro­soft Teams, uczest­nic­two nie wyma­ga wcze­śniej­szej reje­stra­cji ani insta­la­cji MS Teams. Peł­ny pro­gram oraz instruk­cję dołą­cza­nia do obrad moż­na zna­leźć na stro­nie wyda­rze­nia na face­bo­oku oraz na stro­nie www.kul.pl/tydzien.filozoficzny.

Opra­co­wa­nie: Alek­san­der Tru­bi­ło­wicz, Koło Filo­zo­ficz­ne Stu­den­tów KUL


Orga­ni­za­to­rzy:

Koło Filo­zo­ficz­ne Stu­den­tów KUL

Wydział Filo­zo­fii KUL

The Tho­mi­stic Insti­tu­te, KUL Cam­pus Chapter

 

Patro­ni medialni:

Filo­zo­fuj!”

Lubel­ski „Gość Niedzielny”

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy