Aktualności Filozofia w filmie Patronaty Spotkania filozoficzne z Gutek Film

Spotkanie filozoficzne z Gutek Film: „xABo: Ksiądz Boniecki”

W wakacyjnych nastrojach zapraszamy do spotkania-podróży z człowiekiem, który niestrudzenie pielgrzymuje przez życie jako myśliciel, pisarz, mnich. Ksiądz Adam Boniecki, czyli tytułowy xABo, będąc dla wielu duchowym przewodnikiem, sam pozostaje w stanie podróży – ku kolejnym miejscom, ludziom, spotkaniom.

Jako auten­tycz­ny czło­wiek dia­lo­gu potra­fi nie tyl­ko traf­nie ujmo­wać rze­czy­wi­stość, ale rów­nież dosko­na­le słu­chać. I w ten spo­sób doda­wać: jasno­ści zro­zu­mie­niu i głę­bo­ko­ści zna­cze­niom. Nad­cho­dzą­ca pro­jek­cja – nie­ty­po­wa w histo­rii Spo­tkań filo­zo­ficz­nych, bo poświę­co­na fil­mo­wi doku­men­tal­ne­mu – zachę­ca do sta­wia­nia pytań natu­ry zasad­ni­czej, na któ­re nie ma łatwych odpo­wie­dzi, za to jest nie­skoń­cze­nie wie­le dróg ich poszukiwania.

W dużej mie­rze sfi­nan­so­wa­ny z publicz­nej zbiór­ki, xABo: Ksiądz Boniec­ki sam też jest odpo­wie­dzią: na tęsk­no­tę za prze­wod­ni­kiem, nie­za­wod­nym i nie­stru­dzo­nym towa­rzy­szem dro­gi przez coraz bar­dziej wybo­istą i nie­pew­ną rze­czy­wi­stość. Jego mądrość, nie­za­leż­ność i uczci­wość są dziś potrzeb­ne bar­dziej, niż kie­dy­kol­wiek. Choć jest solą w oku insty­tu­cji Kościo­ła, któ­ra zobo­wią­za­ła go do mil­cze­nia (ma zakaz wypo­wie­dzi w mediach – poza „Tygo­dni­kiem Powszech­nym”, gdzie sta­le uka­zu­ją się jego arty­ku­ły), ksiądz Boniec­ki pisze książ­ki, jeź­dzi na spo­tka­nia z czy­tel­ni­ka­mi, spo­ty­ka się z potrze­bu­ją­cy­mi. Wspie­ra swo­im auto­ry­te­tem, przy­no­si pocie­sze­nie i daje nadzie­ję tym, któ­rzy ją tra­cą. Z posta­wy boha­te­ra, z jego sto­sun­ku do ludzi i świa­ta, xABo: Ksiądz Boniec­ki wywo­dzi rodzaj dale­kich od dogma­tu przy­ka­zań, two­rzy prze­wod­nik po uczci­wym dobrym życiu, w któ­rym, po pierw­sze: nale­ży wybaczać.

Nie jest jed­nak doku­ment Alek­san­dry Poto­czek laur­ką dla księ­dza. Jego boha­ter sam też dzie­li się z nami zawar­to­ścią swo­jej „waliz­ki”. Wspo­mi­na zanie­cha­nia („Zanie­dba­nie może być gor­sze, niż czyn popeł­nio­ny” – prze­ko­nu­je), mówi o uczu­ciach, jakie budzi w nim jego wła­sne prze­mi­ja­nie (ma dziś 85 lat), o bez­rad­no­ści wobec tra­ge­dii, o wąt­pli­wo­ściach zwią­za­nych ze swo­ją sytu­acją w Koście­le (porów­nu­je ją do kry­zy­su mał­żeń­skie­go). xABo: Ksiądz Boniec­ki jest por­tre­tem filo­zo­fa, piel­grzy­ma-out­si­de­ra, któ­ry całe życie wędru­je wła­sną dro­gą. Czło­wie­ka,  któ­ry łak­nie kon­tak­tu z inny­mi, ale kame­ra por­tre­tu­je go tak­że w chwi­lach samot­no­ści i zmę­cze­nia wspa­nia­łą, ale wyczer­pu­ją­cą podró­żą, z waliz­ką peł­ną naszych pytań o drogę.

[z mate­ria­łów dys­try­bu­to­ra Gutek Film] 


Har­mo­no­gram wyświetleń:

War­sza­wa Kino Mura­nów 27 sierp­nia, godz. 20.30

Wyda­rze­nie na Face­bo­oku > tutaj.

Odno­śnik do stro­ny kina > tutaj.

Opra­co­wa­ła: Anna Maria Piskorska

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy