Aktualności Filozofia w filmie Patronaty Spotkania filozoficzne z Gutek Film

Spotkanie filozoficzne z Gutek Film: „xABo: Ksiądz Boniecki”

W wakacyjnych nastrojach zapraszamy do spotkania-podróży z człowiekiem, który niestrudzenie pielgrzymuje przez życie jako myśliciel, pisarz, mnich. Ksiądz Adam Boniecki, czyli tytułowy xABo, będąc dla wielu duchowym przewodnikiem, sam pozostaje w stanie podróży – ku kolejnym miejscom, ludziom, spotkaniom.

Zapisz się do naszego newslettera

Jako aut­en­ty­czny człowiek dia­logu potrafi nie tylko trafnie ujmować rzeczy­wis­tość, ale również doskonale słuchać. I w ten sposób dodawać: jas­noś­ci zrozu­mie­niu i głębokoś­ci znaczeniom. Nad­chodzą­ca pro­jekc­ja – niety­powa w his­torii Spotkań filo­zoficznych, bo poświę­cona fil­mowi doku­men­tal­ne­mu – zachę­ca do staw­ia­nia pytań natu­ry zasad­niczej, na które nie ma łatwych odpowiedzi, za to jest nieskończe­nie wiele dróg ich poszuki­wa­nia.

W dużej mierze sfi­nan­sowany z pub­licznej zbiór­ki, xABo: Ksiądz Boniec­ki sam też jest odpowiedz­ią: na tęs­knotę za prze­wod­nikiem, nieza­wod­nym i niestrud­zonym towarzyszem dro­gi przez coraz bardziej wyboistą i niepewną rzeczy­wis­tość. Jego mądrość, nieza­leżność i ucz­ci­wość są dziś potrzeb­ne bardziej, niż kiedykol­wiek. Choć jest solą w oku insty­tucji Koś­cioła, która zobow­iąza­ła go do mil­czenia (ma zakaz wypowiedzi w medi­ach – poza „Tygod­nikiem Powszech­nym”, gdzie stale ukazu­ją się jego artykuły), ksiądz Boniec­ki pisze książ­ki, jeździ na spotka­nia z czytel­nika­mi, spo­ty­ka się z potrze­bu­ją­cy­mi. Wspiera swoim auto­ry­tetem, przynosi pociesze­nie i daje nadzieję tym, którzy ją tracą. Z postawy bohat­era, z jego sto­sunku do ludzi i świa­ta, xABo: Ksiądz Boniec­ki wywodzi rodzaj dale­kich od dog­matu przykazań, tworzy prze­wod­nik po ucz­ci­wym dobrym życiu, w którym, po pier­wsze: należy wybaczać.

Nie jest jed­nak doku­ment Alek­sandry Potoczek lau­rką dla księdza. Jego bohater sam też dzieli się z nami zawartoś­cią swo­jej „wal­iz­ki”. Wspom­i­na zaniecha­nia („Zanied­ban­ie może być gorsze, niż czyn popełniony” – przekonu­je), mówi o uczu­ci­ach, jakie budzi w nim jego własne przemi­janie (ma dziś 85 lat), o bezrad­noś­ci wobec tragedii, o wąt­pli­woś­ci­ach związanych ze swo­ją sytu­acją w Koś­ciele (porównu­je ją do kryzy­su małżeńskiego). xABo: Ksiądz Boniec­ki jest portretem filo­zo­fa, piel­grzy­ma-out­sidera, który całe życie wędru­je włas­ną drogą. Człowieka,  który łaknie kon­tak­tu z inny­mi, ale kam­era portre­tu­je go także w chwilach samot­noś­ci i zmęczenia wspani­ałą, ale wycz­er­pu­jącą podróżą, z wal­izką pełną naszych pytań o drogę.

[z mate­ri­ałów dys­try­b­u­to­ra Gutek Film]


Har­mono­gram wyświ­etleń:

Warsza­wa Kino Muranów 27 sierp­nia, godz. 20.30

Wydarze­nie na Face­booku > tutaj.

Odnośnik do strony kina > tutaj.

Opra­cow­ała: Anna Maria Pisko­rs­ka

Najnowszy numer można nabyć od 2 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy