Aktualności Filozofia w filmie Patronaty Wydarzenia

Styczniowe Spotkania Filozoficzne z Larsem von Trierem

Najbliższe Spotkania Filozoficzne odbędą się już 16 stycznia. Spotkamy się na prapremierze filmu „Dom, który zbudował Jack”. W kinach w całej Polsce po seansie odbędą się dyskusje z udziałem publiczności. Patronat medialny nad wydarzeniem objął magazyn „Filozofuj!”.

Zapisz się do naszego newslettera

Reży­ser Lars Von Trier zabie­ra swo­ich widzów w podróż w głąb życia psy­cho­pa­tycz­ne­go mor­der­cy. Jack to oso­ba o podwój­nej oso­bo­wo­ści: z jed­nej stro­ny bez­względ­ny zabój­ca, z dru­giej – czło­wiek pełen pasji do lite­ra­tu­ry, malar­stwa, archi­tek­tu­ry i natu­ry. Dla nie­go zabój­stwa są ele­men­tem mrocz­nej sztu­ki. Cały film to pełen czar­ne­go humo­ru obraz, któ­ry obna­ża spo­łecz­ną hipo­kry­zję i mecha­ni­zmy popraw­no­ści poli­tycz­nej.

Lars Von Trier ma już na swo­im kon­cie kil­ka zna­czą­cych pro­duk­cji. W kinach zoba­czyć moż­na było m.in. „Nim­fo­man­kę”, „Anty­chry­sta” i „Melan­cho­lię”. W naj­now­szym fil­mie Von Trie­ra w rolach głów­nych zoba­czy­my ple­ja­dę zna­ko­mi­tych gwiazd: Mat­ta Dil­lo­na, Umę Thur­man, Riley Keough oraz Bru­no Gan­za.

Poniżej lista kin, które biorą udział w projekcie Spotkań Filozoficznych.

War­sza­wa, Kino Mura­nów, 16.01.2019, g. 19:00

Po sean­sie dys­ku­sję z widza­mi popro­wa­dzi dr Jakub Tercz — kie­ru­je Fun­da­cją Otwar­te Semi­na­ria Filo­zo­ficz­no-Psy­chia­trycz­ne, jest człon­kiem zespo­łu ste­ru­ją­ce­go Inter­na­tio­nal Network for Phi­lo­so­phy and Psy­chia­try oraz redak­cji cza­so­pi­sma „Eidos. A Jour­nal for Phi­lo­so­phy of Cul­tu­re”. Na mar­gi­ne­sie głów­nych zain­te­re­so­wań zda­rzy­ło mu się opu­bli­ko­wać lub opo­wie­dzieć kil­ka tek­stów zwią­za­nych z kinem i sztu­ka­mi wizu­al­ny­mi.

Wyda­rze­nie na Face­bo­oku: https://www.facebook.com/events/2289179094649498/

Poznań, Kino Muza, 16.01.2019, g. 21:00

Spo­tka­nie po pro­jek­cji popro­wa­dzi Andrzej Marzec – filo­zof, kry­tyk fil­mo­wy, vlo­ger („Wid­ma Mar­ca”) dok­tor nauk huma­ni­stycz­nych, adiunkt w Insty­tu­cie Filo­zo­fii UAM w Pozna­niu, wykła­dow­ca UAP, redak­tor „Cza­su Kul­tu­ry”, współ­pra­cu­je z cen­trum kul­tu­ry „Pawi­lon” w Pozna­niu. Jego zain­te­re­so­wa­nia badaw­cze sku­pia­ją się wokół: dekon­struk­cji, wid­mon­to­lo­gii, post­hu­ma­ni­zmu oraz współ­cze­sne­go kina alter­na­tyw­ne­go. Autor książ­ki “Wid­mon­to­lo­gia. Teo­ria filo­zo­ficz­na i prak­ty­ka arty­stycz­na pono­wo­cze­sno­ści” (2015).

Wyda­rze­nie na Face­bo­oku: https://www.facebook.com/events/363337857799728/

Toruń, Kino Cen­trum, 16.01.2019, g. 18:00

Po sean­sie odbę­dzie się dys­ku­sja z udzia­łem dr hab. Krzysz­to­fa Abri­szew­skie­go z Zakła­du Filo­zo­fii Współ­cze­snej w Insty­tu­cie Filo­zo­fii Uni­wer­sy­tet Miko­ła­ja Koper­ni­ka w Toru­niu.

Wyda­rze­nie na Face­bo­oku: https://www.facebook.com/events/2201477580119306/

Zduń­ska Wola, Kino Ratusz, 16.01.2019, g. 18:00

Dys­ku­sję po sean­sie popro­wa­dzi dr Mar­cin Bogu­sław­ski — z pocho­dze­nia zduń­sko­wo­la­nin, adiunkt w Kate­drze Filo­zo­fii Współ­cze­snej Uni­wer­sy­te­tu Łódz­kie­go.

Wyda­rze­nie na Face­bo­oku: https://www.facebook.com/events/2269559733325127/

Łódź, Kino Char­lie, 16.01.2019, g. 18:00

Dys­ku­sję po fil­mie popro­wa­dzi dr Agniesz­ka Rej­niak-Majew­ska z Insty­tu­tu Filo­zo­fii UŁ.

Wyda­rze­nie na Face­bo­oku: https://www.facebook.com/events/2576335225725060/

Kato­wi­ce, Kino Świa­to­wid, 16.01.2019, g. 18:30

Roz­mo­wę po fil­mie popro­wa­dzi dr Ali­cja Pie­tras — adiunkt Insty­tu­tu Filo­zo­fii Uni­wer­sy­te­tu Ślą­skie­go w Kato­wi­cach.

Wyda­rze­nie na Face­bo­oku: https://www.facebook.com/events/280756169248862/

Lublin, Cen­trum Kul­tu­ry, 16.01.2019, g. 18:00

Po sean­sie, o zagad­nie­niach filo­zo­ficz­nych uka­za­nych w fil­mie opo­wie dr hab. Paweł Siko­ra z Zakła­du Histo­rii Filo­zo­fii Nowo­żyt­nej i Współ­cze­snej UMCS w Lubli­nie. Spo­tka­nie popro­wa­dzi Piotr Pęka­la.

Wyda­rze­nie na Face­bo­oku: https://www.facebook.com/events/2235767589775524/

Kra­ków, Kino pod Bara­na­mi, 16.01.2019, g. 20:00

Po sean­sie odbę­dzie się dys­ku­sja inspi­ro­wa­na fil­mem, któ­rą popro­wa­dzi mgr Anna Piskor­ska z Wydzia­łu Filo­zo­ficz­ne­go Uni­wer­sy­te­tu Jagiel­loń­skie­go, fil­mo­znaw­czy­ni i absol­went­ka stu­diów mię­dzy­wy­dzia­ło­wych (filo­zo­fia, reli­gio­znaw­stwo, kul­tu­ro­znaw­stwo). Obec­nie dok­to­rant­ka w Insty­tu­cie Sztuk Audio­wi­zu­al­nych UJ. Pro­wa­dzi autor­skie kur­sy na Wydzia­le Filo­zo­ficz­nym oraz wła­sny cykl spo­tkań fil­mo­wych KINO w tyglu KULTUR.

Wyda­rze­nie na Face­bo­oku: https://www.facebook.com/events/526289194531472/

Gdy­nia, Gdyń­skie Cen­trum Fil­mo­we, 22.01.2019, g. 20:20

Po sean­sie zapra­sza­my do dys­ku­sji, któ­rą popro­wa­dzą dr Robert Rogo­ziec­ki z Zakła­du Este­ty­ki i Filo­zo­fii Kul­tu­ry Uni­wer­sy­te­tu Gdań­skie­go oraz dr Joan­na Sar­biew­ska z Kate­dry Wie­dzy o Fil­mie i Kul­tu­rze Audio­wi­zu­al­nej

Wyda­rze­nie na Face­bo­oku: https://www.facebook.com/events/213981349510796/

opra­co­wa­ła: Lilia­na Rad­kie­wicz

Najnowszy numer można nabyć od 2 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy