Aktualności Filozofia w filmie Patronaty Wydarzenia

Styczniowe Spotkania Filozoficzne z Larsem von Trierem

Najbliższe Spotkania Filozoficzne odbędą się już 16 stycznia. Spotkamy się na prapremierze filmu „Dom, który zbudował Jack”. W kinach w całej Polsce po seansie odbędą się dyskusje z udziałem publiczności. Patronat medialny nad wydarzeniem objął magazyn „Filozofuj!”.

Zapisz się do naszego newslettera

Reżyser Lars Von Tri­er zabiera swoich widzów w podróż w głąb życia psy­chopaty­cznego morder­cy. Jack to oso­ba o pod­wójnej osobowoś­ci: z jed­nej strony bezwzględ­ny zabój­ca, z drugiej – człowiek pełen pasji do lit­er­atu­ry, malarst­wa, architek­tu­ry i natu­ry. Dla niego zabójst­wa są ele­mentem mrocznej sztu­ki. Cały film to pełen czarnego humoru obraz, który obnaża społeczną hipokryzję i mech­a­nizmy poprawnoś­ci poli­ty­cznej.

Lars Von Tri­er ma już na swoim kon­cie kil­ka znaczą­cych pro­dukcji. W kinach zobaczyć moż­na było m.in. „Nim­fo­mankę”, „Anty­chrys­ta” i „Melan­cholię”. W najnowszym filmie Von Tri­era w rolach głównych zobaczymy ple­jadę znakomi­tych gwiazd: Mat­ta Dil­lona, Umę Thur­man, Riley Keough oraz Bruno Gan­za.

Poniżej lista kin, które biorą udział w projekcie Spotkań Filozoficznych.

Warsza­wa, Kino Muranów, 16.01.2019, g. 19:00

Po sean­sie dyskusję z widza­mi poprowadzi dr Jakub Ter­cz — kieru­je Fun­dacją Otwarte Sem­i­nar­ia Filo­zoficzno-Psy­chi­a­tryczne, jest członkiem zespołu steru­jącego Inter­na­tion­al Net­work for Phi­los­o­phy and Psy­chi­a­try oraz redakcji cza­sopis­ma „Eidos. A Jour­nal for Phi­los­o­phy of Cul­ture”. Na mar­gin­e­sie głównych zain­tere­sowań zdarzyło mu się opub­likować lub opowiedzieć kil­ka tek­stów związanych z kinem i sztuka­mi wiz­ual­ny­mi.

Wydarze­nie na Face­booku: https://www.facebook.com/events/2289179094649498/

Poz­nań, Kino Muza, 16.01.2019, g. 21:00

Spotkanie po pro­jekcji poprowadzi Andrzej Marzec – filo­zof, kry­tyk fil­mowy, vloger („Wid­ma Mar­ca”) dok­tor nauk human­isty­cznych, adi­unkt w Insty­tu­cie Filo­zofii UAM w Poz­na­niu, wykład­ow­ca UAP, redak­tor „Cza­su Kul­tu­ry”, współpracu­je z cen­trum kul­tu­ry „Paw­ilon” w Poz­na­niu. Jego zain­tere­sowa­nia badaw­cze sku­pi­a­ją się wokół: dekon­strukcji, wid­mon­tologii, posthu­man­iz­mu oraz współczes­nego kina alter­naty­wnego. Autor książ­ki “Wid­mon­tolo­gia. Teo­ria filo­zoficz­na i prak­ty­ka artysty­cz­na ponowoczes­noś­ci” (2015).

Wydarze­nie na Face­booku: https://www.facebook.com/events/363337857799728/

Toruń, Kino Cen­trum, 16.01.2019, g. 18:00

Po sean­sie odbędzie się dyskus­ja z udzi­ałem dr hab. Krzyszto­fa Abriszewskiego z Zakładu Filo­zofii Współczes­nej w Insty­tu­cie Filo­zofii Uni­w­er­sytet Mikoła­ja Koperni­ka w Toruniu.

Wydarze­nie na Face­booku: https://www.facebook.com/events/2201477580119306/

Zduńs­ka Wola, Kino Ratusz, 16.01.2019, g. 18:00

Dyskusję po sean­sie poprowadzi dr Marcin Bogusławs­ki — z pochodzenia zduńskowolanin, adi­unkt w Kat­e­drze Filo­zofii Współczes­nej Uni­w­er­syte­tu Łódzkiego.

Wydarze­nie na Face­booku: https://www.facebook.com/events/2269559733325127/

Łódź, Kino Char­lie, 16.01.2019, g. 18:00

Dyskusję po filmie poprowadzi dr Agniesz­ka Rej­ni­ak-Majew­s­ka z Insty­tu­tu Filo­zofii UŁ.

Wydarze­nie na Face­booku: https://www.facebook.com/events/2576335225725060/

Katow­ice, Kino Świa­towid, 16.01.2019, g. 18:30

Roz­mowę po filmie poprowadzi dr Alic­ja Pietras — adi­unkt Insty­tu­tu Filo­zofii Uni­w­er­syte­tu Śląskiego w Katow­icach.

Wydarze­nie na Face­booku: https://www.facebook.com/events/280756169248862/

Lublin, Cen­trum Kul­tu­ry, 16.01.2019, g. 18:00

Po sean­sie, o zagad­nieni­ach filo­zoficznych ukazanych w filmie opowie dr hab. Paweł Siko­ra z Zakładu His­torii Filo­zofii Nowożyt­nej i Współczes­nej UMCS w Lublin­ie. Spotkanie poprowadzi Piotr Pękala.

Wydarze­nie na Face­booku: https://www.facebook.com/events/2235767589775524/

Kraków, Kino pod Barana­mi, 16.01.2019, g. 20:00

Po sean­sie odbędzie się dyskus­ja inspirowana filmem, którą poprowadzi mgr Anna Pisko­rs­ka z Wydzi­ału Filo­zoficznego Uni­w­er­syte­tu Jagiel­lońskiego, fil­moz­naw­czyni i absol­wen­t­ka studiów między­wydzi­ałowych (filo­zofia, reli­gioz­naw­st­wo, kul­tur­oz­naw­st­wo). Obec­nie dok­toran­t­ka w Insty­tu­cie Sztuk Audiow­iz­ual­nych UJ. Prowadzi autorskie kursy na Wydziale Filo­zoficznym oraz włas­ny cykl spotkań fil­mowych KINO w tyglu KULTUR.

Wydarze­nie na Face­booku: https://www.facebook.com/events/526289194531472/

Gdy­nia, Gdyńskie Cen­trum Fil­mowe, 22.01.2019, g. 20:20

Po sean­sie zaprasza­my do dyskusji, którą poprowadzą dr Robert Rogoziec­ki z Zakładu Este­ty­ki i Filo­zofii Kul­tu­ry Uni­w­er­syte­tu Gdańskiego oraz dr Joan­na Sar­biews­ka z Kat­edry Wiedzy o Filmie i Kul­turze Audiow­iz­ual­nej

Wydarze­nie na Face­booku: https://www.facebook.com/events/213981349510796/

opra­cow­ała: Lil­iana Rad­kiewicz

Najnowszy numer można nabyć od 3 stycznia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy