Aktualności Filozofia w filmie Patronaty Wydarzenia

Styczniowe Spotkania Filozoficzne z Larsem von Trierem

Najbliższe Spotkania Filozoficzne odbędą się już 16 stycznia. Spotkamy się na prapremierze filmu „Dom, który zbudował Jack”. W kinach w całej Polsce po seansie odbędą się dyskusje z udziałem publiczności. Patronat medialny nad wydarzeniem objął magazyn „Filozofuj!”.

Reżyser Lars Von Tri­er zabiera swoich widzów w podróż w głąb życia psy­chopaty­cznego morder­cy. Jack to oso­ba o pod­wójnej osobowoś­ci: z jed­nej strony bezwzględ­ny zabój­ca, z drugiej – człowiek pełen pasji do lit­er­atu­ry, malarst­wa, architek­tu­ry i natu­ry. Dla niego zabójst­wa są ele­mentem mrocznej sztu­ki. Cały film to pełen czarnego humoru obraz, który obnaża społeczną hipokryzję i mech­a­nizmy poprawnoś­ci poli­ty­cznej.

Lars Von Tri­er ma już na swoim kon­cie kil­ka znaczą­cych pro­dukcji. W kinach zobaczyć moż­na było m.in. „Nim­fo­mankę”, „Anty­chrys­ta” i „Melan­cholię”. W najnowszym filmie Von Tri­era w rolach głównych zobaczymy ple­jadę znakomi­tych gwiazd: Mat­ta Dil­lona, Umę Thur­man, Riley Keough oraz Bruno Gan­za.

Poniżej lista kin, które biorą udział w projekcie Spotkań Filozoficznych.

Warsza­wa, Kino Muranów, 16.01.2019, g. 19:00

Po sean­sie dyskusję z widza­mi poprowadzi dr Jakub Ter­cz — kieru­je Fun­dacją Otwarte Sem­i­nar­ia Filo­zoficzno-Psy­chi­a­tryczne, jest członkiem zespołu steru­jącego Inter­na­tion­al Net­work for Phi­los­o­phy and Psy­chi­a­try oraz redakcji cza­sopis­ma „Eidos. A Jour­nal for Phi­los­o­phy of Cul­ture”. Na mar­gin­e­sie głównych zain­tere­sowań zdarzyło mu się opub­likować lub opowiedzieć kil­ka tek­stów związanych z kinem i sztuka­mi wiz­ual­ny­mi.

Wydarze­nie na Face­booku: https://www.facebook.com/events/2289179094649498/

Poz­nań, Kino Muza, 16.01.2019, g. 21:00

Spotkanie po pro­jekcji poprowadzi Andrzej Marzec – filo­zof, kry­tyk fil­mowy, vloger („Wid­ma Mar­ca”) dok­tor nauk human­isty­cznych, adi­unkt w Insty­tu­cie Filo­zofii UAM w Poz­na­niu, wykład­ow­ca UAP, redak­tor „Cza­su Kul­tu­ry”, współpracu­je z cen­trum kul­tu­ry „Paw­ilon” w Poz­na­niu. Jego zain­tere­sowa­nia badaw­cze sku­pi­a­ją się wokół: dekon­strukcji, wid­mon­tologii, posthu­man­iz­mu oraz współczes­nego kina alter­naty­wnego. Autor książ­ki “Wid­mon­tolo­gia. Teo­ria filo­zoficz­na i prak­ty­ka artysty­cz­na ponowoczes­noś­ci” (2015).

Wydarze­nie na Face­booku: https://www.facebook.com/events/363337857799728/

Toruń, Kino Cen­trum, 16.01.2019, g. 18:00

Po sean­sie odbędzie się dyskus­ja z udzi­ałem dr hab. Krzyszto­fa Abriszewskiego z Zakładu Filo­zofii Współczes­nej w Insty­tu­cie Filo­zofii Uni­w­er­sytet Mikoła­ja Koperni­ka w Toruniu.

Wydarze­nie na Face­booku: https://www.facebook.com/events/2201477580119306/

Zduńs­ka Wola, Kino Ratusz, 16.01.2019, g. 18:00

Dyskusję po sean­sie poprowadzi dr Marcin Bogusławs­ki — z pochodzenia zduńskowolanin, adi­unkt w Kat­e­drze Filo­zofii Współczes­nej Uni­w­er­syte­tu Łódzkiego.

Wydarze­nie na Face­booku: https://www.facebook.com/events/2269559733325127/

Łódź, Kino Char­lie, 16.01.2019, g. 18:00

Dyskusję po filmie poprowadzi dr Agniesz­ka Rej­ni­ak-Majew­s­ka z Insty­tu­tu Filo­zofii UŁ.

Wydarze­nie na Face­booku: https://www.facebook.com/events/2576335225725060/

Katow­ice, Kino Świa­towid, 16.01.2019, g. 18:30

Roz­mowę po filmie poprowadzi dr Alic­ja Pietras — adi­unkt Insty­tu­tu Filo­zofii Uni­w­er­syte­tu Śląskiego w Katow­icach.

Wydarze­nie na Face­booku: https://www.facebook.com/events/280756169248862/

Lublin, Cen­trum Kul­tu­ry, 16.01.2019, g. 18:00

Po sean­sie, o zagad­nieni­ach filo­zoficznych ukazanych w filmie opowie dr hab. Paweł Siko­ra z Zakładu His­torii Filo­zofii Nowożyt­nej i Współczes­nej UMCS w Lublin­ie. Spotkanie poprowadzi Piotr Pękala.

Wydarze­nie na Face­booku: https://www.facebook.com/events/2235767589775524/

Kraków, Kino pod Barana­mi, 16.01.2019, g. 20:00

Po sean­sie odbędzie się dyskus­ja inspirowana filmem, którą poprowadzi mgr Anna Pisko­rs­ka z Wydzi­ału Filo­zoficznego Uni­w­er­syte­tu Jagiel­lońskiego, fil­moz­naw­czyni i absol­wen­t­ka studiów między­wydzi­ałowych (filo­zofia, reli­gioz­naw­st­wo, kul­tur­oz­naw­st­wo). Obec­nie dok­toran­t­ka w Insty­tu­cie Sztuk Audiow­iz­ual­nych UJ. Prowadzi autorskie kursy na Wydziale Filo­zoficznym oraz włas­ny cykl spotkań fil­mowych KINO w tyglu KULTUR.

Wydarze­nie na Face­booku: https://www.facebook.com/events/526289194531472/

Gdy­nia, Gdyńskie Cen­trum Fil­mowe, 22.01.2019, g. 20:20

Po sean­sie zaprasza­my do dyskusji, którą poprowadzą dr Robert Rogoziec­ki z Zakładu Este­ty­ki i Filo­zofii Kul­tu­ry Uni­w­er­syte­tu Gdańskiego oraz dr Joan­na Sar­biews­ka z Kat­edry Wiedzy o Filmie i Kul­turze Audiow­iz­ual­nej

Wydarze­nie na Face­booku: https://www.facebook.com/events/213981349510796/

opra­cow­ała: Lil­iana Rad­kiewicz

Najnowszy numer można nabyć od 3 stycznia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy