Nowości wydawnicze Patronaty

Światy zastępcze. Samotność wobec kultury – nowość wydawnicza

Czym są światy zastępcze? W jaki sposób stały się zbiorowym mechanizmem ucieczki? Co nas do owej ucieczki zmusza? Na te i inne pytania postara się odpowiedzieć Paweł R. Wojciechowski w swojej najnowszej książce, wydanej w Gdańskim Wydawnictwie Psychologicznym. „Filozofuj!” objęło patronatem medialnym tę publikację. Zapraszamy do lektury.

Zapisz się do naszego newslettera

Coraz częst­sze uza­leżnienia od mediów społecznoś­ciowych, real­i­ty show, włas­nego wiz­erunku i pop­u­larnoś­ci czy rzeczy­wis­toś­ci wirtu­al­nej oraz zjawiska takie jak kult młodoś­ci, samot­ność w sieci, zobo­jęt­nie­nie biz­ne­su, radykaliza­c­ja poli­ty­ki czy fun­da­men­tal­izm to tem­aty zastępcze naszych cza­sów. Kul­tura pop­u­lar­na przez obiet­nice bez pokrycia przy­czy­nia się do osamot­nienia. Ostate­cznie jed­nak to sami siebie opuszcza­my.

Autor opisu­je zjawisko wspól­nej samot­noś­ci, która sta­je się w grupie społecznej złowrogim, uza­leż­ni­a­ją­cym światem zastępczym. Błęd­nym kołem pozorów, które mają przynieść chwilowe uko­je­nie, zastępu­jąc realne prob­le­my. Utr­walona w kul­turze wspól­na samot­ność sta­je się groź­na i nieprzewidy­wal­na, odbiera poczu­cie sen­su życia, jed­nocześnie nada­jąc życiu sens pozorny.

Książ­ka jest próbą zrozu­mienia przy­czyn uciecz­ki w qua­si-rzeczy­wis­tość oraz źródeł i funkcji błęd­nych kół grupowych kon­flik­tów wzmac­ni­anych przez kul­turę. Do czego potrzeb­ne jest nam podtrzymy­wanie złudzeń doty­czą­cych tego, co daje nam poczu­cie szczęś­cia? Dlaczego zapisu­je­my te złudzenia w kul­turze, spek­taku­larnie oszuku­jąc samych siebie? Decy­du­jąc się na uczest­nict­wo w aktach zbiorowej iluzji, tworząc mis­terną struk­turę myśle­nia życzeniowego, maki­etę rzeczy­wis­toś­ci, na której ma się roze­grać oso­bisty spek­takl, sami budu­je­my światy zastępcze, daje­my im upra­wom­oc­nie­nie i zasil­amy je włas­nym życiem.

Książ­ka Pawła Woj­ciechowskiego odd­a­je spo­jrze­nie współczes­nego człowieka Zachodu na to, co dała nam kul­tura, czym nas nakarmiła. Przede wszys­tkim jed­nak autor stara się wskazać, jaki rachunek owa kul­tura może nam wys­taw­ić, jeśli całkowicie pochłonie nas tworze­nie iluzji świa­ta.
„Światy zastępcze” to lek­tu­ra dla wszys­t­kich psy­chologów, socjologów, filo­zofów, kul­tur­oz­naw­ców i psy­choter­apeutów prag­ną­cych posz­erzyć swo­je hory­zon­ty, a także dla każdego, kto intere­su­je się drugim człowiekiem i chci­ał­by nauczyć się doświad­czać aut­en­ty­cznego spotka­nia. Dla wszys­t­kich, którzy chcą się ustrzec przed pułap­ka­mi dzisiejszych światów zastępczych, przed wewnętrzną pustką, wypale­niem i samot­noś­cią.

Agniesz­ka Rynowiec­ka
psy­cholog, cer­ty­fikowana psy­choter­apeut­ka Sekcji Naukowej Psy­choter­apii PTP

 

Książ­ka poma­ga zrozu­mieć to, w czym przyszło nam żyć. Życie w płyn­nej ponowoczes­noś­ci stwarza nowe szanse, ale też duże niebez­pieczeńst­wa. Autor prezen­tu­je możli­wość zanurzenia się w iluzji, w życiu pozornym. Pokazu­je, jak społeczne uzgod­nie­nie może budować rzeczy­wis­tość pozorną, ist­niejącą dzię­ki destruk­cyjnym lękom i stereo­ty­pom.

Jacek Jakubows­ki
super­wiz­or treningu psy­cho­log­icznego PTP, Gru­pa TROP


Książ­ka jest dostęp­na > tutaj.


Autor:  Paweł R. Woj­ciechows­ki
Tytuł: Światy zastępcze. Samot­ność wobec kul­tu­ry
Rok wyda­nia:  2018
Wydaw­ca:  Gdańskie Wydawnict­wo Psy­cho­log­iczne / GWP
For­mat: 145x205
Stron: 368
ISBN978–83-7489–759‑4
Rodzaj oprawy: mięk­ka
Spis treś­ci: tutaj


Informacja o autorze

Paweł R. Woj­ciechows­ki – psy­choter­apeu­ta w trak­cie szkole­nia w Studi­um Psy­choter­apii i Studi­um Psy­choter­apii Grupowej w Lab­o­ra­to­ri­um Psy­choe­dukacji (pro­gramy rekomen­dowane przez Sekcję Psy­choter­apii Pol­skiego Towarzyst­wa Psy­cho­log­icznego i Sekcję Naukową Psy­choter­apii Pol­skiego Towarzyst­wa Psy­chi­a­trycznego). Doświad­cze­nie w pra­cy z pac­jen­ta­mi zdoby­wał pod­czas stażu w ambu­la­to­ri­um i na odd­ziale ogólnopsy­chi­a­trycznym Szpi­ta­la Nowowiejskiego w Warsza­w­ie, prowadząc grupy warsz­ta­towo-ter­apeu­ty­czne i psy­choter­apię indy­wid­u­al­ną. We współpra­cy z różny­mi ośrod­ka­mi zaj­mu­je się treningiem grupowym i coachingiem. Cer­ty­fikowany tren­er i coach Akademii TROP, rekomen­dowanej przez Pol­skie Towarzyst­wo Psy­cho­log­iczne. Pracu­je w nur­cie psy­cho­dy­nam­icznym wyko­rzys­tu­jąc ele­men­ty pode­jś­cia inter­per­son­al­nego i egzys­tenc­jal­nego. Opub­likował zbiór poezji Cisza jest w moim życiu (LSW 2014).

 

 

 

 

 

 

 

Najnowszy numer można nabyć od 2 lipca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy