Kognitywistyka Patronaty Wydarzenia

Toruń odkrywa tajemnice mózgu

Mózg to najpotężniejsze narzędzie człowieka i jednocześnie najbardziej skomplikowane dzieło natury. Podczas Światowego Tygodnia Mózgu (Brain Awareness Week) w wielu miejscach w Polsce i na świecie będą odbywać się wydarzenia  popularyzujące wiedzę tym niezwykłym i tajemniczym narządzie. Jednym z tych miejsc jest Toruń, gdzie planowanych jest aż kilkanaście wykładów, warsztatów i pokazów. Patronem medialnym wydarzenia jest magazyn „Filozofuj!”.

Zapisz się do naszego newslettera

Wiele tajem­nic mózgu już odkry­to, wiele pozosta­je dla nas zagad­ką. Poz­nanie funkcjonowa­nia tego narzą­du jest wielkim wyzwaniem współczes­nej nau­ki, która co rusz dokonu­je nowych odkryć. Już niebawem będzie okaz­ja, aby się przekon­ać, co obec­nie wiemy na ten tem­at. Dru­ga edy­c­ja Tygod­nia Mózgu w Toruniu będzie obfi­tować w wykłady pop­u­larnonaukowe, warsz­taty i pokazy. Wykład­ow­ca­mi będą naukow­cy z Uni­w­er­syte­tu Mikoła­ja Koperni­ka, ale także zaproszeni goś­cie między inny­mi z Insty­tu­tu Biologii Doświad­czal­nej im. M. Nenck­iego PAN i Insty­tu­tu Psy­chologii PAN w Warsza­w­ie, Uni­w­er­syte­tu im. Adama Mick­iewicza w Poz­na­niu i z Uni­w­er­syte­tu Jagiel­lońskiego w Krakowie. Grono wykład­ow­ców i prowadzą­cych warsz­taty jest w pełni inter­dyscy­pli­narne, co odzwier­cied­la charak­ter współcześnie prowad­zonych badań nad mózgiem. Przewidziane są wykłady i warsz­taty zapro­ponowane przez neu­ropsy­chologów, psy­chofizjologów, neu­ro­bi­ologów, fizyków, kog­ni­ty­wistów, infor­matyków i psy­chi­a­trów.

Uczest­ni­cy tego wydarzenia będą mogli dowiedzieć się, jakie jest móz­gowe podłoże uza­leżnień (w tym – uza­leżnienia od sek­su), na czym pole­ga efekt place­bo, czym skutku­je nieświado­ma per­cepc­ja, zabur­zone stany świado­moś­ci i co wiemy o ujaw­ni­a­n­iu emocji. Razem z wykład­ow­ca­mi będzie moż­na zas­tanow­ić się nad tym, czy neu­ronau­ki pomogą ludziom rozwinąć pełny potenc­jał umysłu. Porus­zony zostanie również tem­at mózgu zwierząt. Czy zwierzę­ta mogą „zarażać” się emoc­ja­mi, tak jak ludzie?

W Inter­dyscy­pli­narnym Cen­trum Nowoczes­nych Tech­nologii odbędą się pokazy badań nad efek­ty­wnoś­cią kom­put­erowych gier matem­aty­cznych, biofeed­backu opartego na rejes­tracji akty­wnoś­ci ser­ca oraz neu­ronal­nych pod­staw pro­ce­su twór­czego u artysty.

Toruńs­ki fes­ti­w­al pop­u­larnonaukowej wiedzy o mózgu jest nie lada gratką nie tylko dla fanów kog­ni­ty­wisty­ki, infor­maty­ki, psy­chologii czy neu­ro­bi­ologii. Każ­da oso­ba będzie mogła dowiedzieć się czegoś nowego o samym sobie i otacza­ją­cych nas ludzi­ach.


 Toruń  (miejs­ca poszczegól­nych wykładów, warsz­tatów i pokazów w załąc­zonym pro­gramie wydarzenia)

13–18.03.2017

 Link do strony pro­filu wydarzenia na Face­booku

Opra­cow­ała: Lena Parac­ka

Najnowszy numer można nabyć od 2 lipca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy