Patronaty Relacje i reportaże

Warsztaty filozoficzne zMYŚLne zabawy – relacja z wydarzenia

W Instytucie Kultury Miejskiej w Gdańsku, w ramach cyklu wydarzeń „Filozofii w IKM”, objętym patronatem „Filozofuj!”, odbywają się warsztaty filozoficzne dla dzieci. Zapraszamy do zapoznania się z fotorelacją z wydarzenia, w której Paweł Paniec dzieli się spostrzeżeniami, zarówno ze swoich zajęć, jak i o samej potrzebie filozofowania z dziećmi.

Zapisz się do naszego newslettera

Jak powszech­nie wiado­mo, filo­zof to człowiek bro­daty, niemłody, pochłonię­ty ważny­mi sprawa­mi, przez co częs­to niedostrze­ga­ją­cy tych bardziej przyziem­nych. Prędzej więc ktoś powie filo­zo­fowi, że zachowu­je się dziecin­nie niż dziecku, by zajęło się filo­zofią.

(…) „Dzieci nie należy uczyć filo­zofii , z dzieć­mi filo­zofię trze­ba upraw­iać – pobudzać do samodziel­nego myśle­nia, a nie tylko przekazy­wać wiedzę”.

Jed­nak powoli to się zmienia, choć raczej nie ze wzglę­du na doce­ni­an­ie filo­zofii i filo­zofów, ale dzię­ki temu, że zaczę­to zwracać uwagę na realne potrze­by dzieci. Nur­tu­ją je prze­cież bard­zo poważne pyta­nia, częs­to doty­czące świato­poglą­du. Dzieci, wyraża­jąc wąt­pli­woś­ci, wyma­ga­ją więcej przestrzeni do namysłu i wspól­nego przeży­wa­nia zdu­mienia skom­p­likowaną naturą rzeczy­wis­toś­ci, niż zna­jdy­wa­nia szy­bkiej odpowiedzi. Wniosek jest taki, że dzieci nie należy uczyć filo­zofii , z dzieć­mi filo­zofię trze­ba upraw­iać – pobudzać do samodziel­nego myśle­nia, a nie tylko przekazy­wać wiedzę.

Z takich założeń wyszedłem opra­cowu­jąc dla Insty­tu­tu Kul­tu­ry Miejskiej w Gdańsku warsz­taty filo­zoficzne skierowane do dzieci. Znacze­nie filo­zo­fowa­nia z dzieć­mi dostrzegł sam orga­ni­za­tor, sko­ro od najmłod­szych, rozpoczął pro­jekt wprowadza­nia filo­zofii w swo­je pro­gi.

A co na to dzieci? Zareagowały entuz­jasty­cznie i na pier­wszych zaję­ci­ach dały się poprowadz­ić ścieżka­mi anal­izy mech­a­nizmów funkcjonowa­nia społeczeńst­wa. Razem na wielkiej płach­cie rysowal­iśmy mias­to, w którym każdy maluch, wedle włas­nego pomysłu, tworzył dziel­nicę. Na szczęś­cie znaleźli się i tacy uczest­ni­cy warsz­tatów, którzy połączyli te osob­ne twory siecią komu­nikacji. Skom­p­likowana struk­tu­ra orga­nizmów społecznych nie miała tajem­nic przed młody­mi filo­zo­fa­mi.

_DSC9533
_DSC9519
_DSC9544
_DSC9517
_DSC9488
_DSC9533 _DSC9519 _DSC9544 _DSC9517 _DSC9488

Jeszcze więk­szy zapał objaw­ił się pod­czas drugiego spotka­nia poświę­conego sztuce. Szuka­jąc jej źródeł wcielil­iśmy się w pier­wszych artys­tów, którzy na ścianach jask­iń rysowali, a może zak­li­nali, otacza­jącą ich rzeczy­wis­tość. Stwor­zona na potrze­by tej zabawy jask­inia ze stołów i kar­tonu zmieniła się w prawdzi­wą jask­inię filo­zofów.

_DSC9585
_DSC9580
_DSC9636
_DSC9645
_DSC9585 _DSC9580 _DSC9636 _DSC9645

Definicję sztu­ki opra­cow­al­iśmy przy wspól­nym posiłku, bo prze­cież sztu­ka jest jak cias­to. Dzieci przeprowadz­iły przekonu­ją­cy dowód na tak postaw­ioną tezę i doma­gały się powtórnej wery­fikacji, po której nie zostały nawet okrusz­ki.

Trze­cie spotkanie poświęcimy zagad­nie­niu bun­tu, bo filo­zof to bun­town­ik mają­cy za nic utarte opinie i gotowe schematy. Na przykład powszech­nie wiado­mo, że filo­zof to człowiek bro­daty, niemłody… Nie, nie. Filo­zof może mieć mleko pod nosem, dopó­ki nie braku­je mu ole­ju w głowie. Musi mieć umysł otwarty i naszą – dorosłych rolą jest pil­nować, by u dzieci nie zak­leszczył się on w łatwych odpowiedzi­ach i utar­tych opini­ach.

_DSC9701
_DSC9728
_DSC9749
_DSC9786
baner
_DSC9701 _DSC9728 _DSC9749 _DSC9786 baner

 

opra­cow­anie: Paweł Paniec
zdję­cia: Bogna Koci­um­bas


Paweł Paniec (na zdje­ci­ach) znany jest z inic­jatyw pop­u­laryzu­ją­cych edukację filo­zoficzną wśród dzieci i dorosłych, między inny­mi, jest autorem pro­jek­tów „Myśl dojrza­ła”, „Mapa myśli”, „Tato, a kto to?”.

Najnowszy numer można nabyć od 2 lipca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy