Patronaty Relacje i reportaże

Warsztaty filozoficzne zMYŚLne zabawy – relacja z wydarzenia

W Instytucie Kultury Miejskiej w Gdańsku, w ramach cyklu wydarzeń „Filozofii w IKM”, objętym patronatem „Filozofuj!”, odbywają się warsztaty filozoficzne dla dzieci. Zapraszamy do zapoznania się z fotorelacją z wydarzenia, w której Paweł Paniec dzieli się spostrzeżeniami, zarówno ze swoich zajęć, jak i o samej potrzebie filozofowania z dziećmi.

Zapisz się do naszego newslettera

Jak powszech­nie wia­do­mo, filo­zof to czło­wiek bro­da­ty, nie­mło­dy, pochło­nię­ty waż­ny­mi spra­wa­mi, przez co czę­sto nie­do­strze­ga­ją­cy tych bar­dziej przy­ziem­nych. Prę­dzej więc ktoś powie filo­zo­fo­wi, że zacho­wu­je się dzie­cin­nie niż dziec­ku, by zaję­ło się filo­zo­fią.

(…) „Dzie­ci nie nale­ży uczyć filo­zo­fii , z dzieć­mi filo­zo­fię trze­ba upra­wiać – pobu­dzać do samo­dziel­ne­go myśle­nia, a nie tyl­ko prze­ka­zy­wać wie­dzę”.

Jed­nak powo­li to się zmie­nia, choć raczej nie ze wzglę­du na doce­nia­nie filo­zo­fii i filo­zo­fów, ale dzię­ki temu, że zaczę­to zwra­cać uwa­gę na real­ne potrze­by dzie­ci. Nur­tu­ją je prze­cież bar­dzo poważ­ne pyta­nia, czę­sto doty­czą­ce świa­to­po­glą­du. Dzie­ci, wyra­ża­jąc wąt­pli­wo­ści, wyma­ga­ją wię­cej prze­strze­ni do namy­słu i wspól­ne­go prze­ży­wa­nia zdu­mie­nia skom­pli­ko­wa­ną natu­rą rze­czy­wi­sto­ści, niż znaj­dy­wa­nia szyb­kiej odpo­wie­dzi. Wnio­sek jest taki, że dzie­ci nie nale­ży uczyć filo­zo­fii , z dzieć­mi filo­zo­fię trze­ba upra­wiać – pobu­dzać do samo­dziel­ne­go myśle­nia, a nie tyl­ko prze­ka­zy­wać wie­dzę.

Z takich zało­żeń wysze­dłem opra­co­wu­jąc dla Insty­tu­tu Kul­tu­ry Miej­skiej w Gdań­sku warsz­ta­ty filo­zo­ficz­ne skie­ro­wa­ne do dzie­ci. Zna­cze­nie filo­zo­fo­wa­nia z dzieć­mi dostrzegł sam orga­ni­za­tor, sko­ro od naj­młod­szych, roz­po­czął pro­jekt wpro­wa­dza­nia filo­zo­fii w swo­je pro­gi.

A co na to dzie­ci? Zare­ago­wa­ły entu­zja­stycz­nie i na pierw­szych zaję­ciach dały się popro­wa­dzić ścież­ka­mi ana­li­zy mecha­ni­zmów funk­cjo­no­wa­nia spo­łe­czeń­stwa. Razem na wiel­kiej płach­cie ryso­wa­li­śmy mia­sto, w któ­rym każ­dy maluch, wedle wła­sne­go pomy­słu, two­rzył dziel­ni­cę. Na szczę­ście zna­leź­li się i tacy uczest­ni­cy warsz­ta­tów, któ­rzy połą­czy­li te osob­ne two­ry sie­cią komu­ni­ka­cji. Skom­pli­ko­wa­na struk­tu­ra orga­ni­zmów spo­łecz­nych nie mia­ła tajem­nic przed mło­dy­mi filo­zo­fa­mi.

_DSC9533
_DSC9519
_DSC9544
_DSC9517
_DSC9488
_DSC9533 _DSC9519 _DSC9544 _DSC9517 _DSC9488

Jesz­cze więk­szy zapał obja­wił się pod­czas dru­gie­go spo­tka­nia poświę­co­ne­go sztu­ce. Szu­ka­jąc jej źró­deł wcie­li­li­śmy się w pierw­szych arty­stów, któ­rzy na ścia­nach jaskiń ryso­wa­li, a może zakli­na­li, ota­cza­ją­cą ich rze­czy­wi­stość. Stwo­rzo­na na potrze­by tej zaba­wy jaski­nia ze sto­łów i kar­to­nu zmie­ni­ła się w praw­dzi­wą jaski­nię filo­zo­fów.

_DSC9585
_DSC9580
_DSC9636
_DSC9645
_DSC9585 _DSC9580 _DSC9636 _DSC9645

Defi­ni­cję sztu­ki opra­co­wa­li­śmy przy wspól­nym posił­ku, bo prze­cież sztu­ka jest jak cia­sto. Dzie­ci prze­pro­wa­dzi­ły prze­ko­nu­ją­cy dowód na tak posta­wio­ną tezę i doma­ga­ły się powtór­nej wery­fi­ka­cji, po któ­rej nie zosta­ły nawet okrusz­ki.

Trze­cie spo­tka­nie poświę­ci­my zagad­nie­niu bun­tu, bo filo­zof to bun­tow­nik mają­cy za nic utar­te opi­nie i goto­we sche­ma­ty. Na przy­kład powszech­nie wia­do­mo, że filo­zof to czło­wiek bro­da­ty, nie­mło­dy… Nie, nie. Filo­zof może mieć mle­ko pod nosem, dopó­ki nie bra­ku­je mu ole­ju w gło­wie. Musi mieć umysł otwar­ty i naszą – doro­słych rolą jest pil­no­wać, by u dzie­ci nie zaklesz­czył się on w łatwych odpo­wie­dziach i utar­tych opi­niach.

_DSC9701
_DSC9728
_DSC9749
_DSC9786
baner
_DSC9701 _DSC9728 _DSC9749 _DSC9786 baner

 

opra­co­wa­nie: Paweł Paniec
zdję­cia: Bogna Kocium­bas


Paweł Paniec (na zdje­ciach) zna­ny jest z ini­cja­tyw popu­la­ry­zu­ją­cych edu­ka­cję filo­zo­ficz­ną wśród dzie­ci i doro­słych, mię­dzy inny­mi, jest auto­rem pro­jek­tów „Myśl doj­rza­ła”, „Mapa myśli”, „Tato, a kto to?”.

Najnowszy numer można nabyć od 2 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy