Artykuł Instytuty Studia filozoficzne

Wydział Filozoficzny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

filozofia na UAM kadra
Wydział Filozoficzny UAM stwarza niepowtarzalną okazję do spotkania najwyższej klasy naukowców oraz do prowadzenia interdyscyplinarnych badań. To unikatowa szansa połączenia inspirujących wykładów i doświadczenia miasta tętniącego życiem. Poznańska filozofia od wielu lat jest rozpoznawalną i szanowaną marką. Polecamy się także jako drugi kierunek studiów!

Zapisz się do naszego newslettera

Tekst uka­zał się w „Filo­zo­fuj” 2020 nr 3 (33), s. 52.


> arty­kuł sponsorowany

Na stu­diach licen­cjac­kich pro­po­nu­je­my naukę na kie­run­ku FILOZOFIA SPECJALNOŚĆ KOMUNIKACJA SPOŁECZNA oraz na kie­run­ku FILOZOFIA, w ramach któ­re­go po pierw­szym roku stu­diów ofe­ru­je­my moż­li­wość wybo­ru jed­nej z trzech specjalności:

  • OGÓLNA (dla zain­te­re­so­wa­nych kla­sycz­ny­mi pro­ble­ma­mi filozoficznymi),
  • ETYKA (dla zain­te­re­so­wa­nych wie­dzą, nor­ma­mi i reflek­sją nad naj­now­szy­mi obsza­ra­mi życia pry­wat­ne­go i społecznego),
  • ŻYCIE PUBLICZNE (dla zain­te­re­so­wa­nych zdo­by­ciem wie­dzy na temat mecha­ni­zmów kształ­to­wa­nia sfe­ry publicz­nej oraz prak­tycz­nych kom­pe­ten­cji oby­wa­tel­skich umoż­li­wia­ją­cych spraw­ne dzia­ła­nie i reali­za­cję celów).

W ramach stu­diów magi­ster­skich moż­na wybrać FILOZOFIĘ, a po pierw­szym seme­strze jed­ną ze spe­cja­li­za­cji: OGÓLNA, KOMUNIKACJA SPOŁECZNA, ETYKAŻYCIE PUBLICZNE. Zaję­cia dla stu­diów dru­gie­go stop­nia odby­wa­ją się w dwa dni każ­de­go tygo­dnia, aby wyjść naprze­ciw ocze­ki­wa­niom osób aktyw­nych zawo­do­wo albo stu­diu­ją­cych jed­no­cze­śnie inne kierunki.

Dodat­ko­wo ofe­ru­je­my stu­dia na kie­run­ku dual­nym POLONISTYCZNO-FILOZOFICZNYM (stu­dia licen­cjac­kie oraz magi­ster­skie), któ­re dają upraw­nie­nia do naucza­nia filo­zo­fii i ety­ki w szkole.

Daje­my naszym stu­den­tom moż­li­wość udzia­łu w pro­gra­mach MOSTERASMUS+, pozwa­la­ją­cych na okre­so­we stu­dio­wa­nie na innych uni­wer­sy­te­tach w Pol­sce oraz w kra­jach Unii Euro­pej­skiej (ponad 50 miejsc sty­pen­dial­nych). Aktyw­nie dzia­ła Koło Stu­den­tów Filo­zo­fii UAM, któ­re posia­da nastę­pu­ją­ce sek­cje: Filo­zo­fii Ana­li­tycz­nej, Filo­zo­fii Nauki, Filo­zo­fii Reli­gii, Filo­zo­fii Umy­słu, Meta­fi­zy­ki, Post­hu­ma­ni­sty­ki, Życia Publicz­ne­go. Pręż­nie dzia­ła stu­denc­kie cza­so­pi­smo filo­zo­ficz­ne pre­tek­sty, stwa­rza­ją­ce wyjąt­ko­wą oka­zję do roz­po­czę­cia przy­go­dy nauko­wej z filo­zo­fią. Aktyw­ny Samo­rząd Stu­den­tów Wydzia­łu Filo­zo­ficz­ne­go orga­ni­zu­je licz­ne wyda­rze­nia, np. Festi­wal Kul­tu­ry Stu­den­tów „Kul­mi­na­cje”, wykła­dy otwar­te czy kon­fe­ren­cje naukowe.

Pra­cow­ni­cy nasze­go Wydzia­łu pro­wa­dzą inten­syw­ne bada­nia we współ­pra­cy z czo­ło­wy­mi przed­sta­wi­cie­la­mi róż­nych dys­cy­plin nauko­wych. Są kie­row­ni­ka­mi i wyko­naw­ca­mi pre­sti­żo­wych pro­jek­tów badaw­czych na ska­lę mię­dzy­na­ro­do­wą i kra­jo­wą, rów­nież o cha­rak­te­rze inter­dy­scy­pli­nar­nym. Nasi wykła­dow­cy publi­ku­ją w naj­lep­szych wydaw­nic­twach zagra­nicz­nych, a tak­że czę­sto poja­wia­ją się w mediach, gdzie komen­tu­ją bie­żą­ce wyda­rze­nia. Wydział Filo­zo­ficz­ny UAM zapra­sza ponad­to na gościn­ne wykła­dy bada­czy z zagra­ni­cy oraz zna­ne oso­bi­sto­ści ze świa­ta kultury.

Stu­dia na naszym Wydzia­le są wyjąt­ko­wą oka­zją roz­wi­ja­nia nie­ba­nal­nych zain­te­re­so­wań oraz współ­two­rze­nia waż­ne­go śro­do­wi­ska filo­zo­ficz­ne­go. Kla­sycz­ne pięk­no, dobro i praw­da łączą się u nas z nowo­cze­sną reflek­sją nad zmie­nia­ją­cym się świa­tem, ludź­mi i technologiami.

Wię­cej infor­ma­cji zna­leźć moż­na na stro­nie: filozofia.amu.edu.pl oraz naszych pro­fi­lach w mediach spo­łecz­no­ścio­wych – Face­bo­ok oraz Instagram.

Zapra­sza­my na stu­dia filo­zo­ficz­ne do Poznania!


Dane teleadresowe

Ul. Sza­ma­rzew­skie­go 89c 60–568 Poznań
61 829 22 80
filozof@amu.edu.pl

filozofia.amu.edu.pl
b.com/InstytutFilozofiiUAM
t.co/philosophyUAM
instagr.am/filozofia.poznan


Zasta­na­wiasz się nad stu­dia­mi filo­zo­ficz­ny­mi? Zaj­rzyj do nasze­go dzia­łu Stu­dia filo­zo­ficz­ne.

Najnowszy numer można nabyć od 30 października w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

1 komentarz

Kliknij, aby skomentować

  • UAM! Niech żyje Wiel­ko­pol­ska, Mało­pol­ska i Pomo­rze, gdyż to jest praw­dzi­wa Pol­ska! Resz­ta to tyl­ko kresy/biesy…
    Amen.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy