Artykuł Studia filozoficzne

Wydział Filozoficzny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

filozofia na UAM kadra
Wydział Filozoficzny UAM stwarza niepowtarzalną okazję do spotkania najwyższej klasy naukowców oraz do prowadzenia interdyscyplinarnych badań. To unikatowa szansa połączenia inspirujących wykładów i doświadczenia miasta tętniącego życiem. Poznańska filozofia od wielu lat jest rozpoznawalną i szanowaną marką. Polecamy się także jako drugi kierunek studiów!

Zapisz się do naszego newslettera

Tekst ukazał się w „Filo­zo­fuj” 2020 nr 3 (33), s. 52.


> artykuł spon­sorowany

Na stu­di­ach licenc­jac­kich pro­ponu­je­my naukę na kierunku FILOZOFIA SPECJALNOŚĆ KOMUNIKACJA SPOŁECZNA oraz na kierunku FILOZOFIA, w ramach którego po pier­wszym roku studiów ofer­u­je­my możli­wość wyboru jed­nej z trzech spec­jal­noś­ci:

  • OGÓLNA (dla zain­tere­sowanych klasy­czny­mi prob­le­ma­mi filo­zoficzny­mi),
  • ETYKA (dla zain­tere­sowanych wiedzą, nor­ma­mi i reflek­sją nad najnowszy­mi obszara­mi życia pry­wat­nego i społecznego),
  • ŻYCIE PUBLICZNE (dla zain­tere­sowanych zdoby­ciem wiedzy na tem­at mech­a­nizmów ksz­tał­towa­nia sfery pub­licznej oraz prak­ty­cznych kom­pe­tencji oby­wa­tel­s­kich umożli­wia­ją­cych sprawne dzi­ałanie i real­iza­cję celów).

W ramach studiów mag­is­ter­s­kich moż­na wybrać FILOZOFIĘ, a po pier­wszym semes­trze jed­ną ze spec­jal­iza­cji: OGÓLNA, KOMUNIKACJA SPOŁECZNA, ETYKAŻYCIE PUBLICZNE. Zaję­cia dla studiów drugiego stop­nia odby­wa­ją się w dwa dni każdego tygod­nia, aby wyjść naprze­ciw oczeki­wan­iom osób akty­wnych zawodowo albo studi­u­ją­cych jed­nocześnie inne kierun­ki.

Dodatkowo ofer­u­je­my stu­dia na kierunku dual­nym POLONISTYCZNO-FILOZOFICZNYM (stu­dia licenc­jack­ie oraz mag­is­ter­skie), które dają uprawnienia do naucza­nia filo­zofii i ety­ki w szkole.

Daje­my naszym stu­den­tom możli­wość udzi­ału w pro­gra­mach MOSTERASMUS+, pozwala­ją­cych na okre­sowe stu­diowanie na innych uni­w­er­syte­tach w Polsce oraz w kra­jach Unii Europe­jskiej (pon­ad 50 miejsc stype­n­di­al­nych). Akty­wnie dzi­ała Koło Stu­den­tów Filo­zofii UAM, które posi­a­da następu­jące sekc­je: Filo­zofii Anal­i­ty­cznej, Filo­zofii Nau­ki, Filo­zofii Religii, Filo­zofii Umysłu, Metafizy­ki, Posthu­man­isty­ki, Życia Pub­licznego. Prężnie dzi­ała stu­denck­ie cza­sopis­mo filo­zoficzne pretek­sty, stwarza­jące wyjątkową okazję do rozpoczę­cia przy­gody naukowej z filo­zofią. Akty­wny Samorząd Stu­den­tów Wydzi­ału Filo­zoficznego orga­nizu­je liczne wydarzenia, np. Fes­ti­w­al Kul­tu­ry Stu­den­tów „Kul­mi­nac­je”, wykłady otwarte czy kon­fer­enc­je naukowe.

Pra­cown­i­cy naszego Wydzi­ału prowadzą inten­sy­wne bada­nia we współpra­cy z czołowy­mi przed­staw­iciela­mi różnych dyscy­plin naukowych. Są kierown­ika­mi i wykon­aw­ca­mi prestiżowych pro­jek­tów badaw­czych na skalę między­nar­o­dową i kra­jową, również o charak­terze inter­dyscy­pli­narnym. Nasi wykład­ow­cy pub­liku­ją w najlep­szych wydawnictwach zagranicznych, a także częs­to pojaw­ia­ją się w medi­ach, gdzie komen­tu­ją bieżące wydarzenia. Wydzi­ał Filo­zoficzny UAM zaprasza pon­ad­to na gościnne wykłady badaczy z zagrani­cy oraz znane oso­bis­toś­ci ze świa­ta kul­tu­ry.

Stu­dia na naszym Wydziale są wyjątkową okazją rozwi­ja­nia niebanal­nych zain­tere­sowań oraz współt­worzenia ważnego środowiska filo­zoficznego. Klasy­czne pię­kno, dobro i praw­da łączą się u nas z nowoczes­ną reflek­sją nad zmieni­a­ją­cym się światem, ludź­mi i tech­nolo­gia­mi.

Więcej infor­ma­cji znaleźć moż­na na stron­ie: filozofia.amu.edu.pl oraz naszych pro­fi­lach w medi­ach społecznoś­ciowych – Face­book oraz Insta­gram.

Zaprasza­my na stu­dia filo­zoficzne do Poz­na­nia!


Dane teleadresowe

Ul. Sza­marzewskiego 89c 60–568 Poz­nań
61 829 22 80
filozof@amu.edu.pl

filozofia.amu.edu.pl
b.com/InstytutFilozofiiUAM
t.co/philosophyUAM
instagr.am/filozofia.poznan


Zas­tanaw­iasz się nad stu­di­a­mi filo­zoficzny­mi? Zajrzyj do naszego dzi­ału Stu­dia filo­zoficzne.

Najnowszy numer można nabyć od 2 lipca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

1 komentarz

Kliknij, aby skomentować

  • UAM! Niech żyje Wielkopol­s­ka, Małopol­s­ka i Pomorze, gdyż to jest prawdzi­wa Pol­s­ka! Resz­ta to tylko kresy/biesy…
    Amen.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy