Akcje Wydarzenia

Wystawa ilustracji z magazynu „Filozofuj!”: „Zobacz filozofię!”

Filozofia to niekoniecznie długie, trudne do zrozumienia teksty. Filozofia to również prowokujące do myślenia ilustracje, które w pigułce ujmują istotę problemu. Dlatego przygotowaliśmy dla Was wystawę ilustracji z magazynu „Filozofuj!".

Ilu­stro­wa­ne pod­ręcz­ni­ki do filo­zo­fii to nadal rzad­kość, gdyż zobra­zo­wa­nie pro­ble­ma­ty­ki filo­zo­ficz­nej do łatwych zadań nie nale­ży. Mimo to w „Filo­zo­fuj!” co każ­de dwa mie­sią­ce sta­wia­my czo­ła wyzwa­niu i razem z naszy­mi ilu­stra­to­ra­mi two­rzy­my jedy­ne w swo­im rodza­ju rysun­ki i obra­zy, któ­re w piguł­ce ujmu­ją abs­trak­cyj­ne, filo­zo­ficz­ne pomy­sły. Wysta­wy takich dział nie spo­sób przegapić!

Oto arty­ści, któ­rych pra­ce będzie­cie mie­li oka­zję zobaczyć:

Nata­lia Bie­sia­da-Myszak – absol­went­ka gra­fi­ki na Wydzia­le Sztu­ki Uni­wer­sy­te­tu Peda­go­gicz­ne­go im. KEN w Kra­ko­wie. Swo­je życie zawo­do­we dzie­li mię­dzy pra­cę w sek­to­rze usług IT oraz fre­elan­ce z zakre­su pro­jek­to­wa­nia gra­ficz­ne­go i ilu­stra­cji, prak­tycz­nie jest więc spe­cja­list­ką od „łapa­nia wie­lu srok za ogon”. Zaj­mu­je się two­rze­niem logo­ty­pów, lay­outów, dru­ków użyt­ko­wych, okła­dek; ilu­stru­je baśnie i tek­sty dla dzie­ci oraz arty­ku­ły pra­so­we. W 2015 r. Zosta­ła fina­list­ką kon­kur­su Gol­den Pin­whe­el Young lllu­stra­tors Com­pe­ti­tion orga­ni­zo­wa­ne­go pod­czas tar­gów książ­ki dzie­cię­cej w Szan­gha­ju. Współ­pra­cu­je z „Filo­zo­fuj!” od 2019 roku. Jest tak­że poet­ką, zwią­za­ną od lat z kra­kow­ską gru­pą lite­rac­ką „Syla­ba”; publi­ko­wa­ła swo­je wier­sze w wydaw­nic­twach pokon­kur­so­wych i zbio­ro­wych, pismach „Kra­ków”, „Kon­spekt” i „Kon­tent”. Wyda­ła tomik zaty­tu­ło­wa­ny Pozwo­le­nie na cud. Pry­wat­nie zaj­mu­je się wycho­wy­wa­niem trzech kotów (bez­sku­tecz­nie) i cór­ki (na razie nie wia­do­mo jesz­cze, czy skutecznie).

Zuzan­na Boł­tryk – artyst­ka wizu­al­na z Piły, ukoń­czy­ła Kry­ty­kę Arty­stycz­ną na Gdań­skiej Aka­de­mii Sztuk Pięk­nych. Aktu­al­nie zamiesz­ku­je w Szwaj­ca­rii i tam tworzy.

Han­na Byt­niew­ska – foto­graf­ka, gra­ficz­ka, ilu­stra­tor­ka, uważ­na obser­wa­tor­ka życia spo­łecz­ne­go. Absol­went­ka Insty­tu­tu Sztuk Pięk­nych UMCS (2008) oraz Pody­plo­mo­we­go Stu­dium Design Mana­ge­ment Szko­ły Głów­nej Han­dlo­wej i Insty­tu­tu Wzor­nic­twa Prze­my­sło­we­go (2015). Dok­to­rant­ka nauk o pozna­niu i komu­ni­ka­cji spo­łecz­nej Wydzia­łu Filo­zo­fii i Socjo­lo­gii UMCS. Nauczy­ciel­ka pod­staw pro­jek­to­wa­nia i foto­gra­fii. Autor­ka wystaw: Moje cza­so­prze­strze­nie (2008, Gale­ria Gar­dzie­ni­ce w Lubli­nie), 2010 (2010, 1001 CAFÉ w Lon­dy­nie), Energia=Potencjał=Przemieszczenie. Czy­li Sor­ry Not Yet Recyc­la­ble (2011, Gale­ria Bia­ła w Lubli­nie), Euro­pe, your face is blur on the go (2011, Etno­esti­wal Faces, Gum­nas, Finlandia).

Flo­ria­nen vinsi’Siegereith – ur. 1996 w War­sza­wie. Jest wszech­stron­nie uzdol­nio­ną artyst­ką, któ­ra na co dzień zaj­mu­je się nauka­mi infor­ma­tycz­ny­mi. To połą­cze­nie prze­kła­da się na jej umi­ło­wa­nie do eks­pe­ry­men­tów, jeśli cho­dzi o jed­no­cze­sne wyko­rzy­sta­nie mediów tra­dy­cyj­nych oraz cyfro­wych w swo­jej twór­czo­ści. Pobie­ra­ła nauki w Gdań­skiej Szko­le Arty­stycz­nej, Edu­kre­sce oraz Aka­de­mii EITCA. W swo­ich ilu­stra­cjach dla „Filo­zo­fuj!” dąży do jak naj­bar­dziej nie­ty­po­we­go i nie­jed­no­znacz­ne­go uję­cia tema­tu w celu roz­bu­dze­nia cie­ka­wo­ści w odbior­cy. E‑mail: floartbook@gmail.com, stro­na www: https://www.deviantart.com/florianen, insta­gram: @floartgram

Anna Kory­zma – ur. w 1988 r.; w obsza­rze edu­ka­cji arty­stycz­nej jest absol­went­ką Liceum Pla­stycz­ne­go w Gdy­ni Orło­wie o spe­cja­li­za­cji meta­lo­pla­sty­ka oraz szko­ły poli­ce­al­nej na kie­run­ku gra­fi­ka kom­pu­te­ro­wa w Szcze­ci­nie. Na co dzień pra­cu­je jako gra­fik kom­pu­te­ro­wy oraz ilu­stra­tor (oka­zjo­nal­nie wyko­nu­je małe for­my rzeźbiarskie).

Mal­wi­na Majer (Ada­szek) – ur. w 1990 r.; ukoń­czy­ła z wyróż­nie­niem Rek­to­ra stu­dia magi­ster­skie na kie­run­ku Gra­fi­ka na Wydzia­le Arty­stycz­nym UMCS w Lubli­nie. Artyst­ka wizu­al­na. Two­rzy ilu­stra­cje, malar­stwo, foto­gra­fię arty­stycz­ną oraz muzy­kę. Współ­pra­co­wa­ła z maga­zy­nem „Filo­zo­fuj!” w latach 2016–2017. Aktu­al­nie zwią­za­na z Teatrem im. Juliu­sza Oster­wy w Lublinie.

Lubo­mi­ra Przy­byl­ska – ilu­stra­tor­ka, grafik.

Mał­go­rza­ta Uglik – ilu­stra­tor­ka, gra­fik. Przez dzie­sięć lat pra­co­wa­ła jako gra­fik w agen­cjach rekla­mo­wych, spe­cja­li­zu­je się w ilu­stra­cji książ­ko­wej, pra­so­wej, pro­jek­tu­je okład­ki do ksią­żek. W latach 2019–2020 głów­na ilu­stra­tor­ka maga­zy­nu „Filo­zo­fuj!”.

Han­na Urban­kow­ska – w 2016 r. obro­ni­ła na UW roz­pra­wę dok­tor­ską poświę­co­ną roz­ma­itym uję­ciom sacrum w myśli Heideg­ge­ra. Pasjo­nu­je się nie­miec­kim ide­ali­zmem, myślą Heideg­ge­ra i filo­zo­fią pol­ską. Autor­ka humo­ry­stycz­nej powie­ści pt. Nowo­rocz­ne anio­ły (wyd. 2018). Trze­cią z jej pasji (po filo­zo­fii i lite­ra­tu­rze) jest ilustracja.

 

Otwar­cie wysta­wy odbę­dzie się w ponie­dzia­łek 20 wrze­śnia o godz. 17:00. Miej­sce spo­tka­nia to Woje­wódz­ka Biblio­te­ka Publicz­na im. Hie­ro­ni­ma Łopa­ciń­skie­go w Lubli­nie. W ramach wer­ni­sa­żu będzie moż­na poroz­ma­wiać z jed­ną z auto­rek: Flo­ria­nen vinsi’Siegereith. Będzie­cie? Daj­cie znać na naszym wyda­rze­niu na Face­bo­ok’u!

Dla uczest­ni­ków wer­ni­sa­żu prze­wi­dzie­li­śmy upominki:
🔸 Egzem­pla­rze „Filo­zo­fuj!” z któ­rych pocho­dzą wysta­wo­we ilustracje.
🔸 Pięk­nie zilu­stro­wa­ne książ­ki „Świat Lema”, któ­re zapew­ni­ło Wam Wydaw­nic­two Muchomor
Do zoba­cze­nia!

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy