Ogłoszenia Zadania

Zadanie #21: Oprawa graficzna cytatów

Lubicz pracę z grafiką? Może to zadanie jest właśnie dla Ciebie!

Szu­ka­my wolon­ta­riu­sza, któ­ry będzie potra­fił opra­wić gra­ficz­nie dostar­czo­ne przez nas cyta­ty filo­zo­ficz­ne. Jak mia­ło­by to wyglądać?

  1. Wystar­czy Ci dar­mo­wy pro­gram gra­ficz­ny typu Gimp.
  2. Dosta­niesz od nas zestaw cyta­tów jed­ne­go lub wie­lu filozofów.
  3. Two­im zada­niem będzie utwo­rzyć jeden plik z cyta­tu i popier­sia filo­zo­fa. Przy­kła­dy tego typu grafik.
  4. Szcze­gó­ły opra­wy gra­ficz­nej zale­żą od Ciebie.
  5. Tak opra­wio­ne cyta­ty będę umiesz­cza­ne na naszym Twit­te­rze.

 

Co zyskasz?

  • Doświad­cze­nie we współ­pra­cy z roz­po­zna­wa­nym cza­so­pi­smem popu­lar­no­nau­ko­wym, jakim jesteśmy
  • Refe­ren­cje
  • Dodat­ko­we umie­jęt­no­ści i tzw. know-how w pra­cy z grafikami
  • Satys­fak­cję z pro­mo­wa­nia filozofii

Jeże­li czu­jesz, że masz dryg do tego typu zadań, kon­tak­tuj się z nami śmia­ło pod adre­sem: jakub.turowski@academicon.pl

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy