Aktualności Etyka Filozofia w szkole Przegląd prasy

Podstawa programowa z filozofii i etyki dla szkół ponadpodstawowych podpisana

Filozofia może być przedmiotem obowiązkowym w szkole ponadpodstawowej już od 1 września 2019 roku – stanowi podpisane przedwczoraj przez Minister Edukacji Narodowej rozporządzenie. O tym, czy w danej szkole nauczanie filozofii będzie obowiązkowe, zadecyduje jednak jej dyrektor. Dla nauczycieli przygotowaliśmy podstawy programowe z filozofii i etyki w formie przyjaznych dla oka i wygodnych do druku PDFów.

We wto­rek 30 stycz­nia 2018 Mini­ster Edu­ka­cji Naro­do­wej Anna Zalew­ska pod­pi­sa­ła Roz­po­rzą­dze­nie w spra­wie pod­sta­wy pro­gra­mo­wej kształ­ce­nia ogól­ne­go dla czte­ro­let­nie­go liceum ogól­no­kształ­cą­ce­go, pię­cio­let­nie­go tech­ni­kum oraz dwu­let­niej bran­żo­wej szko­ły II stop­nia, na mocy któ­re­go do ofer­ty edu­kacyj­nej szkół ponad­pod­sta­wo­wych zosta­nie wpro­wa­dzo­na filo­zo­fia. Czy jest to kamień milo­wy na dro­dze do edu­ka­cji filo­zo­ficz­nej w szko­le, czy też tyl­ko kamy­czek, któ­re­go nikt nie dostrze­że? To się dopie­ro okaże.

Jak na mocy nowych przepisów wyglądać będzie nauczanie filozofii i etyki w szkołach ponadpodstawowych?

O wpro­wa­dze­niu lek­cji filo­zo­fii w wymia­rze 1 godz. tygo­dnio­wo w I kla­sie będzie decy­do­wał dyrek­tor szko­ły. Doko­na on wybo­ru spo­śród trzech przed­mio­tów. Oprócz filo­zo­fii będą to pla­sty­ka i muzy­ka. Jeden z tych przed­mio­tów będzie więc na mocy decy­zji dyrek­to­ra przed­mio­tem obo­wiąz­ko­wym w danej szko­le. Każ­dy, kto uwa­ża, że w jego szko­le bądź szko­le jego dzie­ci powin­na być filo­zo­fia, ma nie­po­wta­rzal­ną oka­zję, by w tej spra­wie nie sie­dzieć cicho. 🙂

Zało­że­nia i tre­ści naucza­nia filo­zo­fii zosta­ły zawar­te w pod­sta­wie pro­gra­mo­wej, któ­rą moż­na pobrać > tutaj. A pro­pos tre­ści – do dys­po­zy­cji macie nasz por­tal, na któ­rym znaj­dzie­cie mnó­stwo dobre­go mate­ria­łu do wyko­rzy­sta­nia w dydak­ty­ce, z nume­ra­mi maga­zy­nu „Filo­zo­fuj!” na czele.

Bar­dziej zawi­kła­na jest sytu­acja ety­ki. Kwe­stia jej naucza­nia w szko­le zosta­ła bar­dzo nie­for­tun­nie powią­za­na z naucza­niem reli­gii. Oba przed­mio­ty są nie­obo­wiąz­ko­we i orga­ni­zo­wa­ne w szko­łach na życze­nie rodzi­ców bądź peł­no­let­nich uczniów. Od 1 wrze­śnia 2014 r. obo­wią­zu­je zasa­da wyra­ża­nia tego życze­nia w for­mie oświad­cze­nia pisem­ne­go. Uczeń może uczest­ni­czyć w zaję­ciach z reli­gii, z ety­ki, z obu przed­mio­tów, może też nie wybrać żad­ne­go z nich. Z uczest­nic­twa w zaję­ciach z tych przed­mio­tów moż­na zre­zy­gno­wać na każ­dym eta­pie edu­ka­cji, rów­nież pod­czas roku szkol­ne­go. Tygo­dnio­wy wymiar godzin lek­cji ety­ki usta­la dyrek­tor szko­ły. Oce­na z reli­gii i/lub ety­ki umiesz­cza­na jest na świa­dec­twie szkol­nym, obie liczą się do śred­niej, ale nie mają wpły­wu na pro­mo­wa­nie ucznia do następ­nej kla­sy. 

Zało­że­nia i tre­ści naucza­nia ety­ki na pozio­mie ponad­pod­sta­wo­wym zosta­ły zawar­te w pod­sta­wie pro­gra­mo­wej, któ­rą moż­na pobrać > tutaj.

Nowa pod­sta­wa będzie obo­wią­zy­wać od roku szkol­ne­go 2019/2020 w kla­sie pierwszej:

  1. 4‑letniego liceum ogólnokształcącego;
  2. 5‑letniego tech­ni­kum;
  3. 2‑letniej bran­żo­wej szko­ły II stop­nia, zarów­no dla uczniów będą­cych absol­wen­ta­mi bran­żo­wej szko­ły I stop­nia, któ­rzy ukoń­czy­li gim­na­zjum oraz tych koń­czą­cych ośmio­let­nią szko­łę podstawową.

Jak wygląda edukacja filozoficzna w szkole podstawowej?

Przy­po­mnij­my, że na tym eta­pie kształ­ce­nia uczeń może liznąć edu­ka­cji filo­zo­ficz­nej w for­mie lek­cji ety­ki. Zasa­dy orga­ni­za­cji tych lek­cji są takie same, jak w szko­łach ponad­pod­sta­wo­wych. Pod­sta­wa pro­gra­mo­wa weszła zaś na mocy Roz­po­rzą­dze­nia Mini­stra Edu­ka­cji Naro­do­wej z dnia 14 lute­go 2017 r. w spra­wie pod­sta­wy pro­gra­mo­wej wycho­wa­nia przed­szkol­ne­go oraz pod­sta­wy pro­gra­mo­wej kształ­ce­nia ogól­ne­go dla szko­ły pod­sta­wo­wej, w tym dla uczniów z nie­peł­no­spraw­no­ścią inte­lek­tu­al­ną w stop­niu umiar­ko­wa­nym lub znacz­nym, kształ­ce­nia ogól­ne­go dla bran­żo­wej szko­ły I stop­nia, kształ­ce­nia ogól­ne­go dla szko­ły spe­cjal­nej przy­spo­sa­bia­ją­cej do pra­cy oraz kształ­ce­nia ogól­ne­go dla szko­ły poli­ce­al­nej. Wydzie­lo­na pod­sta­wa pro­gra­mo­wa naucza­nia ety­ki wraz z komen­ta­rzem i zale­ce­nia­mi dla nauczy­cie­li jest > tutaj.

Zachęcamy do lektury wywiadu z dr. Jackiem Frydrychem, przewodniczącym zespołu MEN ds. przygotowania podstawy programowej z filozofii i etyki.

Przy­go­to­wa­li­śmy dla Was stro­nę, gdzie zapi­sy­wać będzie­my akty praw­ne doty­czą­ce edu­ka­cji filozoficznej.


Pod­sta­wa pro­gra­mo­wa z filo­zo­fii (szko­ła średnia) Pod­sta­wa pro­gra­mo­wa z ety­ki (szko­ła średnia) Pod­sta­wa pro­gra­mo­wa z ety­ki (szko­ła podstawowa)

 

Najnowszy numer można nabyć od 5 maja w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

2 komentarze

Kliknij, aby skomentować

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy