Aktualności Etyka Filozofia w szkole Przegląd prasy

Podstawa programowa z filozofii i etyki dla szkół ponadpodstawowych podpisana

Filozofia może być przedmiotem obowiązkowym w szkole ponadpodstawowej już od 1 września 2019 roku – stanowi podpisane przedwczoraj przez Minister Edukacji Narodowej rozporządzenie. O tym, czy w danej szkole nauczanie filozofii będzie obowiązkowe, zadecyduje jednak jej dyrektor. Dla nauczycieli przygotowaliśmy podstawy programowe z filozofii i etyki w formie przyjaznych dla oka i wygodnych do druku PDFów.

Zapisz się do naszego newslettera

We wtorek 30 sty­cz­nia 2018 Min­is­ter Edukacji Nar­o­dowej Anna Zalews­ka pod­pisała Roz­porządze­nie w spraw­ie pod­stawy pro­gramowej ksz­tałce­nia ogól­nego dla cztero­let­niego liceum ogól­nok­sz­tałcącego, pię­ci­o­let­niego tech­nikum oraz dwulet­niej branżowej szkoły II stop­nia, na mocy którego do ofer­ty edu­kacyjnej szkół pon­ad­pod­sta­wowych zostanie wprowad­zona filo­zofia. Czy jest to kamień milowy na drodze do edukacji filo­zoficznej w szkole, czy też tylko kamy­czek, którego nikt nie dostrzeże? To się dopiero okaże.

Jak na mocy nowych przepisów wyglądać będzie nauczanie filozofii i etyki w szkołach ponadpodstawowych?

O wprowadze­niu lekcji filo­zofii w wymi­arze 1 godz. tygod­niowo w I klasie będzie decy­dował dyrek­tor szkoły. Dokona on wyboru spośród trzech przed­miotów. Oprócz filo­zofii będą to plas­ty­ka i muzy­ka. Jeden z tych przed­miotów będzie więc na mocy decyzji dyrek­to­ra przed­miotem obow­iązkowym w danej szkole. Każdy, kto uważa, że w jego szkole bądź szkole jego dzieci powin­na być filo­zofia, ma niepow­tarzal­ną okazję, by w tej spraw­ie nie siedzieć cicho. 🙂

Założe­nia i treś­ci naucza­nia filo­zofii zostały zawarte w pod­staw­ie pro­gramowej, którą moż­na pobrać > tutaj. A pro­pos treś­ci – do dys­pozy­cji macie nasz por­tal, na którym zna­jdziecie mnóst­wo dobrego mate­ri­ału do wyko­rzys­ta­nia w dydak­tyce, z numera­mi mag­a­zynu „Filo­zo­fuj!” na czele.

Bardziej zawikłana jest sytu­ac­ja ety­ki. Kwes­t­ia jej naucza­nia w szkole została bard­zo niefor­tun­nie pow­iązana z nauczaniem religii. Oba przed­mio­ty są nieobow­iązkowe i orga­ni­zowane w szkołach na życze­nie rodz­iców bądź pełno­let­nich uczniów. Od 1 wrześ­nia 2014 r. obow­iązu­je zasa­da wyraża­nia tego życzenia w formie oświad­czenia pisem­nego. Uczeń może uczest­niczyć w zaję­ci­ach z religii, z ety­ki, z obu przed­miotów, może też nie wybrać żad­nego z nich. Z uczest­nict­wa w zaję­ci­ach z tych przed­miotów moż­na zrezyg­nować na każdym etapie edukacji, również pod­czas roku szkol­nego. Tygod­niowy wymi­ar godzin lekcji ety­ki usta­la dyrek­tor szkoły. Oce­na z religii i/lub ety­ki umieszczana jest na świadectwie szkol­nym, obie liczą się do śred­niej, ale nie mają wpły­wu na pro­mowanie ucz­nia do następ­nej klasy. 

Założe­nia i treś­ci naucza­nia ety­ki na poziomie pon­ad­pod­sta­wowym zostały zawarte w pod­staw­ie pro­gramowej, którą moż­na pobrać > tutaj.

Nowa pod­stawa będzie obow­iązy­wać od roku szkol­nego 2019/2020 w klasie pier­wszej:

  1. 4‑letniego liceum ogól­nok­sz­tałcącego;
  2. 5‑letniego tech­nikum;
  3. 2‑letniej branżowej szkoły II stop­nia, zarówno dla uczniów będą­cych absol­wen­ta­mi branżowej szkoły I stop­nia, którzy ukończyli gim­nazjum oraz tych kończą­cych ośmi­o­let­nią szkołę pod­sta­wową.

Jak wygląda edukacja filozoficzna w szkole podstawowej?

Przy­pom­ni­jmy, że na tym etapie ksz­tałce­nia uczeń może liznąć edukacji filo­zoficznej w formie lekcji ety­ki. Zasady orga­ni­za­cji tych lekcji są takie same, jak w szkołach pon­ad­pod­sta­wowych. Pod­stawa pro­gramowa weszła zaś na mocy Roz­porządzenia Min­is­tra Edukacji Nar­o­dowej z dnia 14 lutego 2017 r. w spraw­ie pod­stawy pro­gramowej wychowa­nia przed­szkol­nego oraz pod­stawy pro­gramowej ksz­tałce­nia ogól­nego dla szkoły pod­sta­wowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnoś­cią intelek­tu­al­ną w stop­niu umi­arkowanym lub znacznym, ksz­tałce­nia ogól­nego dla branżowej szkoły I stop­nia, ksz­tałce­nia ogól­nego dla szkoły spec­jal­nej przys­pos­abi­a­jącej do pra­cy oraz ksz­tałce­nia ogól­nego dla szkoły policeal­nej. Wydzielona pod­stawa pro­gramowa naucza­nia ety­ki wraz z komen­tarzem i zalece­ni­a­mi dla nauczy­cieli jest > tutaj.

Zachęcamy do lektury wywiadu z dr. Jackiem Frydrychem, przewodniczącym zespołu MEN ds. przygotowania podstawy programowej z filozofii i etyki.

Przy­go­towal­iśmy dla Was stronę, gdzie zapisy­wać będziemy akty prawne doty­czące edukacji filo­zoficznej.


Pod­stawa pro­gramowa z filo­zofii (szkoła śred­nia) Pod­stawa pro­gramowa z ety­ki (szkoła śred­nia) Pod­stawa pro­gramowa z ety­ki (szkoła pod­sta­wowa)

 

Najnowszy numer można nabyć od 2 lipca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

2 komentarze

Kliknij, aby skomentować

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy