Akcje

Zostań Świętym Mikołajem!

Jeżeli wiecie kto i gdzie czeka na Świętego Mikołaja, to prosimy, podzielcie się tą informacją z nami! Postanowiliśmy w tym roku przedstawić Wam pewną propozycję – Wy mówicie nam, gdzie ma zostać dostarczony prezent, a my zajmujemy się resztą :) Pośrednikami Świętego Mikołaja jeszcze nie byliśmy, ale zawsze bardzo chcieliśmy być, więc sami stworzyliśmy sobie ku temu świetną okazję :)

Zasta­nów­cie się, kto spo­śród Waszych bli­skich naj­bar­dziej ucie­szył­by się z cało­rocz­nej dosta­wy nasze­go maga­zy­nu. A może to nauczy­ciel, któ­ry z pasją uczy filo­zo­fii w szko­le i potrze­bu­je dodat­ko­wych pomo­cy dydak­tycz­nych? Lub tego­rocz­ny matu­rzy­sta, któ­ry w pocie czo­ła przy­go­to­wu­je się do egza­mi­nów i szu­ka dodat­ko­wych źró­deł wie­dzy? A gdy­by tak… prze­ka­zać taki pre­zent na rzecz szkol­nej biblio­te­ki? Opcji jest nie­skoń­cze­nie wiele! 

O co cho­dzi w naszej miko­łaj­ko­wej zaba­wie? Po pro­stu chce­my wrę­czyć pre­zen­ty 🙂 Jed­nak decy­zję o tym, gdzie mają one tra­fić pozo­sta­wia­my Wam! Napisz­cie w komen­ta­rzu pod tym postem na naszym Face­bo­oku do kogo (i dla­cze­go), Waszym zda­niem, powi­nien tra­fić świą­tecz­ny voucher na pre­nu­me­ra­tę „Filo­zo­fuj!” na rok 2021. My spo­śród Waszych pro­po­zy­cji wybie­rze­my jed­ną, któ­ra naj­bar­dziej nas urzeknie 🙂 

Na Wasze odpo­wie­dzi cze­ka­my tyl­ko do wtor­ku, bo bar­dzo zale­ży nam na tym, by prze­sył­ka dotar­ła do adre­sa­ta na czas! Zwy­cięz­cę (lub zwy­cięz­ców) ogło­si­my już w środę!


  • Pamię­taj­cie, że pre­nu­me­ra­ta 2021 w for­mie vouche­ra jest rów­nież dostęp­na w regu­lar­nej sprze­da­ży. Może­cie zamó­wić ją tutaj.
  • Stan­dar­do­wa opcja pre­nu­me­ra­ty do zamó­wie­nia tutaj.

 <a href=‘https://pl.freepik.com/zdjecia/boze-narodzenie’>Boże Naro­dze­nie zdję­cie utwo­rzo­ne przez Racool_studio — pl.freepik.com</a>

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy