Akcje Ogłoszenia Zapowiedzi wydawnicze

Zrzutka na „Filozofuj z Lemem” – dodatek specjalny

Zbieramy na namiastkę nieśmiertelności dla Stanisława Lema-filozofa. Będzie nią dodatek specjalny do 41. numeru „Filozofuj!” („Antropocen”).

Rok 2021 został ogło­szo­ny rokiem Sta­ni­sła­wa Lema. To ide­al­na oka­zja, żeby zarów­no upa­mięt­nić tego zna­ko­mi­te­go pisa­rza, jak i pod­jąć dys­ku­sję na filo­zo­ficz­ne tema­ty poru­sza­ne w jego twór­czo­ści, takie jak m.in. zwią­zek kon­dy­cji ludz­kiej i tech­no­lo­gii. W isto­cie, cięż­ko zna­leźć pro­zę, któ­ra w przy­stęp­niej­szy spo­sób poru­sza­ła­by wspo­mnia­ne zagad­nie­nie i lepiej słu­ży­ła jako kata­li­za­tor filo­zo­ficz­nej reflek­sji. Dla­te­go postać Lema-filo­zo­fa war­to nagła­śniać i wal­czyć o jego obec­ność w kul­tu­rze i mediach. Oczy­wi­ście, moż­na by spe­ku­lo­wać, że Lem prze­cież sam się bro­ni i że będzie czy­ta­ny nie­za­le­że­nie od dzia­łań insty­tu­cji kul­tu­ry, co jest praw­dą. Ist­nie­ją jed­nak mło­de umy­sły, któ­re Lema dobrze nie zna­ją. Ist­nie­ją też oso­by, któ­re wie­dzą jak cenio­na jest twór­czość tego pisa­rza, ale w natło­ku życia codzien­ne­go zapo­mi­na­ją o tym, jak bar­dzo doty­czą nas poru­sza­ne przez nie­go problemy.

Jako że bar­dzo dzi­siaj potrze­bu­je­my otwar­tej, nie­tu­zin­ko­wej i skła­nia­ją­cej do wysił­ku inte­lek­tu­al­ne­go wymia­ny zdań, chce­my wydać razem z Wami doda­tek spe­cjal­ny do maga­zy­nu pt. „Filo­zo­fuj z Lemem”. Zawrze­my w nim tek­sty obej­mu­ją­ce cie­ka­wost­ki o Lemie jak i peł­no­krwi­ste arty­ku­ły, któ­re od pod­szew­ki przy­glą­da­ją­ce się filo­zo­ficz­nym wąt­kom w jego twór­czo­ści. Moż­li­we, że znaj­dzie się w nich rów­nież pole­mi­ka z Lemem, albo inne niż dotych­cza­so­we spoj­rze­nie na jego twór­czość. Wszyst­ko po to, by Sta­ni­sław Lem jak naj­dłu­żej żył w naszych umy­słach i inspi­ro­wał do filo­zo­ficz­nej reflek­sji jak naj­więk­sze gro­no odbiorców. 

Może­cie wes­przeć naszą zrzut­kę tutaj.

 

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy