Akcje Ogłoszenia Zapowiedzi wydawnicze

Zrzutka na „Filozofuj z Lemem” – dodatek specjalny

Zbieramy na namiastkę nieśmiertelności dla Stanisława Lema-filozofa. Będzie nią dodatek specjalny do 41. numeru „Filozofuj!” („Antropocen”).

Rok 2021 został ogło­szo­ny rokiem Sta­ni­sła­wa Lema. To ide­al­na oka­zja, żeby zarów­no upa­mięt­nić tego zna­ko­mi­te­go pisa­rza, jak i pod­jąć dys­ku­sję na filo­zo­ficz­ne tema­ty poru­sza­ne w jego twór­czo­ści, takie jak m.in. zwią­zek kon­dy­cji ludz­kiej i tech­no­lo­gii. W isto­cie, cięż­ko zna­leźć pro­zę, któ­ra w przy­stęp­niej­szy spo­sób poru­sza­ła­by wspo­mnia­ne zagad­nie­nie i lepiej słu­ży­ła jako kata­li­za­tor filo­zo­ficz­nej reflek­sji. Dla­te­go postać Lema-filo­zo­fa war­to nagła­śniać i wal­czyć o jego obec­ność w kul­tu­rze i mediach. Oczy­wi­ście, moż­na by spe­ku­lo­wać, że Lem prze­cież sam się bro­ni i że będzie czy­ta­ny nie­za­le­że­nie od dzia­łań insty­tu­cji kul­tu­ry, co jest praw­dą. Ist­nie­ją jed­nak mło­de umy­sły, któ­re Lema dobrze nie zna­ją. Ist­nie­ją też oso­by, któ­re wie­dzą jak cenio­na jest twór­czość tego pisa­rza, ale w natło­ku życia codzien­ne­go zapo­mi­na­ją o tym, jak bar­dzo doty­czą nas poru­sza­ne przez nie­go problemy.

Jako że bar­dzo dzi­siaj potrze­bu­je­my otwar­tej, nie­tu­zin­ko­wej i skła­nia­ją­cej do wysił­ku inte­lek­tu­al­ne­go wymia­ny zdań, chce­my wydać razem z Wami doda­tek spe­cjal­ny do maga­zy­nu pt. „Filo­zo­fuj z Lemem”. Zawrze­my w nim tek­sty obej­mu­ją­ce cie­ka­wost­ki o Lemie jak i peł­no­krwi­ste arty­ku­ły, któ­re od pod­szew­ki przy­glą­da­ją­ce się filo­zo­ficz­nym wąt­kom w jego twór­czo­ści. Moż­li­we, że znaj­dzie się w nich rów­nież pole­mi­ka z Lemem, albo inne niż dotych­cza­so­we spoj­rze­nie na jego twór­czość. Wszyst­ko po to, by Sta­ni­sław Lem jak naj­dłu­żej żył w naszych umy­słach i inspi­ro­wał do filo­zo­ficz­nej reflek­sji jak naj­więk­sze gro­no odbiorców. 

Może­cie wes­przeć naszą zrzut­kę tutaj.

 

Najnowszy numer można nabyć od 5 maja w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy