Opracowania

Stanisław Gut: #1 Francuskie „Filozofuj!”

Jak wiesz „Filozofuj!” jest jedynym takim czasopismem w Polsce. A czy zastanawiałeś się kiedykolwiek, czy tego typu czasopismo znajdziemy na półkach księgarskich lub prasowych w innych krajach? Jak w nim popularyzują filozofię? Jaką ma czytelność? Dzisiaj krótko przybliżę, jak wygląda starsze rodzeństwo „Filozofuj!” we Francji. 

Najnowszy numer: Zrozumieć emocje

Zapisz się do newslettera:

---

Filozofuj z nami w social media

Nume­ry dru­ko­wa­ne moż­na zamó­wić onli­ne > tutaj. Pre­nu­me­ra­tę na rok 2017 moż­na zamó­wić > tutaj.

Magazyn można też nabyć od 4 sierpnia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. > tutaj.

Aby dobro­wol­nie WESPRZEĆ naszą ini­cja­ty­wę dowol­ną kwo­tą, klik­nij „TUTAJ”.

Mie­sięcz­nik „Phi­lo­so­phie” uka­zu­je się nie­prze­rwa­nie od roku 2006. Redak­to­rem naczel­nym jest Michel Elt­cha­ni­noff, fran­cu­ski filo­zof i dzien­ni­karz. Na łamach maga­zy­nu publi­ku­ją m.in. Phi­lip­pe Hune­man czy też André Com­te-Spo­nvil­le (pro­fe­so­ro­wie z Sor­bo­ny). Prze­sła­niem cza­so­pi­sma jest: „Poka­zać filo­zo­ficz­ne spoj­rze­nie na świat w jego róż­nych aspek­tach”. W nume­rze z lute­go podej­mo­wa­ny jest pro­blem dobra i zła. Pyta­nie na okład­ce brzmi: „Dobro i zło. Czy może­my się tego nauczyć?”. Otwie­ra ono dys­ku­sję na temat zama­chów ter­ro­ry­stycz­nych, któ­re odby­ły się w listo­pa­dzie we Fran­cji. Auto­rzy zasta­na­wia­ją się, jak tak okrut­ne decy­zje mogły być pod­ję­te przez ludzi wycho­wa­nych od począt­ku swo­je­go życia we fran­cu­skim sys­te­mie edu­ka­cji. Poprzed­nie nume­ry były poświę­co­ne np. zna­cze­niu bycia sil­nym, moż­li­wo­ści wybo­ru swo­ich pasji przez czło­wie­ka oraz wpły­wu bru­tal­no­ści na naszą psychikę.

Przy­tocz­my rów­nież dość zadzi­wia­ją­cy fakt, że „Phi­lo­so­phie” ma nakład oko­ło 47 tysię­cy mie­sięcz­nie! To dużo, nawet jak na kraj liczą­cy 66 mln ludzi. Co spra­wia, że filo­zo­fia jest tam aż tak bar­dzo popularna?

Przede wszyst­kim filo­zo­fia jest we Fran­cji przed­mio­tem obo­wiąz­ko­wym w liceum. Każ­dy uczeń raz w tygo­dniu bie­rze udział w lek­cji ze spe­cjal­nie do tego przy­go­to­wa­nym nauczy­cie­lem. Obo­wią­zek ten został wpro­wa­dzo­ny do sys­te­mu edu­ka­cji już na począt­ku XIX wie­ku! Celem, któ­ry przy­świe­cał takiej poli­ty­ce edu­ka­cyj­nej, było powszech­ne naucza­nie mło­dych Fran­cu­zów kry­tycz­ne­go myśle­nia oraz argu­men­to­wa­nia za swo­imi prze­ko­na­nia­mi i opi­nia­mi. W odróż­nie­niu od innych kra­jów euro­pej­skich Fran­cja nie sta­wia na naukę histo­rii filo­zo­fii, lecz na roz­wój myśle­nia i wspól­ną dys­ku­sję na naj­waż­niej­sze filo­zo­ficz­ne tema­ty. Jako oso­ba, któ­ra prze­szła część edu­ka­cji w sys­te­mie fran­cu­skim, pamię­tam pyta­nia sta­wia­ne przez nauczy­cie­li. Wyma­ga­ły dużo kre­atyw­ne­go i poważ­ne­go myśle­nia. Innym przy­kła­dem jest obo­wią­zek napi­sa­nia roz­praw­ki filo­zo­ficz­nej przez każ­de­go fran­cu­skie­go maturzystę.

To wszyst­ko wpły­wa na ogrom­ne zain­te­re­so­wa­nie filo­zo­fią w całym kra­ju. Filo­zo­fo­wie są bar­dzo czę­sto zapra­sza­ni do wszel­kich debat i dys­ku­sji zarów­no na tema­ty zwią­za­nie z ich dzie­dzi­ną, jak i na tema­ty spo­łecz­ne oraz poli­tycz­ne. Ich książ­ki nie są kupo­wa­ne tyl­ko przez stu­den­tów tego kie­run­ku, ale rów­nież przez ludzi, któ­rych wykształ­ce­nie wca­le nie wska­zu­je na takie zainteresowania. 

Myślę, że moż­na śmia­ło powie­dzieć, iż jeśli cho­dzi o popu­la­ry­za­cję filo­zo­fii, a przede wszyst­kim edu­ka­cję filo­zo­ficz­ną, Fran­cja jest god­na podzi­wu i nie­wąt­pli­wie moż­na z niej brać przykład.


stas-guto-fotoSta­ni­sław Gut – mło­dy filo­zof z Olsz­ty­na. Inte­re­su­je się głów­nie ety­ką, filo­zo­fią reli­gii oraz fizy­ką (jak na razie samo­uk z pomo­cą ze stro­ny swo­je­go taty). Poza filo­zo­fią uwiel­bia fil­my Kie­ślow­skie­go oraz muzy­kę meta­lo­wą i jaz­zo­wą (gra na saksofonie).

 

 

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wes­przeć tę ini­cja­ty­wę dowol­ną kwo­tą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakład­ki WSPARCIE na naszej stro­nie, kli­ka­jąc poniż­szy link. Klik: Chcę wes­przeć „Filo­zo­fuj!”

Polecamy