Bakcyl filozofii Video Vlog

Adrian Kuźniar: Bakcyl filozofii #13 – Kreacjonizm w odwrocie

Kreacjonizm przeszedł zdumiewającą ewolucję. Przez długi czas oparte na dosłownej interpretacji Biblii wyjaśnienia szeroko rozumianych faktów biologicznych były traktowane jako w pełni zadowalajace i niebudzące wątpliwości.

Sytu­acja zaczę­ła się zmie­niać wraz z odkry­ciem Nowe­go Świa­ta, a fak­ty doty­czą­ce roz­miesz­cze­nia gatun­ków na Zie­mi zmu­si­ły kre­acjo­ni­stów do wpro­wa­dze­nia waż­nych popra­wek do swo­je­go para­dyg­ma­tu. Zwo­len­ni­kiem takiej ulep­szo­nej wer­sji kre­acjo­ni­zmu autor­stwa Char­le­sa Lyel­la był mło­dy przy­rod­nik, któ­ry w roku 1831 wyru­szył w podróż doko­ła świa­ta. Przy­rod­ni­kiem tym był Karol Darwin…


Adrian Kuź­niar – dr. hab., adiunkt w Zakła­dzie Filo­zo­fii Nauki Insty­tu­tu Filo­zo­fii Uni­wer­sy­te­tu War­szaw­skie­go. Jego zain­te­re­so­wa­nia badaw­cze kon­cen­tru­ją się wokół meta­ety­ki (zwłasz­cza teo­rii eks­pre­sy­wi­stycz­nych) oraz wybra­nych pro­ble­mów filo­zo­fii nauki (głów­nie filo­zo­fii bio­lo­gii), onto­lo­gii i epi­ste­mo­lo­gii. Autor m.in. mono­gra­fii Ety­ka ana­li­tycz­na a teo­ria ewo­lu­cji (CSZ Poli­tech­ni­ki War­szaw­skiej, 2019), Kon­se­kwen­cje wyja­śnień dar­wi­now­skich w meta­ety­ce (WN „Sem­per”, 2017) oraz Język i war­to­ści (WN „Sem­per”, 2009).

 


Cykl obję­li­śmy patro­na­tem medialnym.

Za tydzień kolej­ny odcinek.

Ilu­stra­cja: Pixabay

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

2 komentarze

Kliknij, aby skomentować

  • Wszech­świat pod posta­cią prze­kształ­ceń róż­nych form ener­gii ist­nie­je bez począt­ku i bez swo­je­go zakończenia.Natomiast infor­ma­cja (kolej­ność uło­że­nia wzglę­dem sie­bie ele­men­tów skła­do­wych) może być cho­ciaż nie musi się ujaw­nić a Wszech­świat i tak będzie istniał.Chociaż nie może­my usta­lić praw­dy, może­my przy­bli­żyć się do niej poprzez wnioskowanie.Informacja o pod­sta­wo­wym zna­cze­niu (nazwij­my ją gene­tycz­ną) kreu­je narzą­dy zmy­słów słu­żą­ce wymia­nie rów­nież infor­ma­cji (wyż­sze­go rzędu).Te z kolei poprzez oddzia­ły­wa­nie wza­jem­ne kreu­ją świa­do­mość este­tycz­ną, pięk­na, harmonii.Czy te róż­ne for­my doznań nie­zbęd­nych do życia utwo­rzy­ły się oddziel­nie wzglę­dem sie­bie i w okre­ślo­nej kolej­no­sci ?.Wyda­je się że do zdo­by­wa­nia poży­wie­nia, powielania,reprodukcji naj­le­piej spraw­dza­ją się w swo­im współ­dzia­ła­niu w tym samym czasie.Warto też sko­ja­rzyć fakt kre­acji wyż­szych rzę­dów infor­ma­cji z ich bar­dziej pod­sta­wo­wych form w kon­tek­ście ich har­mo­nii z oto­cze­niem zewnętrz­nym bez któ­rej nie mogły­by się realizować.Czy wobec tego obser­wo­wa­ny fakt zło­żo­no­ści róż­nych form infor­ma­cji musi być wyjąt­kiem tyl­ko w jed­nym miej­scu Wszech­świa­ta cha­rak­te­ry­zu­ją­ce­go się bra­kiem począt­ku i zakoń­cze­nia ?.Racjo­nal­ne podej­ście każe wąt­pić w taki odosob­nio­ny przy­pa­dek bez szer­sze­go kontekstu.Komu wobec tego zale­ży aby trwa­ło życie któ­re­go nie musi być ?.Wyda­je się że same­mu życiu na tym zale­ży (kre­owa­nie róż­no­rod­no­ści) nawet jeśli ten pro­ces prze­ra­sta swo­im zakre­sem jednostki.

  • Nie, w odwro­cie cały czas to jest ludz­ka, sta­ra i nowa nauka — nie­po­rad­na, coraz bar­dziej nie­pew­na (sie­bie!) i regresywna.
    A juda­izm — i Żydzi- zda­je się nic nie zmie­nił w swej nauce, dogma­ty­ce i wie­rze! Jak zresz­tą sam ST ze swą Torą i Ks. Rodzaju…
    Zaś chrze­ści­jań­stwo ze swym kre­acjo­ni­zmem nadal pozo­sta­je ela­stycz­ne, goto­we na korek­ty dopre­cy­zu­ja­ce w swym naucza­niu, nie­zmien­no­ści i kon­se­kwen­cji. Dla­cze­go?! Ponie­waż jest wol­ne. Tak jak jedy­ny oraz napraw­dę wiel­ki i praw­dzi­wy filo­zof: Sokra­tes, któ­ry dosko­na­le wcie­lił ideę w swe życie łącząc genial­nie teo­rię z prak­ty­ką (pra­xis).
    Dziś takich nie ma szcze­gól­nie na uczel­niach, a szko­da, bo bar­dzo by się przy­da­li coraz bar­dziej zagu­bio­nej ludz­ko­ści w swej masie, ogó­le i jesz­cze bar­dziej two­rzą­cym ją jednostkom.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy