Bakcyl filozofii Video

Adrian Kuźniar: Bakcyl filozofii #20 – Dowody ontologiczne na istnienie Boga

Czy istnienia Boga można dowieść opierając się na pojęciu Boga? W materiale omawiam próby takiego dowodu – dowodu ontologicznego – przeprowadzone przez św. Anzelma z Canterbury i Kartezjusza. Zajmuję się także krytykami tych argumentów sformułowanymi przez mnicha Gaunilona oraz Jaakko Hintikkę.


Adrian Kuź­niar – dr hab., adiunkt w Zakła­dzie Filo­zo­fii Nauki Insty­tu­tu Filo­zo­fii Uni­wer­sy­te­tu War­szaw­skie­go. Jego zain­te­re­so­wa­nia badaw­cze kon­cen­tru­ją się wokół meta­ety­ki (zwłasz­cza teo­rii eks­pre­sy­wi­stycz­nych) oraz wybra­nych pro­ble­mów filo­zo­fii nauki (głów­nie filo­zo­fii bio­lo­gii), onto­lo­gii i epi­ste­mo­lo­gii. Autor m.in. mono­gra­fii Ety­ka ana­li­tycz­na a teo­ria ewo­lu­cji (CSZ Poli­tech­ni­ki War­szaw­skiej, 2019), Kon­se­kwen­cje wyja­śnień dar­wi­now­skich w meta­ety­ce (WN „Sem­per”, 2017) oraz Język i war­to­ści (WN „Sem­per”, 2009).

 


Cykl obję­li­śmy patro­na­tem medialnym.

Za dwa tygo­dnie kolej­ny odcinek.

Ilu­stra­cja: Pixabay

Najnowszy numer można nabyć od 1 marca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

1 komentarz

Kliknij, aby skomentować

  • Nie może­my nawet pomy­śleć że Boga nie ma”. — W tym skró­cie myślo­wym być może nie cho­dzi o dosłow­ność lecz danie do zro­zu­mie­nia że zaprze­cza­jąc ist­nie­niu Boga musie­li­by­śmy zaprze­czyć same­mu sobie (z racji że nas stwo­rzył), ist­nie­niu naszych ciał i wła­snych myśli.Problemem spor­nym może być wyide­ali­zo­wa­na (lub nie) postać “siły sprawczej”.Przekaz biblij­ny suge­ru­je postać dosko­na­łą, wszechmocną.Takie podej­ście jest naiw­ne i zaprze­cza zdro­we­mu rozsądkowi.Bóg nie mógł stwo­rzyć sam sie­bie jesz­cze zanim go nie było i (jak dotąd)“nie chciał” usu­nąć zła któ­re nas otacza.Doświadczalnie, obser­wa­cyj­nie nie udo­wod­ni­my ist­nie­nie Boga więc wnio­sko­wa­nie logicz­ne jest wymuszone.Ale musi być osa­dzo­ne w sze­ro­kim kon­tek­ście tego co nas otacza.“Siła spraw­cza” (jaka­kol­wiek by była) nie może ist­nieć w ode­rwa­niu od cech Wszech­świa­ta (rozu­mia­ne­go jako cią­gły pro­ces), prze­mian ener­gii i ich zmien­no­ści któ­re nie mają począt­ku i zakończenia.Życie jest jed­ną z form tych prze­mian i w tym kon­tek­ście powie­la­nie, repro­duk­cja mogą być uzna­ne za cha­rak­te­ry­stycz­ną, klu­czo­wą cechę kształ­to­wa­nia form życia w dłu­gim czasie.Uprawdopodobnia to powszech­ność życia w prze­strze­ni a fakt że ludzie doko­nu­ją już eks­plo­ra­cji innych pla­net jest tutaj wymow­ny (w kon­tek­ście poję­cia Boga).

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy