Aktualności Nowości wydawnicze

Biographia literaria – nowość wydawnicza

Coleridge
Biographia literaria Samuela Taylora Coleridge’a to nowość wydawnicza Wydawnictwa Naukowego PWN, która ukazała się we wrześniu 2019 r.

Bio­gra­phia lite­ra­ria Samu­ela Tay­lo­ra Coleridge’a to zbiór szki­ców o tema­ty­ce filo­zo­ficz­nej i kry­tycz­no­li­te­rac­kiej, uję­tych w ramy auto­biografii inte­lek­tu­al­nej. Dzie­ło powsta­ło z połą­cze­nia dwóch tek­stów, pier­wot­nie pla­no­wa­nych jako osob­ne książ­ki. Pierw­sza z nich mia­ła być ese­jem filo­zo­ficz­nym – kry­ty­ką anglo­sa­skiej aso­cja­cjo­ni­stycz­nej filo­zo­fii umy­słu (Locke’a, Hume’a, Har­tleya) z pozy­cji ide­ali­zmu trans­cen­den­tal­ne­go (Kan­ta i Schel­lin­ga), z któ­rym Cole­rid­ge zapo­znał się w Niem­czech; dru­ga – obszer­nym pod­su­mo­wa­niem sto­sun­ku Coleridge’a do twór­czo­ści i pro­gra­mu lite­rac­kie­go jego wiel­kie­go przy­ja­cie­la i poety Wil­lia­ma Word­swor­tha, wska­za­niem jego moc­nych i sła­bych punk­tów. Z tego połą­cze­nia filo­zo­fii i kry­ty­ki lite­rac­kiej zro­dzi­ły się ory­gi­nal­ne pomy­sły, takie jak roz­róż­nie­nie wyobraź­ni i fan­ta­zji jako dwóch róż­nych władz umy­słu oraz idea „zawie­sze­nia nie­wia­ry” jako zasa­dy two­rze­nia fik­cji lite­rac­kiej. Całość wzbo­ga­ca­ją eru­dy­cyj­ne dygre­sje oraz barw­ne aneg­do­ty uka­zu­ją­ce pano­ra­mę spo­łe­czeń­stwa bry­tyj­skie­go w okre­sie wojen z rewo­lu­cyj­ną, a następ­nie napo­le­oń­ską Francją.


Autor: Samu­el Tay­lor Coleridge

Tytuł: Bio­gra­phia literaria

Seria: Biblio­te­ka Kla­sy­ków Filozofii

Tłu­ma­cze­nie: Bar­tosz Działoszyński

Licz­ba stron: 540

ISBN: 978–83-01–20736‑6

Data pre­mie­ry: 10.09.2019


O Auto­rze

Samu­el Tay­lor Cole­rid­ge (1772–1834) – wybit­ny angiel­ski poeta, ese­ista, filo­zof i kry­tyk lite­rac­ki. Czło­nek gru­py angiel­skich poetów jezior, tzw. laki­stów. Pre­kur­sor roman­ty­zmu w lite­ra­tu­rze bry­tyj­skiej. Wraz z Wil­lia­mem Word­swor­them autor Bal­lad lirycz­nych (1798).

Wię­cej nowo­ści wydaw­ni­czych znaj­dziesz w naszym dzia­le Nowo­ści wydaw­ni­cze.

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

1 komentarz

Kliknij, aby skomentować

  • Tytuł tej publi­ka­cji, w tym oczy­wi­ście sama seria BKF, napa­wa­ją opty­mi­zmem, są cie­ka­we same w sobie i ex defi­ni­tio­ne! Sto lat!

    Miej­my nadzie­ję tyl­ko, iż nie będzie tak, jak po wyda­niu “Kor­dia­na” (cz. I) Juliu­sza Sło­wac­kie­go, gdy Adam Mic­kie­wicz nazwał ten arcy­dra­mat roman­tycz­ny: “Kościołem/świątynią, w któ­rej nie ma Boga”. 

    (Przy oka­zji, podob­no kie­dyś na egza­mi­nie, wła­śnie z lite­ra­tu­ry roman­tycz­nej, prof. Mie­czy­sław Inglot (RIP) UWr., zapy­tał stu­den­ta, kto napi­sał wspo­mnia­ne­go “Kor­dia­na”. Na co tam­ten odpo­wie­dział mu, że JS. Wów­czas prof. MI, odpo­wie­dział na to, zada­jąc kolej­ne pyta­nie, nie­re­to­rycz­ne — “A skąd pan to wie?!”).

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy