Felieton Niepotrzebne skreślić

Błażej Gębura: Biuro podróży „Kant”

Wystarczy chwila namysłu, żeby zrozumieć, że można sensownie powiązać ze sobą Kanta, Partenon i turystykę transplantacyjną. Szkoda tylko, że nikt wcześniej na to nie wpadł.

Zapisz się do naszego newslettera

Trud­no nie zauważyć, że to wyjazdy kon­fer­en­cyjne orga­nizu­ją życie znakomitej więk­szoś­ci filo­zofów. Oczy­wiś­cie chodzi nie tylko o Świa­towy Kon­gres Filo­zofii, ale ucz­ci­wie trze­ba przyz­nać, że najłatwiej dać się skusić per­spek­ty­wie wygłoszenia refer­atu na tle Partenonu (Ate­ny 2013) czy też możli­woś­ci zwiedza­nia zaka­marków Zakazanego Mias­ta w prz­er­wie między obrada­mi (Pekin 2018).

Dłu­gi czas oczeki­wa­nia na kole­jny kon­gres, który odbędzie się na Anty­po­dach (Mel­bourne 2023), też moż­na spędz­ić w podróży. W tym celu wystar­czy reg­u­larnie sprawdzać ogłoszenia o nad­chodzą­cych kon­fer­enc­jach, które bard­zo przy­pom­i­na­ją fold­ery turysty­czne z ofer­ta­mi all-inclu­sive. Orga­ni­za­torzy nie tylko opisu­ją trasy planowanych wycieczek i jadłospisy wys­tawnych kolacji, ale także obiecu­ją, iż „pokryte zostaną kosz­ty podróży i zak­wa­terowa­nia dla autorów najlepiej oce­nionych abstrak­tów”. Te zabie­gi skutecznie zagłusza­ją wąt­pli­woś­ci potenc­jal­nych prele­gen­tów. Nawet jeśli pode­jrze­wa­ją oni, że pod­czas swoich wys­tąpień nie zapro­ponu­ją niczego przeło­mowego.

Tak rozu­mi­ana „turysty­ka” rozwi­ja się w najlep­sze. Według kry­tyków na jej korzyść prze­maw­ia fakt, że w odróżnie­niu od „turysty­ki trans­plan­ta­cyjnej” jest przy­na­jm­niej legal­na. Jed­nak takie postaw­ie­nie sprawy jest zbyt ostre. Filo­zo­fowie powin­ni w końcu zacząć postępować zgod­nie z hasłem ze starej reklamy i „podarować sobie odrobinę luk­susu”, choć ostate­cznie jest coś dzi­wnego w decyzji o locie na dru­gi koniec świa­ta, żeby wygłosić wykład o Kan­cie. Trud­no prze­cież o gorszego patrona dla tego typu podróży.


Błażej Gębu­ra – Dok­tor filo­zofii. Zaj­mu­je się filo­zofią religii i metafilo­zofią. W wol­nych chwilach rąbie drewno i nało­gowo czy­ta powieś­ci szpiegowskie. Hob­by: pisanie i jazz.

Kole­jny feli­eton z cyk­lu „Niepotrzeb­ne skreślić” ukaże się za dwa tygod­nie.

 

Najnowszy numer można nabyć od 3 stycznia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy