Felieton Niepotrzebne skreślić

Błażej Gębura: Biuro podróży „Kant”

Wystarczy chwila namysłu, żeby zrozumieć, że można sensownie powiązać ze sobą Kanta, Partenon i turystykę transplantacyjną. Szkoda tylko, że nikt wcześniej na to nie wpadł.

Zapisz się do naszego newslettera

Trud­no nie zauwa­żyć, że to wyjaz­dy kon­fe­ren­cyj­ne orga­ni­zu­ją życie zna­ko­mi­tej więk­szo­ści filo­zo­fów. Oczy­wi­ście cho­dzi nie tyl­ko o Świa­to­wy Kon­gres Filo­zo­fii, ale uczci­wie trze­ba przy­znać, że naj­ła­twiej dać się sku­sić per­spek­ty­wie wygło­sze­nia refe­ra­tu na tle Par­te­no­nu (Ate­ny 2013) czy też moż­li­wo­ści zwie­dza­nia zaka­mar­ków Zaka­za­ne­go Mia­sta w prze­rwie mię­dzy obra­da­mi (Pekin 2018).

Dłu­gi czas ocze­ki­wa­nia na kolej­ny kon­gres, któ­ry odbę­dzie się na Anty­po­dach (Mel­bo­ur­ne 2023), też moż­na spę­dzić w podró­ży. W tym celu wystar­czy regu­lar­nie spraw­dzać ogło­sze­nia o nad­cho­dzą­cych kon­fe­ren­cjach, któ­re bar­dzo przy­po­mi­na­ją fol­de­ry tury­stycz­ne z ofer­ta­mi all-inc­lu­si­ve. Orga­ni­za­to­rzy nie tyl­ko opi­su­ją tra­sy pla­no­wa­nych wycie­czek i jadło­spi­sy wystaw­nych kola­cji, ale tak­że obie­cu­ją, iż „pokry­te zosta­ną kosz­ty podró­ży i zakwa­te­ro­wa­nia dla auto­rów naj­le­piej oce­nio­nych abs­trak­tów”. Te zabie­gi sku­tecz­nie zagłu­sza­ją wąt­pli­wo­ści poten­cjal­nych pre­le­gen­tów. Nawet jeśli podej­rze­wa­ją oni, że pod­czas swo­ich wystą­pień nie zapro­po­nu­ją nicze­go prze­ło­mo­we­go.

Tak rozu­mia­na „tury­sty­ka” roz­wi­ja się w naj­lep­sze. Według kry­ty­ków na jej korzyść prze­ma­wia fakt, że w odróż­nie­niu od „tury­sty­ki trans­plan­ta­cyj­nej” jest przy­naj­mniej legal­na. Jed­nak takie posta­wie­nie spra­wy jest zbyt ostre. Filo­zo­fo­wie powin­ni w koń­cu zacząć postę­po­wać zgod­nie z hasłem ze sta­rej rekla­my i „poda­ro­wać sobie odro­bi­nę luk­su­su”, choć osta­tecz­nie jest coś dziw­ne­go w decy­zji o locie na dru­gi koniec świa­ta, żeby wygło­sić wykład o Kan­cie. Trud­no prze­cież o gor­sze­go patro­na dla tego typu podró­ży.


Bła­żej Gębu­ra – Dok­tor filo­zo­fii. Zaj­mu­je się filo­zo­fią reli­gii i meta­fi­lo­zo­fią. W wol­nych chwi­lach rąbie drew­no i nało­go­wo czy­ta powie­ści szpie­gow­skie. Hob­by: pisa­nie i jazz.

Kolej­ny felie­ton z cyklu „Nie­po­trzeb­ne skre­ślić” uka­że się za dwa tygo­dnie.

 

Najnowszy numer można nabyć od 2 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy