Gdańsk Kluby „Filozofuj!”

Cóż to jest prawda? Wokół nr. 9 „Filozofuj!” – spotkanie w Gdańsku

Witamy po wakacjach! Przed nami już piąta debata „Filozofuj!” w Gdańsku. 26 października, w środę, o godz. 18.00 zapraszamy do Europejskiego Centrum Solidarności. Dyskutować będą: dr Tomasz Kąkol i prof. Tomasz Szkudlarek, obaj z Uniwersytetu Gdańskiego. Tym razem na warsztat bierzemy PRAWDĘ – jej istotę i naturę oraz rolę w kulturze i życiu społecznym. Przyjdź, posłuchaj i włącz się do dyskusji.

Zapisz się do naszego newslettera

Numer o prawdzie można czytać lub pobrać > tutaj.


Szczególne podziękowania kierujemy do Europejskiego Centrum Solidarności za współorganizowanie spotkania.
ECSFilozofuj!” jest w gronie partnerów „Karty do Kultury” Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku. Podczas spotkań „Gdańsku, filozofuj!” posiadacze „Karty do Kultury” będą mogli zakupić czasopismo „Filozofuj!” z 20% rabatem! Na temat „Karty do Kultury” można przeczytać > tutaj.

kartakolor

Nie­po­sia­da­ją­cy „Kar­ty do Kul­tu­ry” będą mogli zaku­pić dru­ko­wa­ną wer­sję cza­so­pi­sma z 15% raba­tem. Uczest­ni­cy spo­tka­nia otrzy­ma­ją też kupo­ny raba­to­we na zamó­wie­nie pre­nu­me­ra­ty cza­so­pi­sma.

W dys­ku­sji wezmą udział:

Dr Tomasz Kąkol – Adiunkt w Zakła­dzie Meta­fi­zy­ki, Filo­zo­fii Reli­gii i Filo­zo­fii Współ­cze­snej Insty­tu­tu Filo­zo­fii, Socjo­lo­gii i Dzien­ni­kar­stwa Wydzia­łu Nauk Spo­łecz­nych Uni­wer­sy­te­tu Gdań­skie­go. W latach 1996–2006 stu­dio­wał filo­zo­fię na Uni­wer­sy­te­cie Miko­ła­ja Koper­ni­ka w Toru­niu. Łączy róż­ne sty­le filo­zo­ficz­ne, naj­bliż­sza mu jest filo­zo­fia ana­li­tycz­na. Inte­re­su­je się onto­lo­gią, kla­sy­ka­mi filo­zo­fii, ety­ką, bibli­sty­ką i kora­ni­sty­ką. Opu­bli­ko­wał 8 arty­ku­łów w j. angiel­skim i 33 w j. pol­skim. Cza­sem pisu­je na blo­gu, aktyw­ny na face­bo­oku, tam­że opu­bli­ko­wał w odcin­kach swo­je wspo­mnie­nia.

Prof. dr hab. Tomasz Szku­dla­rek – Pro­fe­sor nauk huma­ni­stycz­nych, kie­row­nik Zakła­du Filo­zo­fii Wycho­wa­nia i Stu­diów Kul­tu­ro­wych w Insty­tu­cie Peda­go­gi­ki Uni­wer­sy­te­tu Gdań­skie­go. Zaj­mu­je się teo­rią toż­sa­mo­ści i kry­tycz­ną peda­go­gi­ką, autor licz­nych kra­jo­wych i mię­dzy­na­ro­do­wych publi­ka­cji oraz pro­jek­tów badaw­czych na temat sty­ku edu­ka­cji, poli­ty­ki i kul­tu­ry.

Spo­tka­nie popro­wa­dzi Woj­ciech Czap­kow­ski.

Koor­dy­na­to­rem spo­tka­nia jest Celi­na Gło­gow­ska.

W przy­go­to­wa­niu spo­tka­nia bio­rą udział: Jarek Dal­ke, Kin­ga Gra­bow­ska, Iza­be­la San­kow­ska, dr Artur Szut­ta, dr Nata­sza Szut­ta, Zuzia Szut­ta, Michał Wal­kow­ski, Justy­na Wasi­niew­ska, Moni­ka Zie­lińska.

Zgło­sić uczest­nic­two w spo­tka­niu moż­na > tutaj

Spo­tka­nie podzie­lo­ne jest na dwie czę­ści: naj­pierw będzie­my mogli wysłu­chać dys­ku­sji zapro­szo­nych gości — odpo­wie­dzą oni na nastę­pu­ją­ce pyta­nia: co jest istotą/ natu­rą praw­dy i czy tak rozu­mia­na praw­da jest osią­gal­na? Jaką rolę odgry­wa praw­da w kul­tu­rze i życiu spo­łecz­nym? Jakie są głów­ne “grze­chy” popeł­nia­ne prze­ciw praw­dzie i któ­re z nich są naj­bar­dziej poważ­ne?; następ­nie głos zosta­nie odda­ny publicz­no­ści — każ­dy z przy­by­łych będzie mógł zadać pyta­nie.

Zapra­sza­my do dys­ku­to­wa­nia, słu­cha­nia i dzie­le­nia się swo­imi prze­my­śle­nia­mi – filo­zo­fuj­my!

26 paź­dzier­ni­ka, godz. 18.00

Euro­pej­skie Cen­trum Soli­dar­no­ści, Plac Soli­dar­no­ści 1, GdańskPartner

ECS

 

 

 

Patroni

PHon_PMG_PA www.gdansk.pl

trojmiastopl-logo     radioMors            go_trojmiasto           wmbp


zob. rela­cję WIDEO z ostat­nie­go spo­tka­nia Klu­bu „Filo­zo­fuj!” w Gdań­sku  spo­tkań w innych mia­stach.

Klu­by „Filo­zo­fuj!” – to nowo two­rzo­ne nie­for­mal­ne gru­py współ­pra­cow­ni­ków i sym­pa­ty­ków cza­so­pi­sma „Filo­zo­fuj!”, orga­ni­zu­ją­ce w swo­ich miej­sco­wo­ściach impre­zy (np. kon­fe­ren­cje, spo­tka­nia dys­ku­syj­ne lub pro­mo­cyj­ne) popu­la­ry­zu­ją­ce filo­zo­fię pod patro­na­tem Redak­cji „Filo­zo­fuj!”. Wię­cej infor­ma­cji > tutaj.


mkidn_01_cmyk

Zre­ali­zo­wa­no w ramach sty­pen­dium z budże­tu Mini­stra Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Naro­do­we­go.

Najnowszy numer można nabyć od 2 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy