Gdańsk Kluby „Filozofuj!”

Cóż to jest prawda? Wokół nr. 9 „Filozofuj!” – spotkanie w Gdańsku

Witamy po wakacjach! Przed nami już piąta debata „Filozofuj!” w Gdańsku. 26 października, w środę, o godz. 18.00 zapraszamy do Europejskiego Centrum Solidarności. Dyskutować będą: dr Tomasz Kąkol i prof. Tomasz Szkudlarek, obaj z Uniwersytetu Gdańskiego. Tym razem na warsztat bierzemy PRAWDĘ – jej istotę i naturę oraz rolę w kulturze i życiu społecznym. Przyjdź, posłuchaj i włącz się do dyskusji.

Zapisz się do naszego newslettera

Numer o prawdzie można czytać lub pobrać > tutaj.


Szczególne podziękowania kierujemy do Europejskiego Centrum Solidarności za współorganizowanie spotkania.
ECSFilozofuj!” jest w gronie partnerów „Karty do Kultury” Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku. Podczas spotkań „Gdańsku, filozofuj!” posiadacze „Karty do Kultury” będą mogli zakupić czasopismo „Filozofuj!” z 20% rabatem! Na temat „Karty do Kultury” można przeczytać > tutaj.

kartakolor

Nieposi­ada­ją­cy „Kar­ty do Kul­tu­ry” będą mogli zakupić drukowaną wer­sję cza­sopis­ma z 15% rabatem. Uczest­ni­cy spotka­nia otrzy­ma­ją też kupony raba­towe na zamówie­nie prenu­mer­aty cza­sopis­ma.

W dyskusji wezmą udzi­ał:

Dr Tomasz Kąkol – Adi­unkt w Zakładzie Metafizy­ki, Filo­zofii Religii i Filo­zofii Współczes­nej Insty­tu­tu Filo­zofii, Socjologii i Dzi­en­nikarst­wa Wydzi­ału Nauk Społecznych Uni­w­er­syte­tu Gdańskiego. W lat­ach 1996–2006 stu­diował filo­zofię na Uni­w­er­syte­cie Mikoła­ja Koperni­ka w Toruniu. Łączy różne style filo­zoficzne, najbliższa mu jest filo­zofia anal­i­ty­cz­na. Intere­su­je się ontologią, klasyka­mi filo­zofii, etyką, bib­listyką i koranistyką. Opub­likował 8 artykułów w j. ang­iel­skim i 33 w j. pol­skim. Cza­sem pisu­je na blogu, akty­wny na face­booku, tamże opub­likował w odcinkach swo­je wspom­nienia.

Prof. dr hab. Tomasz Szkud­larek – Pro­fe­sor nauk human­isty­cznych, kierown­ik Zakładu Filo­zofii Wychowa­nia i Studiów Kul­tur­owych w Insty­tu­cie Ped­a­gogi­ki Uni­w­er­syte­tu Gdańskiego. Zaj­mu­je się teorią tożsamoś­ci i kry­ty­czną ped­a­gogiką, autor licznych kra­jowych i między­nar­o­dowych pub­likacji oraz pro­jek­tów badaw­czych na tem­at styku edukacji, poli­ty­ki i kul­tu­ry.

Spotkanie poprowadzi Woj­ciech Czap­kows­ki.

Koor­dy­na­torem spotka­nia jest Celi­na Gło­gows­ka.

W przy­go­towa­niu spotka­nia biorą udzi­ał: Jarek Dalke, Kinga Grabows­ka, Izabela Sankows­ka, dr Artur Szut­ta, dr Natasza Szut­ta, Zuzia Szut­ta, Michał Walkows­ki, Justy­na Wasiniews­ka, Moni­ka Zielińska.

Zgłosić uczest­nict­wo w spotka­niu moż­na > tutaj

Spotkanie podzielone jest na dwie częś­ci: najpierw będziemy mogli wysłuchać dyskusji zapros­zonych goś­ci — odpowiedzą oni na następu­jące pyta­nia: co jest istotą/ naturą prawdy i czy tak rozu­mi­ana praw­da jest osią­gal­na? Jaką rolę odgry­wa praw­da w kul­turze i życiu społecznym? Jakie są główne “grzechy” popeł­ni­ane prze­ciw prawdzie i które z nich są najbardziej poważne?; następ­nie głos zostanie odd­any pub­licznoś­ci — każdy z przy­byłych będzie mógł zadać pytanie.

Zaprasza­my do dysku­towa­nia, słucha­nia i dzie­le­nia się swoi­mi prze­myśle­ni­a­mi – filo­zo­fu­jmy!

26 październi­ka, godz. 18.00

Europe­jskie Cen­trum Sol­i­darnoś­ci, Plac Sol­i­darnoś­ci 1, GdańskPartner

ECS

 

 

 

Patroni

PHon_PMG_PA www.gdansk.pl

trojmiastopl-logo     radioMors            go_trojmiasto           wmbp


zob. relację WIDEO z ostat­niego spotka­nia Klubu „Filo­zo­fuj!” w Gdańsku  spotkań w innych mias­tach.

Klu­by „Filo­zo­fuj!” – to nowo twor­zone niefor­malne grupy współpra­cown­ików i sym­pa­tyków cza­sopis­ma „Filo­zo­fuj!”, orga­nizu­jące w swoich miejs­cowoś­ci­ach imprezy (np. kon­fer­enc­je, spotka­nia dyskusyjne lub pro­mo­cyjne) pop­u­laryzu­jące filo­zofię pod patronatem Redakcji „Filo­zo­fuj!”. Więcej infor­ma­cji > tutaj.


mkidn_01_cmyk

Zre­al­i­zowano w ramach stype­ndi­um z budże­tu Min­is­tra Kul­tu­ry i Dziedz­ict­wa Nar­o­dowego.

Najnowszy numer można nabyć od 2 lipca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy