Epistemologia Zapowiedzi wydawnicze

Czternasty numer „Filozofuj!”: Meandry percepcji już od 28 kwietnia!

Od 28 kwietnia w salonach Empiku, Świecie Prasy, Ruchu, Inmedio, Relay (zob. pełną listę salonów) będzie można kupić czternasty numer „Filozofuj!” – jedynego na świecie czasopisma filozoficznego do poczekalni u fryzjera! ;) Temat numeru: Meandry percepcji. Czasopismo, jak zwykle, będzie dostępne bezpłatnie online, ale dopiero 26 maja. Osoby, które wolą czytać na papierze, zachęcamy do zamówienia egzemplarza drukowanego już teraz w sprzedaży. Najtaniej i najszybciej oczywiście w prenumeracie rocznej.

Zapisz się do naszego newslettera

Wydaw­cą cza­so­pi­sma jest Wydaw­nic­two Aca­de­mi­con.

logo wydawnictwo academicon niebieskie


Redak­tor pro­wa­dzą­cy nume­ru: dr Bła­żej Skrzypulec.


Dro­dzy Czytelnicy,

być może zda­rza się Wam ode­rwać od codzien­nych zajęć, rozej­rzeć doko­ła, zatrzy­mać wzrok na ota­cza­ją­cych Was przed­mio­tach, poczuć prze­strzeń wypeł­nio­ną nimi. Być może też tym postrze­że­niom towa­rzy­szą jakieś dźwię­ki, np. wio­sen­ny śpiew pta­ków za oknem, prze­jeż­dża­ją­ce auta, a może szum drzew. Jeśli macie otwar­te okno albo jeste­ście na zewnątrz, szum ten może­cie tak­że poczuć w posta­ci chłod­ne­go, a może cie­płe­go wia­tru muska­ją­ce­go Waszą twarz. Zapew­ne też zda­rzy­ło się Wam ulec cza­sem jakiejś ilu­zji. Coś, co wzię­li­ście za głos radio­we­go spe­ake­ra, oka­za­ło się dźwię­kiem wyda­wa­nym przez rury w łazien­ce. Jakiś refleks w tyl­nym luster­ku samo­cho­du przy­naj­mniej przez moment jawił wam się jako postać bie­gną­ce­go czło­wie­ka. Nie spo­sób, przy­naj­mniej dla kogoś o filo­zo­ficz­nej natu­rze, nie zadać sobie, przy­naj­mniej w opi­sa­nych powy­żej momen­tach, pytań o nasze pozna­nie. Jak to się dzie­je, że jeste­śmy świa­do­mi ota­cza­ją­ce­go nas świa­ta? W jaki spo­sób go pozna­je­my? Jak to moż­li­we, że w moim umy­śle poja­wia­ją się obra­zy, dźwię­ki czy inne odczu­cia mówią­ce mi, jaki jest świat? Czy sto­ją­ce przede mną drze­wo jest wła­śnie takie, jak mi się jawi? Czy jest rze­czy­wi­ście zie­lo­ne, czy ma szorst­ką powierzch­nię kory, czy jest takie chłod­ne, jak wyczu­wam je doty­kiem? A może te jako­ści w moim umy­śle jedy­nie repre­zen­tu­ją wła­sno­ści drze­wa, zaś jakie ono jest samo w sobie jest mi nie­do­stęp­ne poznawczo?

Głów­nym kana­łem łączą­cym nas poznaw­czo ze świa­tem są nasze zmy­sły. To przez nie docie­ra­ją do nasze­go umy­słu infor­ma­cje o ota­cza­ją­cych nasz obiek­tach, zda­rze­niach takich jak wła­śnie śpiew pta­ków czy powiew wia­tru. Zmy­sły nie są jedy­nie bier­ny­mi otwo­ra­mi w naszym cie­le, ale skom­pli­ko­wa­ny­mi mecha­ni­zma­mi, któ­re wespół z naszym umy­słem (nie­któ­rzy zapew­ne powie­dzie­li­by mózgiem), odbie­ra­jąc bodź­ce w posta­ci fal świetl­nych czy drgań powie­trza, kon­tak­tu doty­ko­we­go z czymś zim­nym czy mięk­kim itp., roz­szy­fro­wu­ją zawar­tą w nich infor­ma­cję. Dzię­ki nim może­my w mia­rę sku­tecz­nie poru­szać się w świe­cie, omi­jać prze­szko­dy, zdo­by­wać poży­wie­nie, ale też roz­ko­szo­wać się zacho­dem słoń­ca, podzi­wiać IX Sym­fo­nię Beetho­ve­na czy delek­to­wać się sma­kiem wykwint­ne­go dania. Całość tego mecha­ni­zmu poznaw­cze­go okre­śla­my mia­nem per­cep­cji. Jest ona feno­me­nem bar­dzo skom­pli­ko­wa­nym, wie­lo­wy­mia­ro­wym i cią­gle niewyjaśnionym.

Mean­dry per­cep­cji są wła­śnie głów­nym tema­tem 14. nume­ru „Filo­zo­fuj!”. Nasi auto­rzy pyta­ją, ale też roz­wa­ża­ją moż­li­we odpo­wie­dzi doty­czą­ce per­cep­cji. Czym ona jest? Jak dzia­ła­ją nasze zmy­sły? Któ­ry z nich jest naj­bar­dziej pod­sta­wo­wy? Czy świat jest wła­śnie taki, jakim go postrze­ga­my? A może per­cep­cja ma coś z halu­cy­na­cji? Czy może­my postrze­gać wła­sno­ści takie jak czas bądź war­to­ści este­tycz­ne lub moralne?

Poza czę­ścią tema­tycz­ną znaj­dzie­cie w tym nume­rze tak­że nasze sta­łe dzia­ły: kolej­ne odcin­ki kur­su logi­ki, sztu­ki argu­men­ta­cji, „who is who” w pol­skiej filo­zo­fii, pro­ble­mów etycz­nych w lite­ra­tu­rze, filo­zo­fii w fil­mie, filo­zo­fii dla dzie­ci, a tak­że eks­pe­ry­ment myślowy.

Poza inte­lek­tu­al­nym wysił­kiem, któ­ry sam w sobie jest nie­wąt­pli­wie przy­jem­ny, cze­ka Was tak­że kolej­na por­cja filo­zo­ficz­nej roz­ryw­ki: wie­ści z kra­iny Kalo­pów, filo­zo­ficz­ne zoo, aneg­do­ty i krzyżówka.

Zatem zapra­sza­my do lek­tu­ry! Filozofujcie!

Redak­cja


Zapraszamy do udziału w spotkaniach Klubu „Filozofuj!”. Zapowiedzi spotkań i relacje z dotychczasowych dyskusji są > tutaj.

Oso­by, któ­re chciał­by pomóc przy zor­ga­ni­zo­wa­niu spo­tka­nia Klu­bu „Filo­zo­fuj!” w swo­im mie­ście, zapra­sza­my do współ­pra­cy. Szcze­gó­ły > tutaj.


CZY WIESZ, ŻE…


Oto spis tre­ści nume­ru 2(14)/2017:

Najnowszy numer można nabyć od 30 października w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy