Epistemologia Zapowiedzi wydawnicze

Czternasty numer „Filozofuj!”: Meandry percepcji już od 28 kwietnia!

Od 28 kwietnia w salonach Empiku, Świecie Prasy, Ruchu, Inmedio, Relay (zob. pełną listę salonów) będzie można kupić czternasty numer „Filozofuj!” – jedynego na świecie czasopisma filozoficznego do poczekalni u fryzjera! ;) Temat numeru: Meandry percepcji. Czasopismo, jak zwykle, będzie dostępne bezpłatnie online, ale dopiero 26 maja. Osoby, które wolą czytać na papierze, zachęcamy do zamówienia egzemplarza drukowanego już teraz w sprzedaży. Najtaniej i najszybciej oczywiście w prenumeracie rocznej.

Wydaw­cą cza­so­pi­sma jest Wydaw­nic­two Aca­de­mi­con.

logo wydawnictwo academicon niebieskie


Redak­tor pro­wa­dzą­cy nume­ru: dr Bła­żej Skrzypulec.


Dro­dzy Czytelnicy,

być może zda­rza się Wam ode­rwać od codzien­nych zajęć, rozej­rzeć doko­ła, zatrzy­mać wzrok na ota­cza­ją­cych Was przed­mio­tach, poczuć prze­strzeń wypeł­nio­ną nimi. Być może też tym postrze­że­niom towa­rzy­szą jakieś dźwię­ki, np. wio­sen­ny śpiew pta­ków za oknem, prze­jeż­dża­ją­ce auta, a może szum drzew. Jeśli macie otwar­te okno albo jeste­ście na zewnątrz, szum ten może­cie tak­że poczuć w posta­ci chłod­ne­go, a może cie­płe­go wia­tru muska­ją­ce­go Waszą twarz. Zapew­ne też zda­rzy­ło się Wam ulec cza­sem jakiejś ilu­zji. Coś, co wzię­li­ście za głos radio­we­go spe­ake­ra, oka­za­ło się dźwię­kiem wyda­wa­nym przez rury w łazien­ce. Jakiś refleks w tyl­nym luster­ku samo­cho­du przy­naj­mniej przez moment jawił wam się jako postać bie­gną­ce­go czło­wie­ka. Nie spo­sób, przy­naj­mniej dla kogoś o filo­zo­ficz­nej natu­rze, nie zadać sobie, przy­naj­mniej w opi­sa­nych powy­żej momen­tach, pytań o nasze pozna­nie. Jak to się dzie­je, że jeste­śmy świa­do­mi ota­cza­ją­ce­go nas świa­ta? W jaki spo­sób go pozna­je­my? Jak to moż­li­we, że w moim umy­śle poja­wia­ją się obra­zy, dźwię­ki czy inne odczu­cia mówią­ce mi, jaki jest świat? Czy sto­ją­ce przede mną drze­wo jest wła­śnie takie, jak mi się jawi? Czy jest rze­czy­wi­ście zie­lo­ne, czy ma szorst­ką powierzch­nię kory, czy jest takie chłod­ne, jak wyczu­wam je doty­kiem? A może te jako­ści w moim umy­śle jedy­nie repre­zen­tu­ją wła­sno­ści drze­wa, zaś jakie ono jest samo w sobie jest mi nie­do­stęp­ne poznawczo?

Głów­nym kana­łem łączą­cym nas poznaw­czo ze świa­tem są nasze zmy­sły. To przez nie docie­ra­ją do nasze­go umy­słu infor­ma­cje o ota­cza­ją­cych nasz obiek­tach, zda­rze­niach takich jak wła­śnie śpiew pta­ków czy powiew wia­tru. Zmy­sły nie są jedy­nie bier­ny­mi otwo­ra­mi w naszym cie­le, ale skom­pli­ko­wa­ny­mi mecha­ni­zma­mi, któ­re wespół z naszym umy­słem (nie­któ­rzy zapew­ne powie­dzie­li­by mózgiem), odbie­ra­jąc bodź­ce w posta­ci fal świetl­nych czy drgań powie­trza, kon­tak­tu doty­ko­we­go z czymś zim­nym czy mięk­kim itp., roz­szy­fro­wu­ją zawar­tą w nich infor­ma­cję. Dzię­ki nim może­my w mia­rę sku­tecz­nie poru­szać się w świe­cie, omi­jać prze­szko­dy, zdo­by­wać poży­wie­nie, ale też roz­ko­szo­wać się zacho­dem słoń­ca, podzi­wiać IX Sym­fo­nię Beetho­ve­na czy delek­to­wać się sma­kiem wykwint­ne­go dania. Całość tego mecha­ni­zmu poznaw­cze­go okre­śla­my mia­nem per­cep­cji. Jest ona feno­me­nem bar­dzo skom­pli­ko­wa­nym, wie­lo­wy­mia­ro­wym i cią­gle niewyjaśnionym.

Mean­dry per­cep­cji są wła­śnie głów­nym tema­tem 14. nume­ru „Filo­zo­fuj!”. Nasi auto­rzy pyta­ją, ale też roz­wa­ża­ją moż­li­we odpo­wie­dzi doty­czą­ce per­cep­cji. Czym ona jest? Jak dzia­ła­ją nasze zmy­sły? Któ­ry z nich jest naj­bar­dziej pod­sta­wo­wy? Czy świat jest wła­śnie taki, jakim go postrze­ga­my? A może per­cep­cja ma coś z halu­cy­na­cji? Czy może­my postrze­gać wła­sno­ści takie jak czas bądź war­to­ści este­tycz­ne lub moralne?

Poza czę­ścią tema­tycz­ną znaj­dzie­cie w tym nume­rze tak­że nasze sta­łe dzia­ły: kolej­ne odcin­ki kur­su logi­ki, sztu­ki argu­men­ta­cji, „who is who” w pol­skiej filo­zo­fii, pro­ble­mów etycz­nych w lite­ra­tu­rze, filo­zo­fii w fil­mie, filo­zo­fii dla dzie­ci, a tak­że eks­pe­ry­ment myślowy.

Poza inte­lek­tu­al­nym wysił­kiem, któ­ry sam w sobie jest nie­wąt­pli­wie przy­jem­ny, cze­ka Was tak­że kolej­na por­cja filo­zo­ficz­nej roz­ryw­ki: wie­ści z kra­iny Kalo­pów, filo­zo­ficz­ne zoo, aneg­do­ty i krzyżówka.

Zatem zapra­sza­my do lek­tu­ry! Filozofujcie!

Redak­cja


Zapraszamy do udziału w spotkaniach Klubu „Filozofuj!”. Zapowiedzi spotkań i relacje z dotychczasowych dyskusji są > tutaj.

Oso­by, któ­re chciał­by pomóc przy zor­ga­ni­zo­wa­niu spo­tka­nia Klu­bu „Filo­zo­fuj!” w swo­im mie­ście, zapra­sza­my do współ­pra­cy. Szcze­gó­ły > tutaj.


CZY WIESZ, ŻE…


Oto spis tre­ści nume­ru 2(14)/2017:

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy