Epistemologia Zapowiedzi wydawnicze

Czternasty numer „Filozofuj!”: Meandry percepcji już od 28 kwietnia!

Od 28 kwietnia w salonach Empiku, Świecie Prasy, Ruchu, Inmedio, Relay (zob. pełną listę salonów) będzie można kupić czternasty numer „Filozofuj!” – jedynego na świecie czasopisma filozoficznego do poczekalni u fryzjera! ;) Temat numeru: Meandry percepcji. Czasopismo, jak zwykle, będzie dostępne bezpłatnie online, ale dopiero 26 maja. Osoby, które wolą czytać na papierze, zachęcamy do zamówienia egzemplarza drukowanego już teraz w sprzedaży. Najtaniej i najszybciej oczywiście w prenumeracie rocznej.

Zapisz się do naszego newslettera

Wydaw­cą cza­sopis­ma jest Wydawnict­wo Aca­d­e­mi­con.

logo wydawnictwo academicon niebieskie


Redak­tor prowadzą­cy numeru: dr Błażej Skrzy­pulec.


Drodzy Czytel­ni­cy,

być może zdarza się Wam oder­wać od codzi­en­nych zajęć, roze­jrzeć dokoła, zatrzy­mać wzrok na otacza­ją­cych Was przed­mio­tach, poczuć przestrzeń wypełnioną nimi. Być może też tym postrzeże­niom towarzyszą jakieś dźwię­ki, np. wiosen­ny śpiew ptaków za oknem, prze­jeżdża­jące auta, a może szum drzew. Jeśli macie otwarte okno albo jesteś­cie na zewnątrz, szum ten może­cie także poczuć w postaci chłod­nego, a może ciepłego wia­tru muska­jącego Waszą twarz. Zapewne też zdarzyło się Wam ulec cza­sem jakiejś iluzji. Coś, co wzięliś­cie za głos radiowego speak­era, okaza­ło się dźwiękiem wydawanym przez rury w łazience. Jak­iś refleks w tyl­nym lus­terku samo­chodu przy­na­jm­niej przez moment jaw­ił wam się jako postać bieg­nącego człowieka. Nie sposób, przy­na­jm­niej dla kogoś o filo­zoficznej naturze, nie zadać sobie, przy­na­jm­niej w opisanych powyżej momen­tach, pytań o nasze poz­nanie. Jak to się dzieje, że jesteśmy świado­mi otacza­jącego nas świa­ta? W jaki sposób go poz­na­je­my? Jak to możli­we, że w moim umyśle pojaw­ia­ją się obrazy, dźwię­ki czy inne odczu­cia mówiące mi, jaki jest świat? Czy sto­jące przede mną drze­wo jest właśnie takie, jak mi się jawi? Czy jest rzeczy­wiś­cie zielone, czy ma szorstką powierzch­nię kory, czy jest takie chłodne, jak wyczuwam je dotykiem? A może te jakoś­ci w moim umyśle jedynie reprezen­tu­ją włas­noś­ci drze­wa, zaś jakie ono jest samo w sobie jest mi niedostęp­ne poz­naw­c­zo?

Głównym kanałem łączą­cym nas poz­naw­c­zo ze światem są nasze zmysły. To przez nie docier­a­ją do naszego umysłu infor­ma­c­je o otacza­ją­cych nasz obiek­tach, zdarzeni­ach takich jak właśnie śpiew ptaków czy powiew wia­tru. Zmysły nie są jedynie bierny­mi otwora­mi w naszym ciele, ale skom­p­likowany­mi mech­a­niz­ma­mi, które wespół z naszym umysłem (niek­tórzy zapewne powiedzieli­by mózgiem), odbier­a­jąc bodźce w postaci fal świ­etl­nych czy drgań powi­etrza, kon­tak­tu dotykowego z czymś zim­nym czy miękkim itp., rozszyfrowu­ją zawartą w nich infor­ma­cję. Dzię­ki nim może­my w miarę skutecznie poruszać się w świecie, omi­jać przeszkody, zdoby­wać poży­wie­nie, ale też rozkos­zować się zacho­dem słoń­ca, podzi­wiać IX Sym­fonię Beethove­na czy delek­tować się smakiem wyk­wint­nego dania. Całość tego mech­a­niz­mu poz­naw­czego określamy mianem per­cepcji. Jest ona fenomen­em bard­zo skom­p­likowanym, wielowymi­arowym i cią­gle niewy­jaśnionym.

Meandry per­cepcji są właśnie głównym tem­atem 14. numeru „Filo­zo­fuj!”. Nasi autorzy pyta­ją, ale też rozważa­ją możli­we odpowiedzi doty­czące per­cepcji. Czym ona jest? Jak dzi­ała­ją nasze zmysły? Który z nich jest najbardziej pod­sta­wowy? Czy świat jest właśnie taki, jakim go postrzegamy? A może per­cepc­ja ma coś z halucy­nacji? Czy może­my postrze­gać włas­noś­ci takie jak czas bądź wartoś­ci este­ty­czne lub moralne?

Poza częś­cią tem­aty­czną zna­jdziecie w tym numerze także nasze stałe dzi­ały: kole­jne odcin­ki kur­su logi­ki, sztu­ki argu­men­tacji, „who is who” w pol­skiej filo­zofii, prob­lemów ety­cznych w lit­er­aturze, filo­zofii w filmie, filo­zofii dla dzieci, a także ekspery­ment myślowy.

Poza intelek­tu­al­nym wysiłkiem, który sam w sobie jest niewąt­pli­wie przy­jem­ny, czeka Was także kole­j­na por­c­ja filo­zoficznej rozry­w­ki: wieś­ci z krainy Kalopów, filo­zoficzne zoo, aneg­do­ty i krzyżówka.

Zatem zaprasza­my do lek­tu­ry! Filo­zo­fu­j­cie!

Redakc­ja


Zapraszamy do udziału w spotkaniach Klubu „Filozofuj!”. Zapowiedzi spotkań i relacje z dotychczasowych dyskusji są > tutaj.

Oso­by, które chci­ał­by pomóc przy zor­ga­ni­zowa­niu spotka­nia Klubu „Filo­zo­fuj!” w swoim mieś­cie, zaprasza­my do współpra­cy. Szczegóły > tutaj.


CZY WIESZ, ŻE…


Oto spis treś­ci numeru 2(14)/2017:

Najnowszy numer można nabyć od 2 lipca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy