Aktualności akademickie

DEBATA FILOZOFICZNA pt. „Z powrotem do źródeł samych? Czyli jak myśleć z Heideggerem przeciwko Heideggerowi” – wokół monografii Filipa Borka pt. Świat, fenomen, źródło

Książka podejmuje w systematyczny sposób podstawowe pytania, wokół których krąży filozofia Heideggera. Autor, podążając ścieżką inspirowanej metodą samego autora Sein und Zeit „fenomenologicznej interpretacji“, nie ogranicza się do rekonstrukcji tekstu niemieckiego filozofa, lecz próbuje w twórczy sposób go przekroczyć. To przekroczenie okazuje się nie tylko niezbędne do jej pełniejszego zrozumienia, ale również staje się podstawą do rozwinięcia oryginalnego projektu „transcendentalnej fenomenogonii“, której pierwsze zręby prezentuje Świat, fenomen, źródło.

Książka <em>Świat, fenomen, źródło. Fenomenologiczna interpretacja „Vom Wesen der Wahrheit” Heideggera</em> stanowi próbę twórczej konfrontacji z myślą Martina Heideggera. Cel tej konfrontacji jest dwojaki. Z jednej strony chodzi o uzyskanie dogłębnego zrozumienia filozofii Heideggera — jej podstawowych pojęć, metod, założeń, a także ograniczeń. Jak argumentuje autor, realizacja takiego zadania nie jest możliwa bez wyjścia poza tekst niemieckiego filozofa ku „rzeczom samym”. Dopiero w takim podwójnym ruchu — wyjścia poza tekst „ku rzeczom” i powrotu „od rzeczy” do tekstu — może odsłonić się głęboki sens Heideggerowskiego namysłu. Według autora książki sens ten można uchwycić w pytaniu o „źródło fenomenalności”, które ściśle wiąże się z pojęciem świata (Welt). Dopiero z tej perspektywy można ująć filozofię Heideggera jako całość i zrozumieć zarówno jej podstawowe terminy (Wahrheit, Lichtung, Verborgenheit, Dasein, Aletheia itd.), dynamikę jej rozwoju, jak i zidentyfikować jej ukryte aporie. Bazą do takiej „fenomenologicznej interpretacji” jest tekst wykładu z 1930 roku pt. „O istocie prawdy” (Vom Wesen der Wahrheit), którą autor odczytuje poprzez różne wersje tego odczytu oraz osadza go w szerokim kontekście całej drogi myślowej Heideggera. Z drugiej strony celem, jaki przyświeca tej książce, jest sformułowanie autorskiego projektu fenomenologii rozumianej jako „transcendentalna fenomenogonia“, czyli transcendentalno-fenomenologiczne pytanie o źródło fenomenalności. Równoczesne przyswojenie i przekroczenie filozofii Heideggera — przefiltrowane dodatkowo przez myśl Kanta, Husserla, Finka, Patočki czy Barbarasa — stanowi punkt wyjścia do stworzenia podstaw takiej fenomenologii. Książka ta stanowi więc nie tylko nowatorskie i odniesione do współczesnego stanu badań studium filozofii Heideggera, lecz również próbę konstrukcji projektu, który będzie mógł włączyć się żywo w toczące się aktualnie dyskusje filozoficzne.


Uczestnicy debaty i tematy wystąpień:

  • Dr hab. Maria Gołębiewska, prof. IFiS PAN: Heideggerowska hermeneutyka sądu jako część hermeneutyki wypowiedzi i asercji (Aussage)
  • Dr hab. Paweł Korobczak (UWr): Świat, ciało, fenomen – a pytanie o źródło etyczności
  • Dr hab. Jacek Surzyn (AIK): Skrytość-Ereignis-aletheia: refleksja o prawdzie w oparciu o Trzecią Część książki Filipa Borka
  • Dr hab. Daniel R. Sobota, prof. IFiS PAN: Czym jest jawienie się?

Debatę poprowadzi dr Magdalena Kozak (AIK)


Organizatorzy:
Instytut Filozofii Akademii Ignatianum w Krakowie


Najważniejsze informacje: 
Online – Transmisja na kanale YouTube Akademii Ignatianum w Krakowie
  wtorek 24 maja 2022 r. o godz. 17:00
Link do transmisji
Wydarzenie na Facebooku

 

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2024 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy