Filozofia dla dzieci

Dorota Monkiewicz-Cybulska: Ostrzeżenie przed filozofowaniem u dzieci

Od lat 60. ubiegłego wieku widoczny jest ruch mający na celu zachęcić dzieci do filozofowania. Obecnie niebezpieczeństwo zetknięcia się młodych ludzi z filozofią wzmacnia fakt, że filozofia jest coraz bardziej dostępna i ma coraz atrakcyjniejszą formę. Filozofowie i pedagodzy kuszą nieświadome konsekwencji dzieci, by sięgały coraz głębiej we własne umysły. Zachęcają je, by stawiały pytania i samodzielnie szukały odpowiedzi zamiast pozwolić, by zadowoliły się gotową dawką wiedzy. Robi się niebezpiecznie.

To filo­zo­fia spra­wia, że mło­dzi ludzie nie mogą się nasy­cić pro­sty­mi wyja­śnie­nia­mi ota­cza­ją­ce­go świa­ta. Dzie­ci, zamiast patrzeć potul­nie w tele­wi­zję i chło­nąć infor­ma­cje, wciąż pod­wa­ża­ją sens zasły­sza­nych wypo­wie­dzi i zada­ją pyta­nia. Naiw­ne nie wie­dzą jed­nak, że docie­ka­nia filo­zo­ficz­ne nie mają koń­ca. Gdy dzie­ci zaczy­na­ją obco­wać z filo­zo­fią, ich ape­tyt na zro­zu­mie­nie i uza­sad­nie­nie może wymknąć się spod kon­tro­li. Zain­te­re­so­wa­nie filo­zo­fo­wa­niem u mło­dzie­ży sta­je się też coraz powszech­niej­sze ze wzglę­du na ogól­ną dostęp­ność ksią­żek filo­zo­ficz­nych dla mło­dych ludzi. Nie bra­ku­je też osób, któ­re sta­ra­ją się zain­te­re­so­wać mło­dzież samo­dziel­nym i kre­atyw­nym myśle­niem. Nie­ste­ty, ostat­nio nawet szko­ła może być miej­scem, gdzie dziec­ko po raz pierw­szy zetknie się z filo­zo­fią. Szcze­gól­nie zagro­żo­ne są dzie­ci, któ­rych rodzi­ce sami chęt­nie filo­zo­fu­ją i na doda­tek wda­ją się w filo­zo­ficz­ne roz­mo­wy z młod­szy­mi.  Mło­dzież, któ­ra zasma­ko­wa­ła filo­zo­fii, będzie praw­do­po­dob­nie pró­bo­wa­ła wcią­gnąć rówie­śni­ków do roz­wa­żań i dys­ku­sji, posze­rza­jąc tym samym krąg osób dotknię­tych filo­zo­ficz­nym myśleniem.

Mło­dy ludzie, któ­rzy filo­zo­fu­ją, mogą być trud­ni do zma­ni­pu­lo­wa­nia czy do dosto­so­wa­nia się do utar­tych sche­ma­tów, dla­te­go war­to wychwy­cić pierw­sze sygna­ły kon­tak­tu dziec­ka z filo­zo­fią. Pierw­szym obja­wem, któ­ry powi­nien wzbu­dzić nie­po­kój rodzi­ców, jest to, że mło­dy czło­wiek zaczy­na wąt­pić w poda­ne mu za pew­nik prze­ko­na­nia i zada­je kło­po­tli­we pyta­nia. Od tego już dzie­li je maleń­ki krok, że zacznie myśleć samo­dziel­nie i poszu­ki­wać sen­su. Dla­te­go poroz­ma­wiaj z dziec­kiem o filo­zo­fii i ostrzeż je przed kon­se­kwen­cja­mi. Ten prze­wrot­ny spo­sób pro­mo­wa­nia filo­zo­fii poja­wił się pod posta­cią mema inter­ne­to­we­go na stro­nie www.philosophynews.com. Jed­nak nie wszyst­ko jest tu żar­tem. Filo­zo­fia napraw­dę może uza­leż­niać, a kto ją prak­ty­ku­je, może ujrzeć świat w zupeł­nie innym wymiarze.

niebezp-filo_ilustracja
Źró­dło: www.philosophynews.com

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

3 komentarze

Kliknij, aby skomentować

  • Trosz­ku się pogu­bi­łem… . Tutaj jest mowa o mło­dzie­ży czy dzie­ciach? Sama już mło­dzież to sze­ro­ki zakres wie­ko­wy, i to na doda­tek ten, w któ­rym czło­wiek zmie­nia się naj­bar­dziej. Pobu­dza­nie do myśle­nia też nie jest chy­ba tak bar­dzo złe. Jeśli podej­dzie­my do nich ze zro­zu­mie­niem i poroz­ma­wia­my o ich wnio­skach zwięk­szy­my cho­ciaż­by ich świa­do­mość, a tego czę­sto mło­dym ludziom nie­ste­ty brakuje

    • To raczej mia­ło być żar­to­bli­we — porów­na­nie filo­zo­fii do nar­ko­ty­ków, przy czym zamiast uza­leż­nie­nia poja­wia się kry­tycz­ne myślenie.

    • Rze­czy­wi­ście, bra­ku­je. Taki arty­kuł jak naj­bar­dziej potrzeb­ny, ostrze­ga przed zbęd­nym filozofowaniem.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy