Zapowiedzi wydawnicze

Dziesiąty numer „Filozofuj!”: Filozofia w dobie nauki już 12 września!

12 września w salonach Empiku w całej Polsce będzie można kupić dziesiąty numer „Filozofuj!” – jedynego na świecie czasopisma filozoficznego do poczekalni u fryzjera! ;) Temat numeru: Filozofia w dobie nauki. Czasopismo, jak zwykle, będzie dostępne bezpłatnie online, ale dopiero 26 września. Osoby, które wolą czytać na papierze, zachęcamy do zamówienia egzemplarza drukowanego już teraz w przedsprzedaży.  Najtaniej i najszybciej oczywiście w prenumeracie rocznej.

Wydaw­cą cza­so­pi­sma jest Wydaw­nic­two Aca­de­mi­con.

logo wydawnictwo academicon niebieskie


CZY WIESZ, ŻE…


Dro­dzy Czytelnicy,

od prze­szło dwu­stu lat żyje­my w cza­sach szcze­gól­nych, bo w epo­ce dyna­micz­ne­go roz­wo­ju nauki – wyjąt­ko­wej dzie­dzi­ny ludz­kiej aktyw­no­ści, któ­ra w prze­moż­ny spo­sób wpły­wa na kształt naszej cywi­li­za­cji. Nowe tech­no­lo­gie, będą­ce owo­cem tego roz­wo­ju, spra­wia­ją, że żyje się nam łatwiej niż naszym przod­kom. Każ­de­go dnia korzy­sta­my z nie­do­stęp­nych w poprzed­nich wie­kach urzą­dzeń, pro­du­ku­je­my coraz wię­cej coraz bar­dziej funk­cjo­nal­nych dóbr, prze­dłu­ża­my swo­je życie, podró­żu­je­my dalej i szyb­ciej, odkry­wa­my coraz wię­cej tajem­nic Wszech­świa­ta, naszej pla­ne­ty oraz nas samych. Zmia­ny wywo­ła­ne roz­wo­jem nauki są coraz szyb­sze. Coraz trud­niej prze­wi­dzieć, jak będzie wyglą­da­ła nasza codzien­ność za kil­ka lat, nie mówiąc już o dal­szej przy­szło­ści. Nie cho­dzi jedy­nie o to, jaki­mi pojaz­da­mi będzie­my się poru­sza­li lub jakie moż­li­wo­ści będą mia­ły nasze tele­fo­ny i kom­pu­te­ry. Nauka zmie­nia nie tyl­ko ota­cza­ją­ce nas przed­mio­ty, ale tak­że nas samych, nasz obraz świa­ta, kul­tu­rę, poli­ty­kę, reli­gię, moral­ność i obyczaje.

Jest więc ona bar­dzo waż­nym feno­me­nem. Dla­te­go war­to przyj­rzeć się jej histo­rycz­nym korze­niom. Te się­ga­ją filo­zo­ficz­ne­go pod­gle­bia. War­to też rozu­mieć mecha­ni­zmy, dzię­ki któ­rym nauka odno­si suk­ce­sy, cele, do jakich zmie­rza, ogra­ni­cze­nia, jakim pod­le­ga, kwe­stie moral­ne, w jakie jest uwi­kła­na, obraz świa­ta, jaki two­rzy, wpływ na nasze życie, jaki wywie­ra, oraz nadzie­je, jakie roz­bu­dza. Sama nie jest w sta­nie osią­gnąć tego zro­zu­mie­nia. To wykra­cza poza jej kom­pe­ten­cje. Musi się w tych kwe­stiach zwró­cić przede wszyst­kim do filo­zo­fii, swo­jej star­szej sio­stry. Filo­zo­fia w dobie nauki jest więc nie tyl­ko nie­zbęd­na, ale ma też nowe zadania.

Wza­jem­ne rela­cje obu dys­cy­plin kre­śli w swo­im arty­ku­le Jan Woleń­ski. Czyn­ni­kom histo­rycz­no-spo­łecz­nym, któ­re dopro­wa­dzi­ły do powsta­nia nauki, przy­glą­da się Woj­ciech Sady, czyn­ni­kom histo­rycz­no-filo­zo­ficz­nym – Michał Bizoń, Adam Gro­bler i Prze­my­sław Gut. Damian Lesz­czyń­ski kry­ty­ku­je podej­ście do nauki, w któ­rym nie jest ona poszu­ki­wa­niem praw­dy, ale grą roz­ma­itych inte­re­sów. Jacek Jaroc­ki oma­wia trzy wiel­kie filo­zo­ficz­ne pró­by zro­zu­mie­nia, jaki jest mecha­nizm roz­wo­ju teo­rii nauko­wych, oraz poka­zu­je, jak odkry­cia nauko­we dopro­wa­dzi­ły filo­zo­fów do zaska­ku­ją­cych wnio­sków zwią­za­nych z ist­nie­niem i postrze­ga­niem świa­ta. W wywia­dzie, któ­re­go udzie­lił nam wybit­ny kosmo­log i mate­ma­tyk Geo­r­ge Ellis, może­my się prze­ko­nać, co o filo­zo­fii myśli nauko­wiec i dla­cze­go uwa­ża on tę dys­cy­pli­nę za waż­ną dla swych badań. Agniesz­ka Lek­ka-Kowa­lik zasta­na­wia się nad kwe­stia­mi moral­ny­mi, jakie wią­żą się z upra­wia­niem nauki, m.in. nad tym, czy nauka nie­sie za sobą jakieś zagro­że­nia, czy zawsze ma ona pożą­da­ne skut­ki. Do tych pytań nawią­zu­je rów­nież zagad­nie­nie trans­hu­ma­ni­zmu, będą­ce jed­nym z owo­ców inte­lek­tu­al­nych postę­pu nauko­we­go. Poru­sza­ją je w swych tek­stach Nata­sza Szut­ta i Artur Szut­ta. Dla pierw­sze­go z nich kan­wę sta­no­wi słyn­na anty­uto­pia Nowy wspa­nia­ły świat Aldo­usa Hux­leya, a narzę­dziem dru­gie­go jest eks­pe­ry­ment myślo­wy. Jest ono obec­ne rów­nież w filo­zo­ficz­nej recen­zji fil­mu Trans­cen­den­cja, któ­rej autor­ką jest Mał­go­rza­ta Szo­stak. Piotr Bił­go­raj­ski roz­wa­ża zaś, w jakim stop­niu uza­sad­nio­ny jest kult nauki.
O zabra­nie gło­su w spra­wie nauki i jej związ­ków z myślą filo­zo­ficz­ną popro­si­li­śmy rów­nież pol­skich filo­zo­fów, zaś ich odpo­wie­dzi tra­fi­ły do tra­dy­cyj­nej już ankiety.

Zapra­sza­my tak­że do lek­tu­ry naszych sta­łych dzia­łów: kolej­nych kur­sów logi­ki oraz sztu­ki argu­men­ta­cji. Mamy nadzie­ję, że do owoc­nych reflek­sji zain­spi­ru­ją Was ese­je naszych sta­łych auto­rów, zaś inte­li­gent­nej roz­ryw­ki dostar­czą filo­zo­ficz­ny komiks, filo­zo­ficz­ne zoo, filo­zo­ficz­ne aneg­do­ty oraz, jak­że­by ina­czej, filo­zo­ficz­na krzyżówka.

Uda­ne­go i satys­fak­cjo­nu­ją­ce­go filo­zo­fo­wa­nia życzy

Redak­cja


Zapraszamy do udziału w spotkaniach Klubu „Filozofuj!”. Zapowiedzi spotkań i relacje z dotychczasowych dyskusji są > tutaj.

Oso­by, któ­re chciał­by pomóc przy zor­ga­ni­zo­wa­niu spo­tka­nia Klu­bu „Filo­zo­fuj!” w swo­im mie­ście, zapra­sza­my do współ­pra­cy. Szcze­gó­ły > tutaj.


Oto spis tre­ści nume­ru 4(10)/2016:

Najnowszy numer można nabyć od 1 lipca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy