Zapowiedzi wydawnicze

Dziesiąty numer „Filozofuj!”: Filozofia w dobie nauki już 12 września!

12 września w salonach Empiku w całej Polsce będzie można kupić dziesiąty numer „Filozofuj!” – jedynego na świecie czasopisma filozoficznego do poczekalni u fryzjera! ;) Temat numeru: Filozofia w dobie nauki. Czasopismo, jak zwykle, będzie dostępne bezpłatnie online, ale dopiero 26 września. Osoby, które wolą czytać na papierze, zachęcamy do zamówienia egzemplarza drukowanego już teraz w przedsprzedaży.  Najtaniej i najszybciej oczywiście w prenumeracie rocznej.

Wydaw­cą cza­sopis­ma jest Wydawnict­wo Aca­d­e­mi­con.

logo wydawnictwo academicon niebieskie


CZY WIESZ, ŻE…


Drodzy Czytel­ni­cy,

od przeszło dwus­tu lat żyje­my w cza­sach szczegól­nych, bo w epoce dynam­icznego roz­wo­ju nau­ki – wyjątkowej dziedziny ludzkiej akty­wnoś­ci, która w prze­możny sposób wpły­wa na ksz­tałt naszej cywiliza­cji. Nowe tech­nolo­gie, będące owocem tego roz­wo­ju, spraw­ia­ją, że żyje się nam łatwiej niż naszym przod­kom. Każdego dnia korzys­tamy z niedostęp­nych w poprzed­nich wiekach urządzeń, pro­duku­je­my coraz więcej coraz bardziej funkcjon­al­nych dóbr, przedłużamy swo­je życie, podróżu­je­my dalej i szy­b­ciej, odkry­wamy coraz więcej tajem­nic Wszechświa­ta, naszej plan­e­ty oraz nas samych. Zmi­any wywołane roz­wo­jem nau­ki są coraz szyb­sze. Coraz trud­niej przewidzieć, jak będzie wyglą­dała nasza codzi­en­ność za kil­ka lat, nie mówiąc już o dal­szej przyszłoś­ci. Nie chodzi jedynie o to, jaki­mi pojaz­da­mi będziemy się porusza­li lub jakie możli­woś­ci będą miały nasze tele­fony i kom­put­ery. Nau­ka zmienia nie tylko otacza­jące nas przed­mio­ty, ale także nas samych, nasz obraz świa­ta, kul­turę, poli­tykę, religię, moral­ność i oby­cza­je.

Jest więc ona bard­zo ważnym fenomen­em. Dlat­ego warto przyjrzeć się jej his­to­rycznym korzeniom. Te się­ga­ją filo­zoficznego pod­glebia. Warto też rozu­mieć mech­a­nizmy, dzię­ki którym nau­ka odnosi sukcesy, cele, do jakich zmierza, ograniczenia, jakim podle­ga, kwest­ie moralne, w jakie jest uwikłana, obraz świa­ta, jaki tworzy, wpływ na nasze życie, jaki wywiera, oraz nadzieje, jakie rozbudza. Sama nie jest w stanie osiągnąć tego zrozu­mienia. To wykracza poza jej kom­pe­tenc­je. Musi się w tych kwes­t­i­ach zwró­cić przede wszys­tkim do filo­zofii, swo­jej starszej siostry. Filo­zofia w dobie nau­ki jest więc nie tylko niezbęd­na, ale ma też nowe zada­nia.

Wza­jemne relac­je obu dyscy­plin kreśli w swoim artykule Jan Woleńs­ki. Czyn­nikom his­to­ryczno-społecznym, które doprowadz­iły do pow­sta­nia nau­ki, przyglą­da się Woj­ciech Sady, czyn­nikom his­to­ryczno-filo­zoficznym – Michał Bizoń, Adam Grob­ler i Prze­mysław Gut. Dami­an Leszczyńs­ki kry­tyku­je pode­jś­cie do nau­ki, w którym nie jest ona poszuki­waniem prawdy, ale grą roz­maitych interesów. Jacek Jaroc­ki omaw­ia trzy wielkie filo­zoficzne pró­by zrozu­mienia, jaki jest mech­a­nizm roz­wo­ju teorii naukowych, oraz pokazu­je, jak odkrycia naukowe doprowadz­iły filo­zofów do zaskaku­ją­cych wniosków związanych z ist­nie­niem i postrze­ganiem świa­ta. W wywiadzie, którego udzielił nam wybit­ny kos­molog i matem­atyk George Ellis, może­my się przekon­ać, co o filo­zofii myśli naukowiec i dlaczego uważa on tę dyscy­plinę za ważną dla swych badań. Agniesz­ka Lek­ka-Kowa­lik zas­tanaw­ia się nad kwes­t­i­a­mi moral­ny­mi, jakie wiążą się z upraw­ian­iem nau­ki, m.in. nad tym, czy nau­ka niesie za sobą jakieś zagroże­nia, czy zawsze ma ona pożą­dane skut­ki. Do tych pytań naw­iązu­je również zagad­nie­nie tran­shu­man­iz­mu, będące jed­nym z owoców intelek­tu­al­nych postępu naukowego. Porusza­ją je w swych tek­stach Natasza Szut­ta i Artur Szut­ta. Dla pier­wszego z nich kan­wę stanowi słyn­na antyu­topia Nowy wspani­ały świat Aldousa Hux­leya, a narzędziem drugiego jest ekspery­ment myślowy. Jest ono obec­ne również w filo­zoficznej recen­zji fil­mu Tran­scen­denc­ja, której autorką jest Mał­gorza­ta Szostak. Piotr Bił­go­ra­js­ki rozważa zaś, w jakim stop­niu uza­sad­niony jest kult nau­ki.
O zabranie gło­su w spraw­ie nau­ki i jej związków z myślą filo­zoficzną poprosil­iśmy również pol­s­kich filo­zofów, zaś ich odpowiedzi trafiły do trady­cyjnej już anki­ety.

Zaprasza­my także do lek­tu­ry naszych stałych dzi­ałów: kole­jnych kursów logi­ki oraz sztu­ki argu­men­tacji. Mamy nadzieję, że do owoc­nych reflek­sji zain­spiru­ją Was ese­je naszych stałych autorów, zaś inteligent­nej rozry­w­ki dostar­czą filo­zoficzny komiks, filo­zoficzne zoo, filo­zoficzne aneg­do­ty oraz, jakże­by inaczej, filo­zoficz­na krzyżówka.

Udanego i satys­fakcjonu­jącego filo­zo­fowa­nia życzy

Redakc­ja


Zapraszamy do udziału w spotkaniach Klubu „Filozofuj!”. Zapowiedzi spotkań i relacje z dotychczasowych dyskusji są > tutaj.

Oso­by, które chci­ał­by pomóc przy zor­ga­ni­zowa­niu spotka­nia Klubu „Filo­zo­fuj!” w swoim mieś­cie, zaprasza­my do współpra­cy. Szczegóły > tutaj.


Oto spis treś­ci numeru 4(10)/2016:

Najnowszy numer można nabyć od 3 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy