Aktualności Konferencje Patronaty

Filozofia w górach po raz IV

„Górskie Filozofowanie” to wyjątkowe przedsięwzięcie służące integracji środowisk akademickich z całej Polski. Kolejna edycja zaplanowana na 9–11 czerwca 2017 r. w Schronisku Szrenica odbędzie się pod hasłem: „Jak żyć? – Co ma wspólnego filozofia z życiem codziennym? Najważniejsze wyzwania aksjologiczno-etyczne współczesności”. Wszystko w klimacie górskiej wędrówki połączonej z filozoficzną debatą. „Filozofuj!” jest patronem medialnym tego wydarzenia.

Najnowszy numer: Jak działa język?

Zapisz się do newslettera:

---

Filozofuj z nami w social media

Najnowszy numer można nabyć od 2 października w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2018 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Tegorocz­na edy­c­ja kon­fer­encji będzie kon­cen­trowała się na pyta­niu „jak żyć?” i będzie miała charak­ter sem­i­naryjny. Przewidziana jest prezen­tac­ja maksy­mal­nie 15 wys­tąpień po 2030 min­ut oraz dyskus­ja wokół każdego z refer­atów. Jak piszą orga­ni­za­torzy:

zależy nam na filo­zo­fowa­niu in statu nascen­di, a więc „tu i ter­az”, w kon­tekś­cie bieżą­cych wyzwań aksjo­log­iczno-ety­cznych, w ramach doświad­czenia współczes­noś­ci i z jego wnętrza. […] Nie oznacza to deprec­jacji dorobku i dziedz­ict­wa filo­zoficznego poprzed­nich pokoleń, a raczej ich ewen­tu­al­ną nobil­i­tację poprzez wskazanie ich nieprzemi­ja­jącej aktu­al­noś­ci, ale nie w charak­terze muzeal­nych pom­ników, ale żywej obec­noś­ci i to nie pon­ad, ale w zmi­en­nych kole­jach losów ludzkoś­ci.

Propozy­cję refer­atów, a także chęć biernego udzi­ału w kon­fer­encji należy zgłaszać do dnia 10 maja na adres: gorskie.filozofowanie@gmail.com, przesyła­jąc for­mu­la­rz dostęp­ny na stron­ie inter­ne­towej orga­ni­za­torów. Udzi­ał w kon­fer­encji jest bezpłat­ny, a dla najlep­szych ref­er­en­tów przewidy­wana jest możli­wość pub­likacji artykułu w 5-punk­towym cza­sopiśmie naukowym „Filo­zofia. Prace Naukowe Akademii im. Jana Dłu­gosza w Częs­to­chowie”.

Kon­fer­enc­ja połąc­zona jest z trzyd­niową wycieczką górską, której trasa obe­j­mu­je następu­jące punk­ty:

DZIEŃ I

Szk­lars­ka Porę­ba – Wodospad Kamieńczy­ka – Schro­nisko Hala Szrenic­ka – Schro­nisko Szreni­ca

DZIEŃ II

Schro­nisko Szreni­ca – Granicz­na Łąka – Trzy Świn­ki – Svin­ské  Kame­ny – Mokra Przełęcz – Česká  Bud­ka – Mały Śnieżny Kocioł – Śnieżne Kotły – Pod Wielkim Szysza­kiem – Śnieżne Kotyły – Lab­ský vodospád – Lab­ská Bou­da – Źródła Łaby – Česká Bud­ka – Mokra Przełęcz –  Svin­ské Kame­ny – Trzy Świn­ki – Granicz­na Łąka – Schro­nisko Szreni­ca

DZIEŃ III

Schro­nisko Szreni­ca – Granicz­na Łąka – Trzy Świn­ki – Svin­ské Kame­ny Kame­ny – Mokra Przełęcz – Schro­nisko pod Łab­skim Szczytem – Stara Dro­ga – Szk­lars­ka Porę­ba

Orga­ni­za­torzy:

dr hab. prof. AJD Maciej Woźnicz­ka
dr hab. Janusz Jaskuła (UWr)
mgr Michał Płó­ci­en­nik (AJD)
mgr Maksym Adam­czak (UWr)
lic. Ari­an Kowal­s­ki (UWr)
Koło Naukowe Filo­zofów Akademii im. Jana Dłu­gosza w Częs­to­chowie
Koło Naukowe Stu­den­tów Filo­zofii Uni­w­er­syte­tu Wrocławskiego


Schro­nisko Szreni­ca (Karkonosze) 1362 m. n.p.m.
9–11 czer­w­ca 2017 r.
Strona inter­ne­towa orga­ni­za­torów
Wydarze­nie na face­booku

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy