Aktualności Audycje Filozofia dla dzieci

Filozofowanie z dziećmi na antenie Radia Zachód

Filozofowanie z dziećmi na antenie radiowej. W Radio Zachód dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Świebodzinie i dr Paweł Walczak z Instytutu Filozofii Uniwersytetu Zielonogórskiego zastanawiają się czy lepiej być czy mieć, kim jesteśmy, dokąd zmierzamy…

Kim jest filo­zof?” – padło pyta­nie na począt­ku audy­cji. Oto jed­na z odpowiedzi:

Filo­zof to nie myśli o jedze­niu, tyl­ko myśli o pra­cy. Ma jed­ne buty i jeden fartuch

– zde­fi­nio­wa­ła zawód filo­zo­fa mło­da uczest­nicz­ka programu.

Pod­czas audy­cji padło wie­le pięk­nych i straw­nych dla dzie­ci meta­for obja­śnia­ją­cych, czym zaj­mu­je się filo­zof. Dużej uro­dy jest nastę­pu­ją­ca metafora:

– Bawi­ły­ście się kie­dyś w chowanego?

– zapy­tał gość spe­cjal­ny pro­gra­mu, dr Paweł Walczak.

– Tak! Tak!

– odpo­wie­dzia­ły chó­rem dzieci.

– Filo­zof to jest ten, kto szu­ka w tej zabawie.

Zachę­ca­my do wysłu­cha­nia całej audy­cji. Gra­tu­lu­je­my Radiu Zachód świet­ne­go programu!


Audycji można wysłuchać > tutaj.


W tym roku ukazała się książka Filozofuj z dziećmi. Poradnik do prowadzenia filozoficznych dociekań z dziećmi i młodzieżą autorstwa Łukasza Krzywonia > tutaj można zamówić książkę, tutaj więcej informacji o książce.

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy