Akcje Ankiety Konkursy Ogłoszenia

Filozofowie ważni i bliscy według czytelników „Filozofuj!” – ogłaszamy listę zwycięzców!

Tak jak zapowiadaliśmy, z okazji Światowego Dnia Filozofii finalizujemy plebiscyt „Filozofowie ważni i bliscy”. W poniższym wpisie zamieszczamy nazwiska zwycięzców!

Przy­po­mi­na­my, że zapro­po­no­wa­ny przez Wła­dy­sła­wa Tatar­kie­wi­cza podział posłu­żył nam za inspi­ra­cję do ogło­sze­nia ple­bi­scy­tu na posta­ci z dzie­jów filo­zo­fii, któ­re nasi Czy­tel­ni­cy uzna­ją za wiel­kie, obiek­tyw­nie waż­ne, oraz takie, któ­re są im (subiek­tyw­nie) bli­skie, donio­słe egzy­sten­cjal­nie dla ich życia. W zamiesz­czo­nym na por­ta­lu for­mu­la­rzu nale­ża­ło zamie­ścić po 3 nazwi­ska filo­zo­fów z każ­dej z dwóch wymie­nio­nych kate­go­rii w kolej­no­ści od najważniejszego/najbliższego.

Oto wyni­ki pierw­szej dziesiątki:

Kategoria „Filozof ważny”:

1. miej­sce: Pla­ton (178 punktów)
2. miej­sce: Ary­sto­te­les (153 punktów)
3. miej­sce: Imma­nu­el Kant (140 punktów)
4. miej­sce: Sokra­tes (58 punktów)
5. miej­sce: Fry­de­ryk Nie­tz­sche (28 punktów)
6. miej­sce: Kar­te­zjusz (25 punktów)
7. miej­sce: Georg Wil­helm Frie­drich Hegel (18 punktów)
8. miej­sce: Tomasz z Akwi­nu (17 punktów)
9. miej­sce: Ludwig Wit­t­gen­ste­in (15 punktów)
10. miej­sce: Karol Marks (11 punktów)

Kategoria „Filozof bliski”:

1. miej­sce: Sokra­tes (42 punktów)
2. miej­sce: Fry­de­ryk Nie­tz­sche (33 punkty)
3. miej­sce: Ary­sto­te­les (22 punktów)
4. miej­sce: Józef Tisch­ner (20 punktów)
5. miej­sce: Imma­nu­el Kant (19 punktów)
6. miej­sce: Artur Scho­pen­hau­er (15 punktów)
7. miej­sce: Tomasz z Akwi­nu i Pla­ton ex aequo (14 punktów)
9. miej­sce: Leszek Koła­kow­ski (13 punktów)
10. miej­sce: Albert Camus i Soren Kir­ke­ga­ard ex aequo (10 punktów)

W sumie głos odda­ło 135 osób. Za miej­sce pierw­sze przy­zna­wa­li­śmy 3 punk­ty, za miej­sce 2 – 2 punk­ty, za miej­sce 3 – 1 punkt.


Na Świa­to­wy Dzień Książ­ki (23 kwiet­nia) pla­nu­je­my zaś zor­ga­ni­zo­wać Filo­zo­ficz­ną listę prze­bo­jów wszech cza­sów: ple­bi­scyt na dzie­ła filo­zo­ficz­ne waż­ne i bli­skie według czy­tel­ni­ków maga­zy­nu „Filo­zo­fuj!”. Pamię­taj­cie!

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

2 komentarze

Kliknij, aby skomentować

  • Pla­ton?! FN?! LK?! KM?!
    Jed­nak lepiej nie robić ran­kin­gów — to nie jest “sport, czy­li dege­ne­ra­cja”… (SI Wit­kie­wicz, m.in. pisarz, dra­ma­turg, epi­sto­lo­graf, woj­sko­wy, kobie­ciarz, kocha­nek, malarz, filo­zof, bun­tow­nik, nie­do­szły ojciec, mor­fi­ni­sta, dys­ty­mi­sta, samobójca…).
    AD 2020:
    ŹLE, jest źle…

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy