Filozofia dla dzieci Patronaty Wydarzenia

Filozofuj z dziećmi” w Katowicach – spotkanie warsztatowe

2 sierpnia o godzinie 10.00 w Domu Oświatowym Biblioteki Śląskiej odbędą się warsztaty filozoficzne dla dzieci, prowadzone przez Łukasza Krzywonia, autora książki „Filozofuj z dziećmi. Poradnik do prowadzenia filozoficznych z dziećmi i młodzieżą”. Na podstawie poradnika, autor przeprowadzi sesję, tworząc wspólnotę dociekająca wraz z uczestnikami. „Filozofuj!” objęło patronatem medialnym to wydarzenie.

Zapisz się do naszego newslettera

Porad­nik „Filo­zo­fuj z dzieć­mi” uka­zał się w stycz­niu 2019 roku nakła­dem Wydaw­nic­twa Aca­de­mi­con. Jest pozy­cją wyjąt­ko­wą, bo w prze­ci­wień­stwie do Zachod­niej Euro­py, na pol­skim ryn­ku wciąż bra­ku­je prak­tycz­nych opra­co­wań tego tema­tu. Książ­ka Łuka­sza Krzy­wo­nia jest skie­ro­wa­na bez­po­śred­nio zarów­no do nauczy­cie­li, meto­dy­ków, ani­ma­to­rów, jak i rodzi­ców, chcą­cych roz­wi­jać docie­kli­wość i kre­atyw­ność u swo­ich pod­opiecz­nych. Zawie­ra wie­le prak­tycz­nych wska­zó­wek, jak roz­po­cząć lub pogłę­bić filo­zo­ficz­ną przy­go­dę z dzieć­mi.


Książkę można zamówić > tutaj.


Cała idea filo­zo­fo­wa­nia z dzieć­mi ma swój począ­tek w pro­gra­mie Phi­lo­so­phy for Chil­dren (P4C), stwo­rzo­nym przez prof. Mat­thew Lip­ma­na, w latach 60. XX wie­ku, na Uni­wer­sy­te­cie w Montc­la­ir. Filo­zo­fo­wa­nie z dzieć­mi według jego meto­dy, roz­wi­ja natu­ral­ną docie­kli­wość dzie­ci, umie­jęt­ność kry­tycz­ne­go myśle­nia, pro­wa­dze­nia dys­ku­sji przy zacho­wa­niu zasad logi­ki i kul­tu­ry oso­bi­stej, a przede wszyst­kim samo­dziel­no­ści w myśle­niu i wyra­ża­niu w spo­sób kla­row­ny swo­ich poglą­dów.

Mamy nadzie­ję, że sierp­nio­we spo­tka­nie filo­zo­ficz­ne jest wstę­pem do dal­szej współ­pra­cy z Domem Oświa­to­wym w Kato­wi­cach. Łukasz Krzy­woń prze­pro­wa­dza szko­le­nia meto­dycz­ne dla nauczy­cie­li i ani­ma­to­rów; następ­ne odbę­dzie się praw­do­po­dob­nie w 2020 roku w Kato­wi­cach.

  Dom Oświa­to­wy Biblio­te­ki Ślą­skiej ul. Fran­cu­ska 12, 40–015 Kato­wi­ce
2 sierp­nia 2019, godz. 10.00–11.30
wyda­rze­nie na Face­bo­oku

Łukasz Krzy­woń – ur. w 1979 roku w Kato­wi­cach, magi­ster filo­zo­fii, absol­went Uni­wer­sy­te­tu Ślą­skie­go, od 2004 roku żyje w Irlan­dii. Jego pra­ca magi­ster­ska „Ukry­ty Blask” uka­za­ła się dru­kiem w 2005 roku. Filo­zof, arty­sta, muzyk. Od 10 lat pra­cu­je z dzieć­mi i mło­dzie­żą, pro­wa­dząc m.in. docie­ka­nia filo­zo­ficz­ne w szko­łach. Jego pro­jekt Lit­tle Rain­bow Aca­de­my ofe­ru­je wybór zajęć dla róż­nych grup wie­ko­wych, kie­ru­jąc się mot­tem „Szczę­śliw­sze poko­le­nia, szczę­śliw­szy świat!”. Prze­pro­wa­dził set­ki warsz­ta­tów dla szkół i orga­ni­za­cji. Jest spe­cja­li­stą ds. filo­zo­fii dla dzie­ci z The Phi­lo­so­phy Foun­da­tion w Lon­dy­nie i aktyw­nym człon­kiem SOPHIA, czy­li Euro­pej­skiej Fun­da­cji na rzecz Roz­wo­ju Docie­kań Filo­zo­ficz­nych z Dzieć­mi. Uczy też w szko­łach o ochro­nie śro­do­wi­ska, orga­ni­zu­je kół­ka bęb­niar­skie, męskie krę­gi, uczy poli­ne­zyj­skie­go Sasa, malu­je arty­stycz­ne mura­le, z róż­ny­mi gru­pa­mi two­rzy arty­stycz­ne man­da­le, uczy tai chi, prak­ty­ki uważ­no­ści i relak­sa­cji. Na sta­łe współ­pra­cu­je z „Filozofuj!”.W 2019 roku w wydaw­nic­twie Aca­de­mi­con uka­za­ła się jego książ­ka „Filo­zo­fuj z dzieć­mi. Porad­nik do pro­wa­dze­nia filo­zo­ficz­nych z dzieć­mi i mło­dzie­żą”. W ramach akcji crowd­fun­din­go­wej finan­so­wa­nia tej książ­ki popro­wa­dził szko­le­nie pt. „Filo­zo­fuj z dzieć­mi w kla­sie” dla nauczy­cie­li Nie­pu­blicz­nej Szko­ły Pod­sta­wo­wej im. Juliu­sza Ver­ne.

Najnowszy numer można nabyć od 2 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy