Filozofia dla dzieci Patronaty Wydarzenia

Filozofuj z dziećmi” w Katowicach – spotkanie warsztatowe

2 sierpnia o godzinie 10.00 w Domu Oświatowym Biblioteki Śląskiej odbędą się warsztaty filozoficzne dla dzieci, prowadzone przez Łukasza Krzywonia, autora książki „Filozofuj z dziećmi. Poradnik do prowadzenia filozoficznych z dziećmi i młodzieżą”. Na podstawie poradnika, autor przeprowadzi sesję, tworząc wspólnotę dociekająca wraz z uczestnikami. „Filozofuj!” objęło patronatem medialnym to wydarzenie.

Zapisz się do naszego newslettera

Porad­nik „Filo­zo­fuj z dzieć­mi” ukazał się w sty­czniu 2019 roku nakła­dem Wydawnict­wa Aca­d­e­mi­con. Jest pozy­cją wyjątkową, bo w prze­ci­wieńst­wie do Zachod­niej Europy, na pol­skim rynku wciąż braku­je prak­ty­cznych opra­cow­ań tego tem­atu. Książ­ka Łukasza Krzy­wo­nia jest skierowana bezpośred­nio zarówno do nauczy­cieli, metodyków, ani­ma­torów, jak i rodz­iców, chcą­cych rozwi­jać dociek­li­wość i kreaty­wność u swoich podopiecznych. Zaw­iera wiele prak­ty­cznych wskazówek, jak rozpocząć lub pogłębić filo­zoficzną przy­godę z dzieć­mi.


Książkę można zamówić > tutaj.


Cała idea filo­zo­fowa­nia z dzieć­mi ma swój początek w pro­gramie Phi­los­o­phy for Chil­dren (P4C), stwor­zonym przez prof. Matthew Lip­mana, w lat­ach 60. XX wieku, na Uni­w­er­syte­cie w Mont­clair. Filo­zo­fowanie z dzieć­mi według jego metody, rozwi­ja nat­u­ral­ną dociek­li­wość dzieci, umiejęt­ność kry­ty­cznego myśle­nia, prowadzenia dyskusji przy zachowa­niu zasad logi­ki i kul­tu­ry oso­bis­tej, a przede wszys­tkim samodziel­noś­ci w myśle­niu i wyraża­niu w sposób klarowny swoich poglądów.

Mamy nadzieję, że sierp­niowe spotkanie filo­zoficzne jest wstępem do dal­szej współpra­cy z Domem Oświa­towym w Katow­icach. Łukasz Krzy­woń przeprowadza szkole­nia metody­czne dla nauczy­cieli i ani­ma­torów; następ­ne odbędzie się praw­dopodob­nie w 2020 roku w Katow­icach.

  Dom Oświa­towy Bib­liote­ki Śląskiej ul. Fran­cus­ka 12, 40–015 Katow­ice
2 sierp­nia 2019, godz. 10.00–11.30
wydarze­nie na Face­booku

Łukasz Krzy­woń – ur. w 1979 roku w Katow­icach, mag­is­ter filo­zofii, absol­went Uni­w­er­syte­tu Śląskiego, od 2004 roku żyje w Irlandii. Jego pra­ca mag­is­ter­s­ka „Ukry­ty Blask” ukaza­ła się drukiem w 2005 roku. Filo­zof, artys­ta, muzyk. Od 10 lat pracu­je z dzieć­mi i młodzieżą, prowadząc m.in. docieka­nia filo­zoficzne w szkołach. Jego pro­jekt Lit­tle Rain­bow Acad­e­my ofer­u­je wybór zajęć dla różnych grup wiekowych, kieru­jąc się mot­tem „Szczęśli­wsze pokole­nia, szczęśli­wszy świat!”. Przeprowadz­ił set­ki warsz­tatów dla szkół i orga­ni­za­cji. Jest spec­jal­istą ds. filo­zofii dla dzieci z The Phi­los­o­phy Foun­da­tion w Lon­dynie i akty­wnym członkiem SOPHIA, czyli Europe­jskiej Fun­dacji na rzecz Roz­wo­ju Dociekań Filo­zoficznych z Dzieć­mi. Uczy też w szkołach o ochronie środowiska, orga­nizu­je kół­ka bęb­niarskie, męskie krę­gi, uczy polinezyjskiego Sasa, malu­je artysty­czne murale, z różny­mi gru­pa­mi tworzy artysty­czne man­dale, uczy tai chi, prak­ty­ki uważnoś­ci i relak­sacji. Na stałe współpracu­je z „Filozofuj!”.W 2019 roku w wydawnictwie Aca­d­e­mi­con ukaza­ła się jego książ­ka „Filo­zo­fuj z dzieć­mi. Porad­nik do prowadzenia filo­zoficznych z dzieć­mi i młodzieżą”. W ramach akcji crowd­fundin­gowej finan­sowa­nia tej książ­ki poprowadz­ił szkole­nie pt. „Filo­zo­fuj z dzieć­mi w klasie” dla nauczy­cieli Niepub­licznej Szkoły Pod­sta­wowej im. Juliusza Verne.

Najnowszy numer można nabyć od 2 lipca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy