Aktualności Filozofia kultury Nowości wydawnicze Patronaty Wydarzenia

Frunze w meczecie. Spotkanie autorskie wokół książki Cezarego Kościelniaka

Pod filozoficznymi sterami wypływamy na wody kulturoznawstwa! Zapraszamy na promocję reportażu kulturowego poznańskiego filozofa, którego akademickie przygody zaprowadziły aż na koniec świata. O Kirgizji, którą wciąż zamieszkuje homo sovieticus autor opowie nam 30 maja o godz. 18 w gdańskiej Bibliotece Manhattan. Zapraszamy!

Zapisz się do naszego newslettera

Kir­giz­ja jest na końcu. Na końcu świa­ta.
Niewielu ludzi wie, gdzie jest Kir­giz­ja, a jeszcze mniej – czym ona jest. Państ­wo zupełnie niez­nane, w którym czas płynie wol­niej.

Jedynym państ­wem Azji Cen­tral­nej, które zag­nieźdz­iło się w świado­moś­ci Europe­jczyków, pozosta­je Afgan­istan. Dawne repub­li­ki radzieck­ie: Tadżyk­istan, Turk­menistan, Uzbek­istan i Kir­gis­tan, zle­wa­ją się w jakąś bezk­sz­tałt­ną całość, ich ist­nie­nie umy­ka świado­moś­ci Europe­jczyków. I tylko dzię­ki temu, że stały się państ­wa­mi koń­ca, zachowały one stary, niekoniecznie dobry świat. Pozostały pro­bierzem tego, czym było imperi­um radzieck­ie i co po sobie zostaw­iło – na każdej możli­wej płaszczyźnie: poli­ty­cznej, gospo­dar­czej, religi­jnej, kul­tur­owej, społecznej.

Realia życia w tej tajem­niczej dawnej repub­lice radzieck­iej przy­bliży na spotka­niu autor książ­ki Frun­ze w meczecie – Cezary Koś­ciel­ni­ak, filo­zof, pra­cown­ik Uni­w­er­syte­tu Adama Mick­iewicza w Poz­na­niu, eseista i feli­eton­ista. Spotkanie repor­tażowo-podróżnic­zo-filo­zoficzne poprowadzi red. Natalia Mar­ci­nows­ka z redakcji mag­a­zynu „Filo­zo­fuj!”.

Chęć wzię­cia udzi­ału w wydarze­niu możesz zgłosić > tutaj.

Chcesz, żebyśmy zor­ga­ni­zowali pro­mocję Two­jej książ­ki? Skon­tak­tuj się z nami. Umiemy to robić jak nikt inny! Spójrz na nasze debaty > tutaj. Napisz do nas: redakcja@filozofuj.eu.

30 maja, godz. 18.00

Bib­liote­ka Man­hat­tan, al. Grun­waldza 82, Gdańsk-WrzeszczAutor:

Dr Cezary Koś­ciel­ni­ak – Filo­zof, adi­unkt w Insty­tu­cie Kul­tur­oz­naw­st­wa UAM,
współpra­cown­ik mag­a­zynów: „Plus Minus” i „Press­je”. Ostat­nio opub­likował książ­ki Frun­ze w meczecie (2016) oraz Uni­w­er­sytet, rozwój, kul­tura (2016).

 


Prowadzą­cy:

Natalia Mar­ci­nows­ka – Absol­wen­t­ka filo­zofii na Uni­w­er­syte­cie Gdańskim, obec­nie współpracu­je naukowo z Europe­jskim Cen­trum Sol­i­darnoś­ci. Jako członk­i­ni redakcji „Filo­zo­fuj!” zaj­mu­je się współor­ga­ni­zowaniem debat w Gdańsku. Pry­wat­nie skrzy­pacz­ka, miłośnicz­ka gór i dobrych książek.


Organizator

Risultati immagini per wydawnictwo św. wojciech

Partnerzy

                             

Patroni

         

Najnowszy numer można nabyć od 3 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2019 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy