Aktualności Ogłoszenia Wydarzenia

Warsztaty Filozoficzne Centrum Badań nad Tradycją Szkoły Lwowsko-Warszawskiej

Centrum Badań nad Tradycją Szkoły Lwowsko-Warszawskiej oraz Lwowskie Towarzystwo Filozoficzne im. Kazimierza Twardowskiego zapraszają na I Warsztaty Filozoficzne, które odbędą się w dniach 11-14 lutego 2021 roku w formie online.

Warsz­ta­ty nawią­zu­ją do tra­dy­cji lwow­skie­go semi­na­rium Kazi­mie­rza Twar­dow­skie­go, twór­cy filo­zo­ficz­nej Szko­ły Lwow­sko-War­szaw­skiej. Skie­ro­wa­ne są przede wszyst­kim do mło­dych adep­tów filo­zo­fii (dok­to­ran­tów, stu­den­tów, a tak­że uczniów szkół średnich).

Warsz­ta­ty mają na celu pro­pa­go­wa­nie eto­su nauko­we­go Szko­ły Lwow­sko-War­szaw­skiej, a tak­że wspie­ra­nie mode­lu naucza­nia filo­zo­fii opar­te­go na rela­cji mistrz-uczeń, cha­rak­te­ry­stycz­ne­go dla Szko­ły Twar­dow­skie­go i mają­ce­go tra­dy­cje się­ga­ją­ce sta­ro­żyt­nych i śre­dnio­wiecz­nych dys­ku­sji i pole­mik filozoficznych.

Warsz­ta­ty zło­żo­ne będą z dwóch ele­men­tów: pre­lek­cyj­ne­go i semi­na­ryj­ne­go. Część pre­lek­cyj­na obej­mo­wać będzie wykła­dy uzna­nych bada­czy tra­dy­cji Szko­ły Twar­dow­skie­go, zwią­za­ne z histo­rią Szko­ły, naj­waż­niej­szy­mi osią­gnię­cia­mi jej człon­ków oraz meto­da­mi apli­ko­wa­ny­mi przez Twar­dow­skie­go i jego uczniów w bada­niach filo­zo­ficz­nych. W czę­ści semi­na­ryj­nej swo­je refe­ra­ty przed­sta­wią stu­den­ci wyż­szych lat oraz dok­to­ran­ci, pra­cu­ją­cy pod kie­run­kiem osób pro­wa­dzą­cych semi­na­ria filo­zo­ficz­ne, opie­ku­nów prac rocz­nych, pro­mo­to­rów prac magi­ster­skich lub roz­praw doktorskich.

Warsz­ta­ty są otwar­te i bez­płat­ne dla wszyst­kich chęt­nych. Zgło­sze­nia uczest­nic­twa w warsz­ta­tach (czyn­ne­go lub bier­ne­go) przyj­mo­wa­ne są przez for­mu­larz dostęp­ny > tutaj.

Uczest­nic­two bier­ne będzie pole­ga­ło na wysłu­cha­niu prze­wi­dzia­nych wykła­dów i obser­wa­cji pro­wa­dzo­nych semi­na­riów. Zgła­sza­ne refe­ra­ty uczest­ni­ków czyn­nych powin­ny być przy­go­to­wa­ne pod kie­run­kiem ich opie­ku­nów nauko­wych, a ich tema­ty­ka powin­na nawią­zy­wać do sze­ro­ko rozu­mia­nej tra­dy­cji Szko­ły Lwowsko-Warszawskiej.

Ter­min nad­sy­ła­nia zgło­szeń upły­wa 20 stycz­nia 2021 roku (zgło­sze­nia czyn­ne) lub 8 lute­go 2021 roku (zgło­sze­nia bierne).


Orga­ni­za­to­rzy:

Cen­trum Badań nad Tra­dy­cją Szko­ły Lwowsko-Warszawskiej

Lwow­skie Towa­rzy­stwo Filo­zo­ficz­ne im. Kazi­mie­rza Twardowskiego

Patro­nat medialny:

Filo­zo­fuj!”

 

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy