Zapowiedzi wydawnicze

Jedenasty numer „Filozofuj!”: Kultura już 9 listopada!

Od 9 listopada w salonach Empiku w całej Polsce będzie można kupić jedenasty numer „Filozofuj!” – jedynego na świecie czasopisma filozoficznego do poczekalni u fryzjera! ;) Temat numeru: Kultura. Czasopismo, jak zwykle, będzie dostępne bezpłatnie online, ale dopiero 25 listopada. Osoby, które wolą czytać na papierze, zachęcamy do zamówienia egzemplarza drukowanego już teraz w przedsprzedaży. Najtaniej i najszybciej oczywiście w prenumeracie rocznej.

Wydaw­cą cza­so­pi­sma jest Wydaw­nic­two Aca­de­mi­con.

logo wydawnictwo academicon niebieskie


Dro­dzy Czytelnicy,

żyje­my w dwóch róż­nych, cho­ciaż cza­sa­mi prze­ni­ka­ją­cych się rze­czy­wi­sto­ściach: w świe­cie fizycz­nym oraz świe­cie kul­tu­ry. Niko­go nie trze­ba prze­ko­ny­wać, że war­to badać i pozna­wać świat fizycz­ny. Żyjąc w dobie nauki, o czym pisa­li­śmy w poprzed­nim nume­rze „Filo­zo­fuj!”, jeste­śmy świad­ka­mi licz­nych i fascy­nu­ją­cych odkryć doty­czą­cych fak­tów w świe­cie przy­ro­dy. Tak samo fascy­nu­ją­ce i rów­nie waż­ne może być bada­nie dru­gie­go z wyżej wymie­nio­nych świa­tów – świa­ta kultury.

Rze­czy­wi­stość kul­tu­ry może wyda­wać się bar­dziej sub­tel­na i nie­do­strze­gal­na niż świat obiek­tów fizycz­nych. Owszem, nie­trud­no zauwa­żyć jej wymiar mate­rial­ny, ota­cza­ją­ce nas wiel­kie budow­le, coraz szyb­sze pojaz­dy, kolo­ro­we rekla­my tęt­nią­cych życiem miast, jed­nak kul­tu­ra obej­mu­je znacz­nie wię­cej: świa­ty idei, sche­ma­tów myśle­nia i dzia­ła­nia, war­to­ści, któ­ry­mi oddy­cha­my jak powie­trzem i któ­rych, jak i same­go powie­trza, może­my nie dostrze­gać, a któ­re mają na jakość nasze­go życia tak prze­moż­ny wpływ. Świat kul­tu­ry jest rów­nie pięk­ny i fascy­nu­ją­cy, co rze­czy­wi­stość obej­mu­ją­ca gwiezd­ne galak­ty­ki, sub­a­to­mo­wy świat czą­ste­czek czy bio­lo­gicz­ną róż­no­rod­ność naszej pla­ne­ty. Jest pięk­ny, fascy­nu­ją­cy, ale też istot­ny z prak­tycz­ne­go punk­tu widze­nia. Tak jak zna­jo­mość praw fizy­ki pozwa­la nam orga­ni­zo­wać sobie życie, wal­czyć z cho­ro­ba­mi, kata­kli­zma­mi, tak też zna­jo­mość sił kul­tu­ro­wych pozwa­la nam zro­zu­mieć kul­tu­ro­we kata­kli­zmy, jaki­mi nie­wąt­pli­we są krwa­we rewo­lu­cje, ale też zabój­cze kul­tu­ro­we sta­gna­cje i kry­zy­sy, i być może ich uniknąć.

Sto­jąc w obli­czu feno­me­nu kul­tu­ry, zada­je­my sobie wie­le donio­słych pytań. Czym jest kul­tu­ra? Co nale­ży do jej isto­ty? Jaka jest jej rela­cja do war­to­ści? Czy poma­ga nam ona je odkry­wać? A może je wytwa­rza? Czy kul­tu­ra jest czymś jed­no­li­tym, czy wewnętrz­nie zróż­ni­co­wa­nym? Co ozna­cza podział na kul­tu­rę wyso­ką i kul­tu­rę niską? Jak waż­na jest kul­tu­ra? Jak ją prze­ka­zy­wać? Jaka jest rola filo­zo­fii w kul­tu­rze? Dla­cze­go jest tak wie­le kul­tur? Czy ist­nie­ją jakieś kry­te­ria ich porów­ny­wa­nia? Jak kul­tu­ry powin­ny się do sie­bie odno­sić nawza­jem? Więk­szość z tych pytań ma cha­rak­ter filo­zo­ficz­ny i nale­ży do sze­ro­ko rozu­mia­nej dzie­dzi­ny filo­zo­fii kul­tu­ry. Mając świa­do­mość donio­sło­ści zagad­nie­nia kul­tu­ry, wła­śnie kul­tu­rze poświę­ca­my niniej­szy numer „Filo­zo­fuj!”.

Popro­si­li­śmy naszych przy­ja­ciół filo­zo­fów o przy­bli­że­nie przy­naj­mniej nie­któ­rych z powy­żej wymie­nio­nych kwe­stii. Na pyta­nie, czym jest kul­tu­ra, pró­bu­je odpo­wie­dzieć Artur Szut­ta. Rela­cji mię­dzy kul­tu­rą a edu­ka­cją poświę­co­ny jest esej bry­tyj­skie­go filo­zo­fa Davi­da Car­ra. Związ­kom kul­tu­ry z war­to­ścia­mi przy­glą­da się Leszek Kop­ciuch. Jacek Hołów­ka poru­sza kwe­stię porów­ny­wa­nia i oce­nia­nia kul­tur. Nad rolą kul­tu­ry wyso­kiej i jej rela­cją do tzw. kul­tu­ry popu­lar­nej zasta­na­wia się Robert Piłat, nato­miast o kul­tu­ro­wym kry­zy­sie Zacho­du i jego przy­czy­nach pisze Hen­ryk Kie­reś. Kul­tu­rze, jej zna­cze­niu, zagro­że­niom oraz spo­so­bom ich poko­ny­wa­nia jest poświę­co­ny wywiad z Joh­nem Haldane’em, jed­nym z naj­bar­dziej wpły­wo­wych obec­nie filo­zo­fów. Pew­ne uroz­ma­ice­nie lek­tu­ry na temat kul­tu­ry sta­no­wi nasza tra­dy­cyj­na ankie­ta filo­zo­ficz­na, w któ­rej pyta­my o to, co w kul­tu­rze jest naj­waż­niej­sze, oraz o to, jaką rolę w kul­tu­rze odgry­wa filozofia.

Dru­ga część nume­ru to sta­łe rubry­ki: warsz­tat logi­ki Witol­da Mar­ci­szew­skie­go, kurs sztu­ki argu­men­ta­cji Krzysz­to­fa Wie­czor­ka, eks­pe­ry­ment myślo­wy Artu­ra Szut­ty, gre­ka i łaci­na z wiel­ki­mi kla­sy­ka­mi autor­stwa Micha­ła Bizo­nia. Przez filo­zo­fię w lite­ra­tu­rze prze­pro­wa­dzi Was Nata­sza Szut­ta. Pole­ca­my też świet­ne tek­sty: Jac­ka Jaś­ta­la o poucza­ją­cej histo­rii kapi­ta­na Cooka, Ada­ma Gro­ble­ra o kwe­stii wie­lo­kul­tu­ro­wo­ści, Pio­tra Bar­tu­li o „chci­wym Abso­lu­cie” Hoene-Wroń­skie­go, Jana Woleń­skie­go o wyko­rzy­sta­niu logi­ki do ana­li­zy kwe­stii praw­nych oraz Doro­ty Mon­kie­wicz-Cybul­skiej o filo­zo­fo­wa­niu z dzieć­mi. Jak zwy­kle może­cie też liczyć na tekst o filo­zo­fii w fil­mie, któ­re­go autor­ką jest Mał­go­rza­ta Szo­stak. Na koniec, jak zawsze, odro­bi­na filo­zo­ficz­nej roz­ryw­ki: komiks, żar­ty, krzy­żów­ka oraz zoo, oczy­wi­ście wszyst­ko filozoficzne.

Z filo­zo­ficz­nym pozdrowieniem

Redak­cja


Zapraszamy do udziału w spotkaniach Klubu „Filozofuj!”. Zapowiedzi spotkań i relacje z dotychczasowych dyskusji są > tutaj.

Oso­by, któ­re chciał­by pomóc przy zor­ga­ni­zo­wa­niu spo­tka­nia Klu­bu „Filo­zo­fuj!” w swo­im mie­ście, zapra­sza­my do współ­pra­cy. Szcze­gó­ły > tutaj.


CZY WIESZ, ŻE…


Oto spis tre­ści nume­ru 5(11)/2016:

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy