Tag - tożsamość

Artykuł Filozofia w szkole Scenariusze lekcji

Dorota Monkiewicz-Cybulska: Tożsamość – skąd wiem, że ja to ja? – scenariusz lekcji filozofii dla uczniów szkół podstawowych

Tekst uka­zał się w „Filo­zo­fuj!” 2020 nr 3 (33), s. 55. W peł­nej wer­sji gra­ficz­nej jest dostęp­ny w pli­ku PDF. Cele: Ucznio­wie poszu­ku­ją odpo­wie­dzi na pyta­nie o wła­sną tożsamość. Ucznio­wie rozu­mie­ją zło­żo­ność roz­pa­try­wa­ne­go...

Czytaj więcej

Pytaj o numer w salonach Empiku!

logometeortrans

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy