Wypowiedzi absolwentów

Katarzyna Karkut-Balcerowicz: Filozofia stwarza możliwości

To dzięki filozofii porzuciłam tzw. „dobrą pracę biurową na etacie” i założyłam firmę – stwierdza Katarzyna Karkut-Balcerowicz, magister filozofii i przedsiębiorca.

Tekst opu­bli­ko­wa­ny w ramach dzia­łu Wypo­wie­dzi absol­wen­tów, zbie­ra­ją­ce­go gło­sy naszych Czy­tel­ni­ków, dzie­lą­cych się doświad­cze­niem tego, jak oso­ba o wykształ­ce­niu filo­zo­ficz­nym odnaj­du­je się w realiach współ­cze­sne­go świata.


To dzię­ki filo­zo­fii porzu­ci­łam tzw. „dobrą pra­cę biu­ro­wą na eta­cie” i zało­ży­łam fir­mę w bran­ży dro­go­wo-budow­la­nej. Do dziś z powo­dze­niem pro­wa­dzę ją z mężem i żału­ję, że nie zro­bi­łam tego wcze­śniej. Filo­zo­fia jed­nak „doda­je skrzy­deł”. Wszyst­kie­go moż­na się nauczyć. W przy­szło­ści mam plan zająć się pro­jek­to­wa­niem wnętrz, bo to jest moja pasja… no i muzy­ka jaz­zo­wa, któ­rej poświę­ci­łam swo­ją pra­cę magi­ster­ską. Zasta­na­wiam się też nad kolej­ny­mi stu­dia­mi (byłam tro­chę na poli­to­lo­gii, a teraz myślę o socjo­lo­gii). To moje „filo­zo­ficz­ne” podej­ście do życia obja­wia się też w tym, że o kolej­nych stu­diach czy szko­le­niach myślę wyłącz­nie w kate­go­riach wła­sne­go roz­wo­ju, a nie spo­so­bie na zdo­by­cie kon­kret­ne­go zawo­du. Mam wra­że­nie, iż nie­któ­re kie­run­ki stu­diów przy­go­to­wu­ją tyl­ko do wyko­ny­wa­nia okre­ślo­nej pra­cy. Filo­zo­fia w tym wzglę­dzie stwa­rza wię­cej moż­li­wo­ści i swobody.

W sytu­acji, w któ­rej się zna­la­złam (nie­daw­no zmarł ktoś bli­ski), ubo­le­wam bar­dzo nad tym, że filo­zo­fię oma­wia się tyl­ko na filo­zo­fii i teo­lo­gii, a za mało jest jej na innych stu­diach np. na medy­cy­nie. Po naszych wie­lo­mie­sięcz­nych zma­ga­niach z leka­rza­mi w róż­nych szpi­ta­lach wnio­sku­ję, że wie­lu z nich ety­ki nie mia­ło wca­le albo się nie przy­kła­da­ło. Poza tym w związ­ku z epi­de­mią COVID-19 ety­kę zastą­pi­ły procedury.

Na pod­sta­wie wła­snych doświad­czeń mogę powie­dzieć, że filo­zo­fii wszę­dzie i cią­gle jest za mało… Czło­wiek wcią­gnię­ty, nie zawsze świa­do­mie, w wir kon­sump­cji, zbyt moc­no kon­cen­tru­je się na zada­wa­niu pytań eko­no­micz­nych, bez jakiej­kol­wiek głęb­szej refleksji.

Gdy­bym mia­ła wypo­wie­dzieć się o szan­sach stu­den­ta filo­zo­fii na ryn­ku pra­cy, to jak naj­bar­dziej pole­cam. Filo­zo­fia jest genial­nym fun­da­men­tem do tego, żeby robić póź­niej cokol­wiek inne­go. Z pew­no­ścią uczy kry­tycz­ne­go podej­ścia do wie­lu tema­tów, zada­wa­nia pytań i docie­kli­wo­ści, któ­ra może jed­nak być dla nie­któ­rych osób iry­tu­ją­ca. Mnie nauczy­ła też kry­tycz­nej posta­wy wobec samej nauki i utar­tych prawd uzna­wa­nych od lat.

Żar­to­bli­wie mówiąc, zanim zacznie się stu­dio­wać filo­zo­fię, trze­ba mieć świa­do­mość, że potem już nic nie będzie takie samo.


Kata­rzy­na Kar­kut-Bal­ce­ro­wicz – magi­ster filo­zo­fii, przedsiębiorca.

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy