Aktualności Nagrody i wyróżnienia

Kolejny tytuł doktora honoris causa dla prof. Krzysztofa Pomiana

Profesor Krzysztof Pomian, historyk i filozof, otrzyma tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Łódzkiego – zdecydował Senat Uczelni. Uroczyste nadanie tytułu odbędzie się na łódzkiej uczelni 24 maja.

Jeden z recen­zen­tów postę­po­wa­nia, prof. Rafał Sto­biec­ki z UŁ, jest zda­nia, że prof. Pomian nale­ży do tego nie­licz­ne­go gro­na pol­skich huma­ni­stów, któ­rych osią­gnię­cia są nie­pod­wa­żal­ne nie tyl­ko w naszym kraju.

Pro­mo­tor, prof. Elż­bie­ta Jung z UŁ, tłu­ma­czy, iż zain­te­re­so­wa­nia filo­zo­ficz­ne prof. Pomia­na oscy­lu­ją przede wszyst­kim wokół zagad­nień zwią­za­nych z pozna­niem, nato­miast w zakre­sie histo­rii zaj­mu­je się on w głów­nej mie­rze histo­rią wie­dzy histo­rycz­nej, zbie­rac­twa  i muze­al­nic­twa oraz dzie­ja­mi kul­tu­ry euro­pej­skiej. Ponad­to zazna­cza, że nauko­we pra­ce pro­fe­so­ra były tłu­ma­czo­ne na oko­ło dwa­dzie­ścia języków.

Prof. Pomian stu­dio­wał filo­zo­fię na Uni­wer­sy­te­cie War­szaw­skim. Tam bro­nił swo­jej pra­cy dok­tor­skiej oraz habi­li­to­wał się. Pra­co­wał rów­nież w Kate­drze Histo­rii Filo­zo­fii Naro­do­wej tego uni­wer­sy­te­tu. W 1966 roku wyklu­czo­no go z PZPR i tym samym stra­cił pra­cę na uczel­ni. Po pię­ciu latach wyje­chał do Fran­cji, gdzie roz­po­czął pra­cę w Cen­tre Natio­nal de la Recher­che Scien­ti­fi­que (CNRS). W Pol­sce  tytuł pro­fe­so­ra nauk huma­ni­stycz­nych otrzy­mał w 1998 roku. Zwią­za­ny jest z Uni­wer­sy­te­tem Miko­ła­ja Koper­ni­ka w Toru­niu. W roku 2001 objął funk­cję dyrek­to­ra nauko­we­go Muzeum Euro­py w Bruk­se­li. Posia­da już dwa tytu­ły hono­ris cau­sa — pierw­szy – lubel­skie­go UMCS, dru­gi – Uni­wer­sy­te­tu w Gene­wie. Był odzna­czo­ny m.in. Krzy­żem Kawa­ler­skim Orde­ru Legii Hono­ro­wej oraz Krzy­żem Koman­dor­skim z Gwiaz­dą Orde­ru Odro­dze­nia Polski.

Prof. Pomian znaj­dzie się w gro­nie nie­zwy­kłym. Dok­to­rzy hono­ris cau­sa Uni­wer­sy­te­tu Łódz­kie­go to m.in. posta­ci tak wybit­ne i zasłu­żo­ne dla pol­skiej filo­zo­fii jak Tade­usz Kotar­biń­ski (pierw­szy rek­tor UŁ), Leszek Koła­kow­ski czy ks. Józef Tischner.

Źró­dło: http://lodz.onet.pl/prof-krzysztof-pomian-otrzyma-tytul-doktora-h-c-uniwersytetu-lodzkiego/kww3xsk

Opra­co­wał: Michał Walkowski

Fot.: Some rights rese­rved by Fon­da­pol — Fon­da­tion pour l’in­no­va­tion poli­ti­que, CC BY-SA 2.0 Generic

Najnowszy numer można nabyć od 5 maja w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy