Aktualności Nagrody i wyróżnienia

Kolejny tytuł doktora honoris causa dla prof. Krzysztofa Pomiana

Profesor Krzysztof Pomian, historyk i filozof, otrzyma tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Łódzkiego – zdecydował Senat Uczelni. Uroczyste nadanie tytułu odbędzie się na łódzkiej uczelni 24 maja.

Zapisz się do naszego newslettera

Jeden z recen­zen­tów postępowa­nia, prof. Rafał Sto­biec­ki z UŁ, jest zda­nia, że prof. Pomi­an należy do tego nielicznego grona pol­s­kich human­istów, których osiąg­nię­cia są niepod­ważalne nie tylko w naszym kra­ju.

Pro­mo­tor, prof. Elż­bi­eta Jung z UŁ, tłu­maczy, iż zain­tere­sowa­nia filo­zoficzne prof. Pomi­ana oscy­lu­ją przede wszys­tkim wokół zagad­nień związanych z poz­naniem, nato­mi­ast w zakre­sie his­torii zaj­mu­je się on w głównej mierze his­torią wiedzy his­to­rycznej, zbier­act­wa  i muzeal­nict­wa oraz dzie­ja­mi kul­tu­ry europe­jskiej. Pon­ad­to zaz­nacza, że naukowe prace pro­fe­so­ra były tłu­mac­zone na około dwadzieś­cia języków.

Prof. Pomi­an stu­diował filo­zofię na Uni­w­er­syte­cie Warsza­wskim. Tam bronił swo­jej pra­cy dok­torskiej oraz habil­i­tował się. Pra­cow­ał również w Kat­e­drze His­torii Filo­zofii Nar­o­dowej tego uni­w­er­syte­tu. W 1966 roku wyk­luc­zono go z PZPR i tym samym stracił pracę na uczel­ni. Po pię­ciu lat­ach wyjechał do Francji, gdzie rozpoczął pracę w Cen­tre Nation­al de la Recherche Sci­en­tifique (CNRS). W Polsce  tytuł pro­fe­so­ra nauk human­isty­cznych otrzy­mał w 1998 roku. Związany jest z Uni­w­er­sytetem Mikoła­ja Koperni­ka w Toruniu. W roku 2001 objął funkcję dyrek­to­ra naukowego Muzeum Europy w Bruk­seli. Posi­a­da już dwa tytuły hon­oris causa — pier­wszy – lubel­skiego UMCS, dru­gi – Uni­w­er­syte­tu w Genewie. Był odz­nac­zony m.in. Krzyżem Kawaler­skim Orderu Legii Hon­orowej oraz Krzyżem Koman­dorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Pol­s­ki.

Prof. Pomi­an zna­jdzie się w gronie niezwykłym. Dok­torzy hon­oris causa Uni­w­er­syte­tu Łódzkiego to m.in. postaci tak wybitne i zasłużone dla pol­skiej filo­zofii jak Tadeusz Kotar­bińs­ki (pier­wszy rek­tor UŁ), Leszek Kołakows­ki czy ks. Józef Tis­chn­er.

Źródło: http://lodz.onet.pl/prof-krzysztof-pomian-otrzyma-tytul-doktora-h-c-uniwersytetu-lodzkiego/kww3xsk

Opra­cow­ał: Michał Walkows­ki

Fot.: Some rights reserved by Fon­dapol — Fon­da­tion pour l’in­no­va­tion poli­tique, CC BY-SA 2.0 Gener­ic

Najnowszy numer można nabyć od 2 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy