Filozofia dla dzieci Relacje i reportaże

Konkurs „Dzieci filozofują” rozstrzygnięty

21 maja w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego odbyło się uroczyste zakończenie konkursu „Dzieci filozofują”. W trakcie spotkania zwycięzcom wręczono nagrody, a główny organizator konkursu – Stowarzyszenie Aqueduct, zorganizowało specjalne atrakcje w postaci warsztatów filozoficznych i przedstawienia o starożytnych filozofach. Gościem specjalnym wydarzenia był dyrektor Instytutu Filozofii UW, profesor Jakub Kloc-Konkołowicz. Czasopismo „Filozofuj!” było patronem medialnym konkursu.

Zapisz się do naszego newslettera

Jak zachę­cić młodych ludzi do myśle­nia? Wystar­czy im na to poz­wolić; ale cho­ci­aż dzieci są „nat­u­ral­ny­mi” filo­zo­fa­mi, edukac­ja filo­zoficz­na wśród najmłod­szych wciąż jeszcze jest w Polsce raczej rzad­koś­cią. Celem konkur­su jest pró­ba popraw­ienia tego stanu rzeczy oraz stworzenia dzieciom możli­woś­ci i przestrzeni do dzie­le­nia się prze­myśle­ni­a­mi. Tegorocz­na edy­c­ja „Dzieci filo­zo­fu­ją” była już drugą odsłoną konkur­su; w sum­ie wzięło w niej udzi­ał aż 465 uczest­ników z całej Pol­s­ki. Wydarze­nie zor­ga­ni­zowane zostało dla dwóch kat­e­gorii wiekowych; uczniowie klas 1–3 mieli za zadanie stworze­nie ilus­tracji z morałem do wybranej przez siebie baj­ki, a dzieci z klas 4–6 tworzyły opowieść w dowol­nej formie, prezen­tu­jąc włas­ną reflek­sję.

Dzię­ki patronom i spon­sorom autorzy wybranych przez spec­jalne jury prac otrzy­mali ciekawe nagrody. Dzieła uczniów z pier­wszej grupy wiekowej zostały pon­ad­to wys­taw­ione pub­licznie, a filmy, opowiada­nia i komiksy starszych dzieci zostaną zamieszc­zone na stron­ie inter­ne­towej orga­ni­za­torów.

Uroczys­tość wręczenia nagród była też świet­ną okazją do zaprezen­towa­nia tego, czym jest edukac­ja filo­zoficz­na. W trak­cie warsz­tatów z epis­te­mologii mali ade­p­ci filo­zofii poz­nawali tajem­nice koloru i próbowali znaleźć odpowiedź na pytanie, czy kolory są prawdzi­we. Dla starszych uczest­ników uczniowie ze Szkoły Pod­sta­wowej nr 267 w Warsza­w­ie przy­go­towali przed­staw­ie­nie pt.: „Ci przemą­drza­li filo­zo­fowie”, w którym przy­bliżyli syl­wet­ki Tale­sa, Pitago­rasa, Arys­tote­le­sa i Dio­gene­sa oraz poruszyli prob­le­my takie jak: Co daje nam filo­zofia? Po co nam rozum? Czym jest szczęś­cie? Jak uczyć się tol­er­ancji? Dlaczego bociany mają dłu­gi dziób?

Konkurs cieszył się dużym powodze­niem i już ter­az orga­ni­za­torzy zaprasza­ją wszys­t­kich zain­tere­sowanych do wzię­cia udzi­ału w kole­jnej edy­cji.

Orga­ni­za­torzy wydarzenia:

Sto­warzysze­nie Aque­duct
Szkoła Pod­sta­wowa nr 267 w Warsza­w­ie
Wydawnict­wo Muchomor

Patroni wydarzenia:

Mag­a­zyn „Filo­zo­fuj!”
Insty­tut Filo­zofii UW
Sce­nar­iusze Lekcji
Dzi­ał Edukacji Sto­warzysze­nie Nowe Hory­zon­ty
Ety­ka w Szkole
TVP ABC
Pol­skie Radio Dzieciom
Qltur­ka
Ryms
Juniorowo.pl
Świer­szczyk

Najnowszy numer można nabyć od 13 grudnia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2019 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

1 komentarz

Kliknij, aby skomentować

  • Prob­le­mem jest to że specy­fi­ka roz­wo­jowa dzieci, czyli uczniów jest uza­leżniona od jego cech pod­miotowych specy­ficznych dla określonej kat­e­gorii wiekowych które są raczej niezmi­enne, mimo zmieni­a­ją­cych się zewnętrznych warunk­ów w otocze­niu. Pole­cam stronę inter­ne­tową http://www.wiktor.horyzont.net gdzie przed­staw­iane są cechy roz­wo­ju wyższych umiejęt­noś­ci umysłowych.

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy