Aktualności Konkursy Ogłoszenia

Konkurs na najlepszy projekt okładki!

Ogłaszamy konkurs na projekt okładki magazynu „Filozofuj!” numer 6(36), którego tematem przewodnim będą współczesne mity. To pierwszy raz, kiedy postanowiliśmy oddać w Wasze ręce ten (jakże ważny) element magazynu. Czy jest tu ktoś, kto chciałby, aby jego praca stała się oficjalną okładką ogólnopolskiego magazynu?

Zapisz się do naszego newslettera

Wiemy, że są wśród Was plas­ty­cy, grafi­cy, artyś­ci i twór­cy. Do zgłasza­nia swoich propozy­cji zachę­camy wszys­t­kich: 

 • ama­torów
 • pro­fesjon­al­istów
 • stu­den­tów
 • absol­wen­tów szkół plas­ty­cznych
 • i wszys­t­kich miłośników sztu­ki! 

Po pier­wsze, chce­my, abyś­cie współt­worzyli z nami 36. numer F! (który, co ważne, do sprzedaży trafi dopiero w listopadzie). Po drugie, stale szukamy źródeł wspar­cia (nie tylko finan­sowego, ale i mery­to­rycznego, artysty­cznego, orga­ni­za­cyjnego itd.) naszej inic­jaty­wy. Jak pamięta­cie, MKiDN przyz­nało nam tylko połowę wnioskowanych środ­ków na wydawanie mag­a­zynu. Last but not least, dla niek­tórych z Was może być to cen­na pozy­c­ja w port­fo­lio. 

Czas nadsyła­nia prac konkur­sowych upły­wa 1 sierp­nia o 23:59!

Nie chce­my sug­erować ani pod­powiadać jaką wiz­ję na tę okład­kę mamy my. Niech jedynym ogranicze­niem będzie Wasza wyobraź­nia… i kil­ka ważnych pod­punk­tów Reg­u­laminu, który przeczyta­cie poniżej 🙂

Reg­u­lamin: 

 1. Konkurs orga­ni­zowany jest przez mag­a­zyn „Filo­zo­fuj!”. Udzi­ał w konkur­sie jest bezpłat­ny i dostęp­ny dla każdego.
 2. Ter­min nadsyła­nia prac konkur­sowych: do 1.08.2020 r. do godz. 23:59.
 3. Sposób przesyła­nia prac konkur­sowych: prosimy o przesłanie prac konkur­sowych na adres mailowy: olga.tuznik@academicon.pl
 4. Pro­jek­ty zgłos­zone do konkur­su real­i­zowane muszą być w całoś­ci samodziel­nie przez Pro­jek­tan­ta i musi on mieć pełne prawa do dys­ponowa­nia prawa­mi autorski­mi do pro­jek­tu.
 5. Pro­jek­ty zgłos­zone do konkur­su mogą zostać wyko­nane dowol­ną tech­niką i przesłane drogą elek­tron­iczną. Muszą speł­ni­ać następu­jące warun­ki tech­niczne: wymi­ary okład­ki to 210 mm x 271 mm ( + spad po 3 mm z każdej strony). Rozdziel­czość grafi­ki na okład­kę to 300 dpi. Wszys­tkie doty­chcza­sowe okład­ki mag­a­zynu moż­na zobaczyć tutaj (warto wziąć pod uwagę na etapie pro­jek­towa­nia pozy­cję wini­ety cza­sopis­ma). Wysłane pli­ki powin­ny zaw­ier­ać w nazwie imię i nazwisko Auto­ra.
 6. Sposób wyłonienia zwycięz­cy: Redakc­ja wyłoni jed­ną zwycięską pracę, która będzie okład­ką numeru 6(36) mag­a­zynu „Filo­zo­fuj!”. Orga­ni­za­tor zas­trze­ga sobie pra­wo do rozstrzyg­nię­cia konkur­su bez wyłonienia zwycięz­cy. 
 7. Ter­min i sposób rozstrzyg­nię­cia konkur­su: 5.08.2020 r. Zwycięz­ca zostanie ogłos­zony na por­talu filozofuj.eu oraz na pro­fi­lach społecznoś­ciowych Orga­ni­za­to­ra. Pon­ad­to zwycięz­ca otrzy­ma infor­ma­cję o wygranej na adres pocz­ty elek­tron­icznej, z której zostało nadesłane zgłosze­nie. 
 8. Nagrody: Zwycięs­ka pra­ca zostanie opub­likowana na okład­ce numeru 6(36) mag­a­zynu „Filo­zo­fuj!”, pon­ad­to zwycięz­ca otrzy­mu­je roczną prenu­mer­atę mag­a­zynu „Filo­zo­fuj!”.
 9. Pro­jek­ty nie mogą: 

a) nosić znamion pla­giatu,

b) naruszać praw osób trze­ci­ch, co Pro­jek­tant oświad­cza składa­jąc Zgłosze­nie,

c) być niez­godne z powszech­nie przyję­ty­mi zasada­mi społeczny­mi,

d) być wul­gar­ne lub obraźli­we,

e) być rasis­towskie lub dyskrymin­u­jące kogokol­wiek, w jakikol­wiek sposób,

f) być niez­godne z obow­iązu­ją­cy­mi przepisa­mi prawa,

g) być wcześniej pub­likowane lub zgłaszane do innych konkursów. 

Orga­ni­za­tor ma pra­wo do wprowadza­nia zmi­an i korekt w zwycięskim pro­jek­cie, niezbęd­nych do dos­tosowa­nia ich do warunk­ów wynika­ją­cych z przy­go­towa­nia do druku. Wprowadza­jąc zmi­any, Orga­ni­za­tor wysyła pro­jekt do auto­ryza­cji przed ostate­czną pub­likacją numeru 6(36) mag­a­zynu „Filo­zo­fuj!”.

Najnowszy numer można nabyć od 2 lipca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy