Aktualności Konkursy Patronaty

Konkurs! Odpowiedz na na pytanie i wygraj książkę: „Zależne zwierzęta rozumne. Dlaczego ludzie potrzebują cnót.”.

Alasdair MacIntyre sprzeciwia się stanowiskom akcentującym istnienie radykalnej, jakościowej różnicy pomiędzy zwierzętami a ludźmi. Czy ma rację?

Dzię­ki uprzej­mo­ści Wydaw­nic­twa Uni­wer­sy­te­tu Łódz­kie­go dotar­ły do nas, redak­cji Filo­zo­fuj, trzy egzem­pla­rze książ­ki „Zależ­ne zwie­rzę­ta rozum­ne. Dla­cze­go ludzie potrze­bu­ją cnót.”, któ­re Wy, dro­dzy czy­tel­ni­cy, macie szan­sę wygrać. Wystar­czy, że klik­nie­cie w ten link do postu kon­kur­so­we­go na naszym Face­bo­ok’u i odpo­wie­cie na pyta­nie: „Dla­cze­go waż­ne jest dla nas zro­zu­mie­nie podo­bieństw mię­dzy isto­ta­mi ludz­ki­mi i inny­mi gatun­ka­mi inte­li­gent­nych zwie­rząt?” Odpo­wiedź na pyta­nie może być luź­na i przyj­mo­wać for­mę pole­mi­ki. Spo­śród komen­ta­rzy wyło­ni­my trzy naj­cie­kaw­sze, a ich auto­rom wrę­czy­my książkę.

Zapra­sza­my do udzia­łu w kon­kur­sie i oczy­wi­ście do filozofowania!

____________

Regu­la­min konkursu:

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy