Dzień Patrona Ogłoszenia

Lipcowy Dzień Patrona już dziś!

Dziś 21. dzień miesiąca, czyli dzień, który według naszego redakcyjnego kalendarza może oznaczać tylko jedno. Obchodzimy dziś Dzień Patrona – święto, które ustanowiliśmy, by mieć solidny pretekst do podziękowań za wsparcie naszego dzieła popularyzacji filozofii i do wręczania nagród niespodzianek tym, którzy w swej wspaniałomyślności takie wsparcie nam dają :)

Zapisz się do naszego newslettera

Patron to oso­ba, która zadeklarowała konkret­ną kwotę, jaką chce przez­naczyć na wspieranie naszej dzi­ałal­noś­ci. Dzię­ki temu może­my tworzyć coraz więcej dzieł pop­u­laryza­tors­kich (na por­talu odno­towal­iśmy właśnie wpis pop­u­laryza­tors­ki nr 2000!), udostęp­ni­ać je Wam nieod­płat­nie, wychodz­ić z nowy­mi inic­jaty­wa­mi i pode­j­mować wiele nowych zadań. Każdy nasz Patron zosta­je ofic­jal­nie wpisany na listę chwały, czyli do Galerii Patronów.

To właśnie dzię­ki naszym Patronom każdy może korzys­tać z najwięk­szej bazy wiedzy filo­zoficznej w Polsce, czyli z naszego por­talu filozofuj.eu.

Co miesiąc spośród naszych Hojnych Patronów losu­je­my jed­ną osobę, której wręcza­my niespodziankę. Dzisiejszą nagrodą jest książ­ka Johna Schel­len­ber­ga – „Reli­gia ewolucyj­na”. Ukaza­ła się ona nakła­dem Wydawnict­wa Uni­w­er­syte­tu Łódzkiego i dzię­ki jego uprze­j­moś­ci może­my ją dziś wręczyć pani Oktawii Poprawskiej. Wszys­tkiego najlep­szego z okazji Dnia Patrona!

Serdecznie grat­u­lu­je­my i życzymy miłej lek­tu­ry! Kole­jny Dzień Patrona już za 30 dni. Kto następ­ny?

——–

Jak stać się Patronem? Wejdź na nasz pro­fil na patronite.pl, zadeklaruj kwotę, którą chcesz przez­naczyć na nasze dzi­ała­nia i przy­czy­ni­aj się do pop­u­laryza­cji filo­zofii!

Najnowszy numer można nabyć od 2 lipca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy