Dzień Patrona Ogłoszenia

Lipcowy Dzień Patrona już dziś!

Dziś 21. dzień miesiąca, czyli dzień, który według naszego redakcyjnego kalendarza może oznaczać tylko jedno. Obchodzimy dziś Dzień Patrona – święto, które ustanowiliśmy, by mieć solidny pretekst do podziękowań za wsparcie naszego dzieła popularyzacji filozofii i do wręczania nagród niespodzianek tym, którzy w swej wspaniałomyślności takie wsparcie nam dają :)

Zapisz się do naszego newslettera

Patron to oso­ba, któ­ra zade­kla­ro­wa­ła kon­kret­ną kwo­tę, jaką chce prze­zna­czyć na wspie­ra­nie naszej dzia­łal­no­ści. Dzię­ki temu może­my two­rzyć coraz wię­cej dzieł popu­la­ry­za­tor­skich (na por­ta­lu odno­to­wa­li­śmy wła­śnie wpis popu­la­ry­za­tor­ski nr 2000!), udo­stęp­niać je Wam nie­od­płat­nie, wycho­dzić z nowy­mi ini­cja­ty­wa­mi i podej­mo­wać wie­le nowych zadań. Każ­dy nasz Patron zosta­je ofi­cjal­nie wpi­sa­ny na listę chwa­ły, czy­li do Gale­rii Patro­nów.

To wła­śnie dzię­ki naszym Patro­nom każ­dy może korzy­stać z naj­więk­szej bazy wie­dzy filo­zo­ficz­nej w Pol­sce, czy­li z nasze­go por­ta­lu filozofuj.eu.

Co mie­siąc spo­śród naszych Hoj­nych Patro­nów losu­je­my jed­ną oso­bę, któ­rej wrę­cza­my nie­spo­dzian­kę. Dzi­siej­szą nagro­dą jest książ­ka Joh­na Schel­len­ber­ga – „Reli­gia ewo­lu­cyj­na”. Uka­za­ła się ona nakła­dem Wydaw­nic­twa Uni­wer­sy­te­tu Łódz­kie­go i dzię­ki jego uprzej­mo­ści może­my ją dziś wrę­czyć pani Okta­wii Popraw­skiej. Wszyst­kie­go naj­lep­sze­go z oka­zji Dnia Patrona!

Ser­decz­nie gra­tu­lu­je­my i życzy­my miłej lek­tu­ry! Kolej­ny Dzień Patro­na już za 30 dni. Kto następny?

——–

Jak stać się Patro­nem? Wejdź na nasz pro­fil na patronite.pl, zade­kla­ruj kwo­tę, któ­rą chcesz prze­zna­czyć na nasze dzia­ła­nia i przy­czy­niaj się do popu­la­ry­za­cji filozofii!

Najnowszy numer można nabyć od 30 października w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy