Konkursy Ogłoszenia

Magazyn „Filozofuj!” uzyskał dotację z MKiDN!

Niezmiernie miło nam poinformować, że Fundacja Academicon otrzymała dotację Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na wydawanie magazynu „Filozofuj!” w latach 2020–2022, co oznacza, że mamy szansę kontynuować nasze dzieło jeszcze co najmniej 3 lata! To dobra wiadomość, prawda?

Zapisz się do naszego newslettera

Oprócz przyz­nanej dotacji niezmiernie cieszy nas to, że wyni­ki konkur­su ogłos­zono wcześniej niż 3 lata temu, co jest nie tylko miłym zaskocze­niem, ale i ogrom­nym ułatwie­niem w funkcjonowa­niu redakcji. W tym roku w pier­wszym naborze (nie uwzględ­ni­a­ją­cym odwołań) przyz­nano dotację – jak wyni­ka z naszych obliczeń – 69 cza­sopis­mom, a trzy 3 temu na ana­log­icznym etapie – tylko 17. Ponieważ otrzy­mal­iśmy połowę wnioskowanej sumy wspar­cia, przy­puszcza­my, że tym razem resort kul­tu­ry postanow­ił dać nieco mniej środ­ków na dany peri­odyk, ale za to wesprzeć więk­szą ich liczbę. Dla nas oznacza to, że będziemy musieli szukać dodatkowych źródeł finan­sowa­nia.

Warto dodać, że nawet 100% wnioskowanego finan­sowa­nia nie pokryło­by wszys­t­kich kosztów funkcjonowa­nia naszej inic­jaty­wy. Swo­ją mis­ję rozu­miemy bowiem szerzej i ambit­niej – chce­my nie tylko wydawać dwu­miesięcznik pop­u­larnofilo­zoficzny (na co otrzy­mal­iśmy finan­sowanie), który był­by dostęp­ny w całoś­ci za free, ale także prowadz­ić i rozwi­jać codzi­en­nie aktu­al­i­zowany por­tal pop­u­larnofilo­zoficzny, na którym znalazło­by się miejsce na dzi­ał aktu­al­noś­ci filo­zoficznych, sza­le­nie ważny dzi­ał edukacji filo­zoficznej (na każdym etapie ksz­tałce­nia for­mal­nego – od przed­szko­la do akademii, ale i pozafor­mal­nego – domowego, pasjonack­iego), dzi­ał pub­l­i­cysty­ki filo­zoficznej. Fajnie było­by znowu na dużą skalę orga­ni­zować spotka­nia Klubów „Filo­zo­fuj!” w wielu mias­tach. Tęskn­imy za Let­nią Szkołą Filo­zo­fuj! Marzy nam się także z prawdzi­wego zdarzenia kanał mul­ti­me­di­al­ny i radio filo­zoficzne, ale to są dzieła, które – choć mery­to­rycznie jesteśmy do nich dobrze przy­go­towani, mamy know how – z powodów finan­sowych muszą poczekać.

Warto wspom­nieć, że według Google Ana­lyt­ics w 2019 roku z mate­ri­ałów opub­likowanych na por­talu (przeszło 1800 wpisów o filo­zofii) sko­rzys­tały 119 234 oso­by!

Pod­sumowu­jąc, chcielibyśmy podz­iękować Min­is­terst­wu Kul­tu­ry i Dziedz­ict­wa Nar­o­dowego za zau­fanie i wpar­cie w kole­jnych lat­ach!  Będziemy też poszuki­wać kole­jnych źródeł finan­sowa­nia, by dzieło pop­u­laryza­cji filo­zofii w Polsce nie więdło, lecz kwitło.

Raz jeszcze dzięku­je­my wszys­tkim, którzy wspar­li wydanie nr 1 / 2020 na por­talu Zrzutka.pl. Także tym, którzy na co dzień nas wspier­a­ją w różnej formie, choć­by udostęp­ni­an­iem naszych wpisów lub ich lajkowaniem. To też jest duża pomoc! Dzię­ki!


Dla chcą­cych nas wesprzeć finan­sowo, mamy dwa kanały:

  • bezpośred­ni – poprzez wpłatę na kon­to:
    66 1950 0001 2006 0001 0339 0002
    Fun­dac­ja Aca­d­e­mi­con
    ul. H. Mod­rze­jew­skiej 13, 20–810 Lublin
    Prosimy o wpisanie w tytule przelewu frazy „wspier­am Filo­zo­fuj”
  • pośred­ni – przez por­tal Patron­ite.

Pamię­ta­j­cie, że ogromne wspar­cie stanowi też zamówie­nie prenu­mer­aty rocznej mag­a­zynu oraz zamówie­nie numerów archi­wal­nych.

Dla chcą­cych wesprzeć nas przez zaan­gażowanie wolon­tari­ack­ie, mamy otwarte ramiona i per­spek­ty­wę ponoszenia umiejęt­noś­ci redak­tors­kich w fajnym zes­pole dla dobrej sprawy.

Najnowszy numer można nabyć od 2 lipca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy