Konkursy Ogłoszenia

Magazyn „Filozofuj!” uzyskał dotację z MKiDN!

Niezmiernie miło nam poinformować, że Fundacja Academicon otrzymała dotację Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na wydawanie magazynu „Filozofuj!” w latach 2020–2022, co oznacza, że mamy szansę kontynuować nasze dzieło jeszcze co najmniej 3 lata! To dobra wiadomość, prawda?

Oprócz przyz­nanej dotacji niezmiernie cieszy nas to, że wyni­ki konkur­su ogłos­zono wcześniej niż 3 lata temu, co jest nie tylko miłym zaskocze­niem, ale i ogrom­nym ułatwie­niem w funkcjonowa­niu redakcji. W tym roku w pier­wszym naborze (nie uwzględ­ni­a­ją­cym odwołań) przyz­nano dotację – jak wyni­ka z naszych obliczeń – 69 cza­sopis­mom, a trzy 3 temu na ana­log­icznym etapie – tylko 17. Ponieważ otrzy­mal­iśmy połowę wnioskowanej sumy wspar­cia, przy­puszcza­my, że tym razem resort kul­tu­ry postanow­ił dać nieco mniej środ­ków na dany peri­odyk, ale za to wesprzeć więk­szą ich liczbę. Dla nas oznacza to, że będziemy musieli szukać dodatkowych źródeł finansowania.

Warto dodać, że nawet 100% wnioskowanego finan­sowa­nia nie pokryło­by wszys­t­kich kosztów funkcjonowa­nia naszej inic­jaty­wy. Swo­ją mis­ję rozu­miemy bowiem szerzej i ambit­niej – chce­my nie tylko wydawać dwu­miesięcznik pop­u­larnofilo­zoficzny (na co otrzy­mal­iśmy finan­sowanie), który był­by dostęp­ny w całoś­ci za free, ale także prowadz­ić i rozwi­jać codzi­en­nie aktu­al­i­zowany por­tal pop­u­larnofilo­zoficzny, na którym znalazło­by się miejsce na dzi­ał aktu­al­noś­ci filo­zoficznych, sza­le­nie ważny dzi­ał edukacji filo­zoficznej (na każdym etapie ksz­tałce­nia for­mal­nego – od przed­szko­la do akademii, ale i pozafor­mal­nego – domowego, pasjonack­iego), dzi­ał pub­l­i­cysty­ki filo­zoficznej. Fajnie było­by znowu na dużą skalę orga­ni­zować spotka­nia Klubów „Filo­zo­fuj!” w wielu mias­tach. Tęskn­imy za Let­nią Szkołą Filo­zo­fuj! Marzy nam się także z prawdzi­wego zdarzenia kanał mul­ti­me­di­al­ny i radio filo­zoficzne, ale to są dzieła, które – choć mery­to­rycznie jesteśmy do nich dobrze przy­go­towani, mamy know how – z powodów finan­sowych muszą poczekać.

Warto wspom­nieć, że według Google Ana­lyt­ics w 2019 roku z mate­ri­ałów opub­likowanych na por­talu (przeszło 1800 wpisów o filo­zofii) sko­rzys­tały 119 234 osoby!

Pod­sumowu­jąc, chcielibyśmy podz­iękować Min­is­terst­wu Kul­tu­ry i Dziedz­ict­wa Nar­o­dowego za zau­fanie i wpar­cie w kole­jnych lat­ach!  Będziemy też poszuki­wać kole­jnych źródeł finan­sowa­nia, by dzieło pop­u­laryza­cji filo­zofii w Polsce nie więdło, lecz kwitło.

Raz jeszcze dzięku­je­my wszys­tkim, którzy wspar­li wydanie nr 1 / 2020 na por­talu Zrzutka.pl. Także tym, którzy na co dzień nas wspier­a­ją w różnej formie, choć­by udostęp­ni­an­iem naszych wpisów lub ich lajkowaniem. To też jest duża pomoc! Dzięki!


Dla chcących nas wesprzeć finansowo, mamy dwa kanały:

  • bezpośredni – poprzez wpłatę na konto:
    66 1950 0001 2006 0001 0339 0002
    Fundacja Academicon
    ul. H. Modrzejewskiej 13, 20–810 Lublin
    Prosimy o wpisanie w tytule przelewu frazy „wspieram Filozofuj”
  • pośredni – przez portal Patronite.

Pamiętajcie, że ogromne wsparcie stanowi też zamówienie prenumeraty rocznej magazynu oraz zamówienie numerów archiwalnych.

Dla chcących wesprzeć nas przez zaangażowanie wolontariackie, mamy otwarte ramiona i perspektywę ponoszenia umiejętności redaktorskich w fajnym zespole dla dobrej sprawy.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2024 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy