Konkursy Ogłoszenia

Magazyn „Filozofuj!” uzyskał dotację z MKiDN!

Niezmiernie miło nam poinformować, że Fundacja Academicon otrzymała dotację Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na wydawanie magazynu „Filozofuj!” w latach 2020–2022, co oznacza, że mamy szansę kontynuować nasze dzieło jeszcze co najmniej 3 lata! To dobra wiadomość, prawda?

Oprócz przyz­nanej dota­cji nie­zmier­nie cie­szy nas to, że wyni­ki konkur­su ogłos­zono wcze­śniej niż 3 lata temu, co jest nie tyl­ko miłym zaskocze­niem, ale i ogrom­nym ułatwie­niem w funkcjonowa­niu redak­cji. W tym roku w pier­wszym nabo­rze (nie uwzględ­ni­a­ją­cym odwo­łań) przyz­nano dota­cję – jak wyni­ka z naszych obli­czeń – 69 cza­sopis­mom, a trzy 3 temu na ana­log­icznym eta­pie – tyl­ko 17. Ponie­waż otrzy­mal­iśmy poło­wę wnio­sko­wa­nej sumy wspar­cia, przy­puszcza­my, że tym razem resort kul­tu­ry postanow­ił dać nie­co mniej środ­ków na dany peri­odyk, ale za to wes­przeć więk­szą ich licz­bę. Dla nas ozna­cza to, że będzie­my musie­li szu­kać dodat­ko­wych źró­deł finansowania.

War­to dodać, że nawet 100% wnio­sko­wa­ne­go finan­sowa­nia nie pokryło­by wszys­t­kich kosz­tów funkcjonowa­nia naszej inic­jaty­wy. Swo­ją mis­ję rozu­miemy bowiem sze­rzej i ambit­niej – chce­my nie tyl­ko wyda­wać dwu­miesięcznik pop­u­larnofilo­zoficzny (na co otrzy­mal­iśmy finan­sowanie), któ­ry był­by dostęp­ny w całoś­ci za free, ale tak­że prowadz­ić i rozwi­jać codzi­en­nie aktu­al­i­zowany por­tal pop­u­larnofilo­zoficzny, na któ­rym znalazło­by się miej­sce na dzi­ał aktu­al­noś­ci filo­zoficznych, sza­le­nie waż­ny dzi­ał edu­ka­cji filo­zoficznej (na każ­dym eta­pie ksz­tałce­nia for­mal­nego – od przed­szko­la do aka­de­mii, ale i pozafor­mal­nego – domo­we­go, pasjonack­iego), dzi­ał pub­l­i­cysty­ki filo­zoficznej. Faj­nie było­by zno­wu na dużą ska­lę orga­ni­zować spotka­nia Klu­bów „Filo­zo­fuj!” w wie­lu mias­tach. Tęskn­imy za Let­nią Szko­łą Filo­zo­fuj! Marzy nam się tak­że z prawdzi­wego zda­rze­nia kanał mul­ti­me­di­al­ny i radio filo­zoficzne, ale to są dzie­ła, któ­re – choć mery­to­rycznie jeste­śmy do nich dobrze przy­go­towani, mamy know how – z powo­dów finan­sowych muszą poczekać.

War­to wspom­nieć, że według Google Ana­lyt­ics w 2019 roku z mate­ri­ałów opub­likowanych na por­talu (prze­szło 1800 wpi­sów o filo­zofii) sko­rzys­tały 119 234 osoby!

Pod­sumowu­jąc, chcie­li­by­śmy podz­iękować Min­is­terst­wu Kul­tu­ry i Dziedz­ict­wa Nar­o­dowego za zau­fanie i wpar­cie w kole­jnych lat­ach!  Będzie­my też poszuki­wać kole­jnych źró­deł finan­sowa­nia, by dzie­ło pop­u­laryza­cji filo­zofii w Pol­sce nie wię­dło, lecz kwitło.

Raz jesz­cze dzięku­je­my wszys­tkim, któ­rzy wspar­li wyda­nie nr 1 / 2020 na por­talu Zrzutka.pl. Tak­że tym, któ­rzy na co dzień nas wspier­a­ją w róż­nej for­mie, choć­by udostęp­ni­an­iem naszych wpi­sów lub ich laj­ko­wa­niem. To też jest duża pomoc! Dzięki!


Dla chcą­cych nas wes­przeć finan­so­wo, mamy dwa kanały:

  • bez­po­śred­ni – poprzez wpła­tę na konto:
    66 1950 0001 2006 0001 0339 0002
    Fun­da­cja Academicon
    ul. H. Modrze­jew­skiej 13, 20–810 Lublin
    Pro­si­my o wpi­sa­nie w tytu­le prze­le­wu fra­zy „wspie­ram Filozofuj”
  • pośred­ni – przez por­tal Patro­ni­te.

Pamię­taj­cie, że ogrom­ne wspar­cie sta­no­wi też zamó­wie­nie pre­nu­me­ra­ty rocz­nej maga­zy­nu oraz zamó­wie­nie nume­rów archi­wal­nych.

Dla chcą­cych wes­przeć nas przez zaan­ga­żo­wa­nie wolon­ta­riac­kie, mamy otwar­te ramio­na i per­spek­ty­wę pono­sze­nia umie­jęt­no­ści redak­tor­skich w faj­nym zespo­le dla dobrej spra­wy.

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy