Edukacja filozoficzna Filozofia dla dzieci

Malina Barcikowska: Wolność – scenariusz lekcji

scenariusz lekcji wolność
Prezentujemy kolejny scenariusz zajęć filozoficznych dla dzieci, które odbyły się w Czytelni Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu.

Zapisz się do naszego newslettera

Sce­nar­iusz lekcji pt. „Wol­ność”.

Pytania do dyskusji

Co to jest „wol­ny czas”?  Czy jest to „włas­ny czas”?

Co robimy w wol­nym cza­sie?  Od kogo zależy to, co robimy w „wol­nym cza­sie”? 

Czego prze­ci­wieńst­wem jest czas wol­ny?

Czas zor­ga­ni­zowany – obow­iąz­ki, robi­e­nie tego, co „się powin­no” zro­bić, co musimy zro­bić.

Czy to, co wów­czas robimy, zależy od nas?  

Co może ograniczać człowieka w robi­e­niu tego, co chce i lubi? (Pieniądze, zdrowie, pora roku, wiek, …)

Co to jest wol­ność? Czas wol­ny przez cały czas?

Wolność a wybór

Co bierze­my pod uwagę dokonu­jąc wyboru? Przy­jem­ność, korzyść, pożytek…? Czy wybieranie jest proste?

Czy dokonu­jąc swoich wyborów bierze­my pod uwagę także innych? Dlaczego?

Żyje­my razem z inny­mi ludź­mi, nasze decyz­je mogą na nich wpły­wać. Jakie mogą być tego przykłady?

Czy bierze­my pod uwagę tylko innych ludzi? A zwierzę­ta, przed­mio­ty, plan­etę ziemię?

Co to jest samowola? Czym się różni od wol­noś­ci?

Czy nasza wol­ność może ograniczać wol­ność innych ludzi?

Czy wol­ność abso­lut­na jest możli­wa?

Czym są prag­nienia, a czym są potrze­by? Czy wybór doty­czy potrzeb czy prag­nień ?

Co to może znaczyć, że od wol­noś­ci się ucieka? Czemu? Boimy się skutków naszych decyzji?

Czy wol­ność jest trud­na?

Czy ktoś doświad­czył kiedyś „trud­nego wyboru” ? 

Co to jest odpowiedzial­ność?

Co to jest wol­ność wewnętrz­na? Od czego zależy?

Co to jest wol­ny wybór?

Kłamstwo

Niewin­ny żart/winne kłamst­wo – co to mogło­by znaczyć?

Czy kłamst­wo może być śmieszne? – okła­mać kogoś/ktoś okła­mu­je nas – jak się czu­je­my, jak się czu­je­my, kiedy kłamst­wo wychodzi na jaw?

Czy filo­zof powinien mówić prawdę?

Czy mądrość to praw­da?

Prawdy życiowe”: czy cza­sem warto skła­mać?

Co to znaczy, że „warto skła­mać”? Na czym może pole­gać wartość kłamst­wa?

Skuteczność

Czy skuteczność zawsze ma wartość?

Ćwiczenie: Próba skutecznej mowy

Tem­aty:

  • przekon­ać, że śnieg jest zawsze różowy
  • piękny i brzy­d­ki to to samo
  • czas płynie do tyłu
  • nie ma różni­cy między czernią a bielą
  • żadne kwiaty nie pach­ną
  • wszys­tkie drze­wa ros­ną koron­a­mi do dołu
  • rodz­imy się starzy, a umier­amy młodzi

W jakich zawodach się to wyko­rzys­tu­je? (sprzedaw­ca, rekla­ma)

Czy to jest ety­czne? Co to znaczy „ety­czne”? (Ety­ka – pokazu­je prob­le­my, nie zawsze mówi, czy coś jest dobre a coś złe)

Czy skuteczne mówie­nie musi być nieprawdzi­we? Argu­men­tac­ja – co to?


Mali­na Bar­cikows­ka – absol­wen­t­ka filo­zofii na UMK w Toruniu i Szkoły Nauk Społecznych przy IFiS PAN w Warsza­w­ie. Przez kil­ka lat zatrud­niona w CSW „Zna­ki Cza­su” w Toruniu jako pra­cown­ik mery­to­ryczny, real­izu­jąc pro­jek­ty ze wszys­tki­mi gru­pa­mi wiekowy­mi. Członk­i­ni PTF i AICA Inter­na­tion­al.

 

Więcej sce­nar­iuszy lekcji zna­jdziesz pod tagiem Sce­nar­iusze lekcji.

Najnowszy numer można nabyć od 3 stycznia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy