Edukacja filozoficzna Filozofia dla dzieci

Malina Barcikowska: Wolność – scenariusz lekcji

scenariusz lekcji wolność
Prezentujemy kolejny scenariusz zajęć filozoficznych dla dzieci, które odbyły się w Czytelni Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu.

Sce­na­riusz lek­cji pt. „Wol­ność”.

Pytania do dyskusji

Co to jest „wol­ny czas”?  Czy jest to „wła­sny czas”?

Co robi­my w wol­nym cza­sie?  Od kogo zale­ży to, co robi­my w „wol­nym czasie”? 

Cze­go prze­ci­wień­stwem jest czas wolny?

Czas zor­ga­ni­zo­wa­ny – obo­wiąz­ki, robie­nie tego, co „się powin­no” zro­bić, co musi­my zrobić.

Czy to, co wów­czas robi­my, zale­ży od nas? 

Co może ogra­ni­czać czło­wie­ka w robie­niu tego, co chce i lubi? (Pie­nią­dze, zdro­wie, pora roku, wiek, …)

Co to jest wol­ność? Czas wol­ny przez cały czas?

Wolność a wybór

Co bie­rze­my pod uwa­gę doko­nu­jąc wybo­ru? Przy­jem­ność, korzyść, poży­tek…? Czy wybie­ra­nie jest proste?

Czy doko­nu­jąc swo­ich wybo­rów bie­rze­my pod uwa­gę tak­że innych? Dla­cze­go?

Żyje­my razem z inny­mi ludź­mi, nasze decy­zje mogą na nich wpły­wać. Jakie mogą być tego przykłady?

Czy bie­rze­my pod uwa­gę tyl­ko innych ludzi? A zwie­rzę­ta, przed­mio­ty, pla­ne­tę ziemię?

Co to jest samo­wo­la? Czym się róż­ni od wolności?

Czy nasza wol­ność może ogra­ni­czać wol­ność innych ludzi?

Czy wol­ność abso­lut­na jest moż­li­wa?

Czym są pra­gnie­nia, a czym są potrze­by? Czy wybór doty­czy potrzeb czy pragnień ?

Co to może zna­czyć, że od wol­no­ści się ucie­ka? Cze­mu? Boimy się skut­ków naszych decyzji?

Czy wol­ność jest trud­na?

Czy ktoś doświad­czył kie­dyś „trud­ne­go wyboru” ? 

Co to jest odpo­wie­dzial­ność?

Co to jest wol­ność wewnętrz­na? Od cze­go zależy?

Co to jest wol­ny wybór?

Kłamstwo

Nie­win­ny żart/winne kłam­stwo – co to mogło­by znaczyć?

Czy kłam­stwo może być śmiesz­ne? – okła­mać kogoś/ktoś okła­mu­je nas – jak się czu­je­my, jak się czu­je­my, kie­dy kłam­stwo wycho­dzi na jaw?

Czy filo­zof powi­nien mówić prawdę?

Czy mądrość to prawda?

Praw­dy życio­we”: czy cza­sem war­to skłamać?

Co to zna­czy, że „war­to skła­mać”? Na czym może pole­gać war­tość kłamstwa?

Sku­tecz­ność

Czy sku­tecz­ność zawsze ma wartość?

Ćwiczenie: Próba skutecznej mowy

Tema­ty:

  • prze­ko­nać, że śnieg jest zawsze różowy
  • pięk­ny i brzyd­ki to to samo
  • czas pły­nie do tyłu
  • nie ma róż­ni­cy mię­dzy czer­nią a bielą
  • żad­ne kwia­ty nie pachną
  • wszyst­kie drze­wa rosną koro­na­mi do dołu
  • rodzi­my się sta­rzy, a umie­ra­my młodzi

W jakich zawo­dach się to wyko­rzy­stu­je? (sprze­daw­ca, reklama)

Czy to jest etycz­ne? Co to zna­czy „etycz­ne”? (Ety­ka – poka­zu­je pro­ble­my, nie zawsze mówi, czy coś jest dobre a coś złe)

Czy sku­tecz­ne mówie­nie musi być nie­praw­dzi­we? Argu­men­ta­cja – co to?


Mali­na Bar­ci­kow­ska – absol­went­ka filo­zo­fii na UMK w Toru­niu i Szko­ły Nauk Spo­łecz­nych przy IFiS PAN w War­sza­wie. Przez kil­ka lat zatrud­nio­na w CSW „Zna­ki Cza­su” w Toru­niu jako pra­cow­nik mery­to­rycz­ny, reali­zu­jąc pro­jek­ty ze wszyst­ki­mi gru­pa­mi wie­ko­wy­mi. Człon­ki­ni PTF i AICA International.

 

Wię­cej sce­na­riu­szy lek­cji znaj­dziesz pod tagiem Sce­na­riu­sze lek­cji.

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

1 komentarz

Kliknij, aby skomentować

  • Moż­na też odnieść się tutaj do sta­rej pio­sen­ki Wol­ność zespo­łu Kult/Po co wam wol­ność, macie prze­cież TV… etc./
    Pozdrowienia!

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy