Filozofia dla dzieci Filozofia w szkole

Mandala rąk – zabawa edukacyjna z „Filozofuj z dziećmi”

Zapra­sza­my do obej­rze­nia kolej­nej pro­po­zy­cji gry z porad­ni­ka „Filo­zo­fuj z dzieć­mi”. Tym razem man­da­la rąk.
Autor, Łukasz Krzy­woń, zapre­zen­to­wał pro­stą aktyw­ność, któ­ra poma­ga dzie­ciom sku­pić uwa­gę, uczy je współ­pra­cy i syn­chro­ni­za­cji z gru­pą. Wię­cej inspi­ru­ją­cych metod znaj­dzie­cie w porad­ni­ku, na któ­re­go wyda­nie zbie­ra­my fun­du­sze jesz­cze tyl­ko przez 3 tygo­dnie. Zachę­ca­my gorą­co do wspar­cia pro­jek­tu na Polak­Po­tra­fi.

Autor zdję­cia: Tom Bayer

 


Łukasz Krzy­woń – autor książ­ki „Filo­zo­fuj z dzieć­mi. Porad­nik do pro­wa­dze­nia filo­zo­ficz­nych docie­kań z dzieć­mi i mło­dzie­żą”. Magi­ster filo­zo­fii, absol­went Uni­wer­sy­te­tu Ślą­skie­go, od 14 lat żyją­cy w Irlan­dii. Jego pra­ca magi­ster­ska Ukry­ty Blask, W świe­cie Car­lo­sa Casta­ne­dy uka­za­ła się dru­kiem w 2005 roku. Arty­sta, muzyk. Od wie­lu lat pra­cu­je z dzieć­mi i mło­dzie­żą, pro­wa­dząc m.in. docie­ka­nia filo­zo­ficz­ne w szko­łach. Spe­cja­li­sta ds. filo­zo­fii dla dzie­ci z The Phi­lo­so­phy Foun­da­tion w Lon­dy­nie. Uczy o ochro­nie śro­do­wi­ska w szko­łach dla Gre­en-Scho­ols Ire­land. Orga­ni­zu­je kół­ka bęb­niar­skie, męskie krę­gi, uczy poli­ne­zyj­skie­go Sasa, chiń­skie­go tai chi, malu­je arty­stycz­ne mura­le, z róż­ny­mi gru­pa­mi two­rzy arty­stycz­ne man­da­le, uczy prak­ty­ki uważ­no­ści i relak­sa­cji. Lubi podró­żo­wać i uwiel­bia kinematografię.

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy