Antropologia Audycje Popularyzacja

Czy maszyny zabiorą nam pracę? Audycja z udziałem dr Aleksandry Przegalińskiej w TOK FM

Rozwój robotyki i sztucznej inteligencji wkrótce doprowadzi do gwałtownych przemian we wszystkich dziedzinach gospodarki. Według analiz w ciągu najbliższych dwóch dekad ludzka praca zostanie zastąpiona przez maszyny i systemy operacyjne. Jakie problemy etyczne stwarza postęp techniczny i co nas filozofia uczy na ten temat? Zapraszamy do wysłuchania audycji Karoliny Głowackiej w Tok FM, której gościem była dr Aleksandra Przegalińska, autorka artykułu w najnowszym numerze „Filozofuj!”o transhumaniźmie.

Zapisz się do naszego newslettera

Audy­cja odby­ła się 2 grud­nia jako zachę­ta do uczest­ni­cze­nia w wykła­dzie dr A. Prze­ga­liń­skiej w ramach pro­jek­tu Two­rzy­My we wtor­ki – kre­atyw­ne wykła­dy.

Czy  sys­tem (maszy­na), któ­ry nie ma świa­do­mo­ści i toż­sa­mo­ści może podej­mo­wać moral­ne decy­zje, czy może jedy­nie wska­zy­wać innym moral­nym pod­mio­tom jak to robić?

Two­rze­nie maszyn moral­nych, ale nie­świa­do­mych może być uwi­kła­ne w takie same dyle­ma­ty jak two­rze­nie auto­no­micz­nych samo­cho­dów.

– mię­dzy inny­mi takie zagad­nie­nia zosta­ły poru­szo­ne na ante­nie przez dr Prze­ga­liń­ską.

Mamy do czy­nie­nia z rene­san­sem ety­ki i filo­zo­fii. Duże fir­my rekru­tu­ją na sta­no­wi­sko filo­zo­fów.

– zauwa­ży­ła dr Prze­ga­liń­ska.

Audy­cję moż­na wysłu­chać> tutaj.


Alek­san­dra Prze­ga­liń­ska – dok­to­ry­zo­wa­ła się w dzie­dzi­nie filo­zo­fii sztucz­nej inte­li­gen­cji w Zakła­dzie Filo­zo­fii Kul­tu­ry Insty­tu­tu Filo­zo­fii UW, obec­nie jest adiunk­tem w Cen­ter for Rese­arch on Orga­ni­za­tions and Work­pla­ces w Aka­de­mii Leona Koź­miń­skie­go. Pro­wa­dzi bada­nia w Mas­sa­chu­setts Insti­tu­te of Tech­no­lo­gy w Bosto­nie. Absol­went­ka The New Scho­ol for Social Rese­arch w Nowym Jor­ku. Inte­re­su­je się roz­wo­jem nowych tech­no­lo­gii, zwłasz­cza zaś tech­no­lo­gii zie­lo­nej i zrów­no­wa­żo­nej, huma­no­idal­nej sztucz­nej inte­li­gen­cji i robo­tów spo­łecz­nych.

W naj­now­szym nume­rze „Filo­zo­fuj!”  nr 6(18) uka­zał się tekst dr A. Prze­ga­liń­skiej Trans­hu­ma­nizm – kie­run­ki i per­spek­ty­wy.

Najnowszy numer można nabyć od 2 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy