Antropologia Audycje Popularyzacja

Czy maszyny zabiorą nam pracę? Audycja z udziałem dr Aleksandry Przegalińskiej w TOK FM

Rozwój robotyki i sztucznej inteligencji wkrótce doprowadzi do gwałtownych przemian we wszystkich dziedzinach gospodarki. Według analiz w ciągu najbliższych dwóch dekad ludzka praca zostanie zastąpiona przez maszyny i systemy operacyjne. Jakie problemy etyczne stwarza postęp techniczny i co nas filozofia uczy na ten temat? Zapraszamy do wysłuchania audycji Karoliny Głowackiej w Tok FM, której gościem była dr Aleksandra Przegalińska, autorka artykułu w najnowszym numerze „Filozofuj!”o transhumaniźmie.

Zapisz się do naszego newslettera

Audy­c­ja odbyła się 2 grud­nia jako zachę­ta do uczest­niczenia w wykładzie dr A. Prze­gal­ińskiej w ramach pro­jek­tu TworzyMy we wtor­ki – kreaty­wne wykłady.

Czy  sys­tem (maszy­na), który nie ma świado­moś­ci i tożsamoś­ci może pode­j­mować moralne decyz­je, czy może jedynie wskazy­wać innym moral­nym pod­miotom jak to robić?

Tworze­nie maszyn moral­nych, ale nieświadomych może być uwikłane w takie same dylematy jak tworze­nie auto­nom­icznych samo­chodów.

– między inny­mi takie zagad­nienia zostały porus­zone na ante­nie przez dr Prze­gal­ińską.

Mamy do czynienia z rene­sansem ety­ki i filo­zofii. Duże firmy rekru­tu­ją na stanowisko filo­zofów.

– zauważyła dr Prze­gal­ińs­ka.

Audy­cję moż­na wysłuchać> tutaj.


Alek­san­dra Prze­gal­ińs­ka – dok­to­ry­zowała się w dziedzinie filo­zofii sztucznej inteligencji w Zakładzie Filo­zofii Kul­tu­ry Insty­tu­tu Filo­zofii UW, obec­nie jest adi­unk­tem w Cen­ter for Research on Orga­ni­za­tions and Work­places w Akademii Leona Koźmińskiego. Prowadzi bada­nia w Mass­a­chu­setts Insti­tute of Tech­nol­o­gy w Bostonie. Absol­wen­t­ka The New School for Social Research w Nowym Jorku. Intere­su­je się roz­wo­jem nowych tech­nologii, zwłaszcza zaś tech­nologii zielonej i zrównoważonej, humanoidal­nej sztucznej inteligencji i robot­ów społecznych.

W najnowszym numerze „Filo­zo­fuj!”  nr 6(18) ukazał się tekst dr A. Prze­gal­ińskiej Tran­shu­man­izm – kierun­ki i per­spek­ty­wy.

Najnowszy numer można nabyć od 3 stycznia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy