Aktualności Nowości wydawnicze Ogłoszenia

Między dobrobytem a szczęściem. Eseje z filozofii ekonomii – nowość wydawnicza

Między dobrobytem a szczęściem. Eseje z filozofii ekonomii autorstwa Marcina Gorazdy i Tomasza Kwarcińskiego to kolejna z książek, którą wybrali nasi Czytelnicy w plebiscycie na popularnofilozoficzną książkę roku 2020. Pozycja została wydana w październiku 2020 roku przez wydawnictwo Copernicus Center Press.

Zasta­na­wia­my się w szcze­gól­no­ści nad tym, co to zna­czy, że eko­no­mia jest nauką moral­ną. Czy powin­ni­śmy opo­dat­ko­wać robo­ty? Jak dużo musie­li­by­śmy zara­biać, aby osią­gnąć szczę­ście? Czy wpusz­cze­nie imi­gran­tów zarob­ko­wych sta­no­wi nasz moral­ny obo­wią­zek? Wresz­cie, w jakim zakre­sie pań­stwo ma pra­wo trak­to­wać ludzi jak dzie­ci, nakła­nia­jąc ich, by dzia­ła­li na rzecz swe­go wła­sne­go dobra?

Mię­dzy dobro­by­tem a szczę­ściem to intry­gu­ją­ce wpro­wa­dze­nie w świat filo­zo­ficz­nych dys­ku­sji, a cza­sem wręcz spo­rów nad eko­no­mią. Auto­rzy udo­wad­nia­ją, że celem badań eko­no­micz­nych jest przy­czy­nie­nie się do roz­wo­ju spo­łecz­no­ści i dobro­by­tu ludzi, któ­re­go istot­nym aspek­tem jest róż­nie rozu­mia­ne szczę­ście. Swo­bod­ny styl nar­ra­cji oraz licz­ne, czę­sto kon­tro­wer­syj­ne przy­kła­dy spra­wia­ją, że lek­tu­ra książ­ki jest zarów­no poucza­ją­ca, jak i przy­jem­na w odbiorze.

Na pol­skim ryn­ku bra­ko­wa­ło pra­cy sta­no­wią­cej popu­lar­ne, ale jed­no­cze­śnie moc­no opar­te na aktu­al­nych bada­niach wpro­wa­dze­nie do filo­zo­fii eko­no­mii. Książ­ka Mar­ci­na Goraz­dy i Toma­sza Kwar­ciń­skie­go ten brak eli­mi­nu­je. — prof. Łukasz Hardt


Autor: Mar­cin Goraz­da, Tomasz Kwarciński

Tytuł: Mię­dzy dobro­by­tem a szczęściem

Pod­ty­tuł: Ese­je z filo­zo­fii ekonomii

Wyda­nie I

Licz­ba stron: 308

ISBN: 9788378865339

Data pre­mie­ry: 22.10.2020


O auto­rach:

Mar­cin Goraz­da — dok­tor filo­zo­fii, adwo­kat, spe­cja­li­sta od pra­wa podat­ko­we­go. Zaj­mu­je się filo­zo­fią nauki, a w szcze­gól­no­ści filo­zo­fią nauk spo­łecz­nych i filo­zo­fią eko­no­mii. Z tej ostat­niej pro­wa­dził sze­reg wykła­dów popu­lar­no-nauko­wych, jak też kur­so­wych na Uni­wer­sy­te­cie Papie­skim Jana Paw­ła II w Kra­ko­wie, cze­go owo­cem jest niniej­sza monografia.

Tomasz Kwar­ciń­ski — dok­tor filo­zo­fii, magi­ster eko­no­mii, adiunkt w Kate­drze Filo­zo­fii na Uni­wer­sy­te­cie Eko­no­micz­nym w Kra­ko­wie, współ­or­ga­ni­za­tor Pol­skiej Sie­ci Filo­zo­fii Eko­no­mii. Autor wie­lu publi­ka­cji nauko­wych, książ­ki Rów­ność i korzyść. Amar­tyi Kumar Sena kon­cep­cja spra­wie­dli­wo­ści dys­try­bu­tyw­nej (2011), a tak­że współ­au­tor obu tomów Meta­eko­no­mii.

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy