Aktualności Konferencje Patronaty

Międzynarodowa konferencja naukowa Cracow Cognitive Science Conference – „Religion and Beliefs”

12. ccsc
Już po raz 12. na Uniwersytecie Jagiellońskim odbędzie się Krakowska Konferencja Kognitywistyczna. Tegoroczna będzie miejscem spotkania i wymiany poglądów badaczy zajmujących się religijnością oraz systemami przekonań, głównie w ujęciu kognitywnym i psychospołecznym. 

Zapisz się do naszego newslettera

W dni­ach 9–10 maja 2020 na Insty­tu­cie Psy­chologii Uni­w­er­syte­tu Jagiel­lońskiego w Krakowie (ul. Ingar­de­na 6) odbędzie się 12. edy­c­ja Cra­cow Cog­ni­tive Sci­ence Con­fer­ence. Kon­fer­enc­ja co roku poświę­cona jest innemu zagad­nie­niu, co wskazu­je na inter­dyscy­pli­narny charak­ter kog­ni­ty­wisty­ki. Tegorocz­na edy­c­ja poruszy tem­at religii i pokrewnych wierzeń. 

Między­nar­o­dowa kon­fer­enc­ja Cra­cow Cog­ni­tive Sci­ence Con­fer­ence jest orga­ni­zowana już od roku 2007. Jej głównym celem jest wkład w rozwój kog­ni­ty­wisty­ki jako całoś­ciowego, inter­dyscy­pli­narnego przed­sięwz­ię­cia oraz posz­erzanie intelek­tu­al­nych hory­zon­tów jej uczest­ników poprzez współpracę między spec­jal­is­ta­mi z różnych dziedzin. Tegorocz­na edy­c­ja real­izu­je tę wiz­ję w szczegól­ny sposób. Jako owoc współpra­cy między badacza­mi spec­jal­izu­ją­cy­mi się w różnych dyscy­plinach kog­ni­ty­wisty­ki oraz w reli­gioz­naw­st­wie, CCSC2020 rozsz­erza zakres reprezen­towanych pode­jść metodolog­icznych bardziej, niż kiedykol­wiek wcześniej, umożli­wia­jąc wszech­stron­ną i pod wielo­ma wzglę­da­mi obiecu­jącą anal­izę prob­lemów badaw­czych.

Kog­ni­ty­wisty­ka religii jest obszarem dociekań naukowych, który w ostat­nich lat­ach znaczą­co zyskał na pop­u­larnoś­ci. Zakres jej zain­tere­sowań obe­j­mu­je bard­zo sze­rok­ie spek­trum zjawisk, nie ogranicza­jąc się tylko do sfor­mal­i­zowanej religi­jnoś­ci, ale pod­da­jąc anal­izie również np. rytu­ały, specy­ficzne insty­tuc­je społeczne, przesądy, czy wiarę w zjawiska para­nor­malne.

Zagad­nienia, których doty­czyć będzie tegorocz­na edy­c­ja kon­fer­encji leżą na styku filo­zofii, neu­rologii, psy­chologii poz­naw­czej, reli­gioz­naw­st­wa oraz socjologii. Uczest­ni­cy wydarzenia zajmą się więc prob­le­ma­mi roz­cią­ga­ją­cy­mi się od kwestii tak ściśle mierzal­nych i wyma­ga­ją­cych dro­bi­az­gowej anal­izy jak związ­ki pomiędzy religi­jnoś­cią, a fizjologią i akty­wnoś­cią mózgu, poprzez psy­chospołeczne i poz­naw­cze niuanse religi­jnoś­ci, aż po  abstrak­cyjne i prowoku­jące do myśle­nia docieka­nia o związkach religii z nauką.

Cra­cow Cog­ni­tive Sci­ence Con­fer­ence co roku gro­madzi wielu znakomi­tych uczonych z kra­ju i zagrani­cy oraz stu­den­tów i dok­toran­tów dzielą­cych pasję do nauk doty­czą­cych umysłu i poz­na­nia. Orga­ni­za­torzy serdecznie zaprasza­ją wszys­t­kich zain­tere­sowanych biernym i czyn­nym uczest­nictwem, by zjaw­ili się na tegorocznej edy­cji. 

By zare­je­strować się jako czyn­ny uczest­nik kon­fer­encji należy nadesłać abstrakt zgod­nie z intr­sukcją na stron­ie kon­fer­encji. Abstrak­ty należy wysyłać do 28 lutego 2020 roku.

Orga­ni­za­tor wydarzenia:

Koło Naukowe Stu­den­tów Kog­ni­ty­wisty­ki UJ

Koło Naukowe Stu­den­tów Reli­gioz­naw­st­wa UJ

Patroni:

Coper­ni­cus Cen­tre (Cen­trum Koperni­ka Badań Inter­dyscy­pli­narnych UJ)

Filo­zo­fuj!

Link do wydarzenia w ser­wisie Face­book – tutaj

Link do strony kon­fer­encji w ser­wisie Face­book – tutaj

Słowa kluc­zowe: kog­ni­ty­wisty­ka, reli­gioz­naw­st­wo, kog­ni­ty­wisty­ka religii, reli­gioz­naw­st­wo kog­ni­ty­wne, nau­ka a reli­gia, neu­roko­re­laty religi­jnoś­ci, między­nar­o­dowa kon­fer­enc­ja naukowa,

reli­gion and beliefs, para­nor­mal beliefs, cog­ni­tive sci­ence, cog­ni­tive sci­ence of reli­gion, reli­gious stud­ies, inter­na­tion­al sci­en­tif­ic con­fer­ence

Więcej infor­ma­cji: www.ccsc.edu.pl

Najnowszy numer można nabyć od 2 lipca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

2 komentarze

Kliknij, aby skomentować

  • Tylko nie mieszać ze sobą obcych sobie nauk w sosie post post­mod­ernisty­cznym, bo wyjdą z tego dzi­waczne wnios­ki, dzi­wne nau­ki i dzi­wadła ide­owe post post­mod­ernisty­czne!

    • Prawdzi­wa Nau­ka i Wiedza to odkry­wanie Rzeczy Nowych! Tylko To się liczy! Pamię­ta­j­cie! Great Job! Good Job! God Job!

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy