Aktualności Konferencje Patronaty

Międzynarodowa konferencja naukowa Cracow Cognitive Science Conference – „Religion and Beliefs”

12. ccsc
Już po raz 12. na Uniwersytecie Jagiellońskim odbędzie się Krakowska Konferencja Kognitywistyczna. Tegoroczna będzie miejscem spotkania i wymiany poglądów badaczy zajmujących się religijnością oraz systemami przekonań, głównie w ujęciu kognitywnym i psychospołecznym. 

W dniach 9–10 maja 2020 na Insty­tu­cie Psy­cho­lo­gii Uni­wer­sy­te­tu Jagiel­loń­skie­go w Kra­ko­wie (ul. Ingar­de­na 6) odbę­dzie się 12. edy­cja Cra­cow Cogni­ti­ve Scien­ce Con­fe­ren­ce. Kon­fe­ren­cja co roku poświę­co­na jest inne­mu zagad­nie­niu, co wska­zu­je na inter­dy­scy­pli­nar­ny cha­rak­ter kogni­ty­wi­sty­ki. Tego­rocz­na edy­cja poru­szy temat reli­gii i pokrew­nych wierzeń. 

Mię­dzy­na­ro­do­wa kon­fe­ren­cja Cra­cow Cogni­ti­ve Scien­ce Con­fe­ren­ce jest orga­ni­zo­wa­na już od roku 2007. Jej głów­nym celem jest wkład w roz­wój kogni­ty­wi­sty­ki jako cało­ścio­we­go, inter­dy­scy­pli­nar­ne­go przed­się­wzię­cia oraz posze­rza­nie inte­lek­tu­al­nych hory­zon­tów jej uczest­ni­ków poprzez współ­pra­cę mię­dzy spe­cja­li­sta­mi z róż­nych dzie­dzin. Tego­rocz­na edy­cja reali­zu­je tę wizję w szcze­gól­ny spo­sób. Jako owoc współ­pra­cy mię­dzy bada­cza­mi spe­cja­li­zu­ją­cy­mi się w róż­nych dys­cy­pli­nach kogni­ty­wi­sty­ki oraz w reli­gio­znaw­stwie, CCSC2020 roz­sze­rza zakres repre­zen­to­wa­nych podejść meto­do­lo­gicz­nych bar­dziej, niż kie­dy­kol­wiek wcze­śniej, umoż­li­wia­jąc wszech­stron­ną i pod wie­lo­ma wzglę­da­mi obie­cu­ją­cą ana­li­zę pro­ble­mów badawczych.

Kogni­ty­wi­sty­ka reli­gii jest obsza­rem docie­kań nauko­wych, któ­ry w ostat­nich latach zna­czą­co zyskał na popu­lar­no­ści. Zakres jej zain­te­re­so­wań obej­mu­je bar­dzo sze­ro­kie spek­trum zja­wisk, nie ogra­ni­cza­jąc się tyl­ko do sfor­ma­li­zo­wa­nej reli­gij­no­ści, ale pod­da­jąc ana­li­zie rów­nież np. rytu­ały, spe­cy­ficz­ne insty­tu­cje spo­łecz­ne, prze­są­dy, czy wia­rę w zja­wi­ska paranormalne.

Zagad­nie­nia, któ­rych doty­czyć będzie tego­rocz­na edy­cja kon­fe­ren­cji leżą na sty­ku filo­zo­fii, neu­ro­lo­gii, psy­cho­lo­gii poznaw­czej, reli­gio­znaw­stwa oraz socjo­lo­gii. Uczest­ni­cy wyda­rze­nia zaj­mą się więc pro­ble­ma­mi roz­cią­ga­ją­cy­mi się od kwe­stii tak ści­śle mie­rzal­nych i wyma­ga­ją­cych dro­bia­zgo­wej ana­li­zy jak związ­ki pomię­dzy reli­gij­no­ścią, a fizjo­lo­gią i aktyw­no­ścią mózgu, poprzez psy­cho­spo­łecz­ne i poznaw­cze niu­an­se reli­gij­no­ści, aż po  abs­trak­cyj­ne i pro­wo­ku­ją­ce do myśle­nia docie­ka­nia o związ­kach reli­gii z nauką.

Cra­cow Cogni­ti­ve Scien­ce Con­fe­ren­ce co roku gro­ma­dzi wie­lu zna­ko­mi­tych uczo­nych z kra­ju i zagra­ni­cy oraz stu­den­tów i dok­to­ran­tów dzie­lą­cych pasję do nauk doty­czą­cych umy­słu i pozna­nia. Orga­ni­za­to­rzy ser­decz­nie zapra­sza­ją wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych bier­nym i czyn­nym uczest­nic­twem, by zja­wi­li się na tego­rocz­nej edycji. 

By zare­je­stro­wać się jako czyn­ny uczest­nik kon­fe­ren­cji nale­ży nade­słać abs­trakt zgod­nie z intr­suk­cją na stro­nie kon­fe­ren­cji. Abs­trak­ty nale­ży wysy­łać do 28 lute­go 2020 roku.

Orga­ni­za­tor wydarzenia:

Koło Nauko­we Stu­den­tów Kogni­ty­wi­sty­ki UJ

Koło Nauko­we Stu­den­tów Reli­gio­znaw­stwa UJ

Patro­ni:

Coper­ni­cus Cen­tre (Cen­trum Koper­ni­ka Badań Inter­dy­scy­pli­nar­nych UJ)

Filo­zo­fuj!

Link do wyda­rze­nia w ser­wi­sie Face­bo­ok – tutaj

Link do stro­ny kon­fe­ren­cji w ser­wi­sie Face­bo­ok – tutaj

Sło­wa klu­czo­we: kogni­ty­wi­sty­ka, reli­gio­znaw­stwo, kogni­ty­wi­sty­ka reli­gii, reli­gio­znaw­stwo kogni­tyw­ne, nauka a reli­gia, neu­ro­ko­re­la­ty reli­gij­no­ści, mię­dzy­na­ro­do­wa kon­fe­ren­cja naukowa, 

reli­gion and beliefs, para­nor­mal beliefs, cogni­ti­ve scien­ce, cogni­ti­ve scien­ce of reli­gion, reli­gio­us stu­dies, inter­na­tio­nal scien­ti­fic conference

Wię­cej infor­ma­cji: www.ccsc.edu.pl

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

2 komentarze

Kliknij, aby skomentować

  • Tyl­ko nie mie­szać ze sobą obcych sobie nauk w sosie post post­mo­der­ni­stycz­nym, bo wyj­dą z tego dzi­wacz­ne wnio­ski, dziw­ne nauki i dzi­wa­dła ide­owe post postmodernistyczne!

    • Praw­dzi­wa Nauka i Wie­dza to odkry­wa­nie Rze­czy Nowych! Tyl­ko To się liczy! Pamię­taj­cie! Gre­at Job! Good Job! God Job!

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy