Aktualności Wydarzenia

Możliwość faktu. Nietzsche, prawda i post-prawda – warsztaty filozoficzne

Już dziś, 28 czerwca o godz. 18, zapraszamy do Cafe Księgarni Vademecum w Gdyni na kolejne wydarzenie „Wszystko jest filozofią”. Tematem przewodnim będzie zagadnienie post-prawdy, a za inspirację do dyskusji posłuży filozofia Fryderyka Nietzschego. „Filozofuj!” objęło patronat nad całym cyklem.

Zapisz się do naszego newslettera

Możli­wość fak­tu. Niet­zsche, praw­da i post-praw­da” to peł­na nazwa gdyńs­kich warsz­tatów filo­zoficznych. Wybór tego tem­atu jest spowodowany zdomi­nowaniem debaty pub­licznej ter­minem „post-prawdy” (w 2017 roku stał się w Polsce słowem roku). Wraz z Miłoszem Wiec­zorem, który poprowadzi warsz­taty, będzie moż­na dokon­ać filo­zoficznej reflek­sji nad prawdą i post-prawdą we współczes­nym świecie.

: Cafe Księ­gar­ni Vade­me­cum w Gdyni, ul. Świę­to­jańs­ka 5–7
28 czer­w­ca, 18.00–20.00
Strona inter­ne­towa orga­ni­za­torów
Wydarze­nie na Face­booku

Wstęp wol­ny. Na miejs­cu orga­ni­za­torzy zaprasza­ją na poczęs­tunek: herba­ta i cias­to!
OBOWIĄZUJĄ ZAPISY! (lim­it miejsc: do 30 osób)
Potwierdze­nie uczest­nict­wa prosimy wysłać na adres mailowy: ksiegarnia@vademecumgdynia.org z podaniem imienia, nazwiska i numeru tele­fonu. Zgłoszenia moż­na dokon­ać również tele­fon­icznie: 58–661 15 41

Zaprasza­my serdecznie!

Mate­ri­ał do lek­tu­ry: frag­men­ty tek­stów Friedricha Niet­zschego
Wybrane ustępy z tek­stu będą także dostęp­ne na miejs­cu, w Cafe Księ­gar­ni Vade­me­cum (możli­wość wypoży­czenia kopii) oraz w wer­sji elek­tron­icznej (wysyłamy mailem).

Warsz­tat poprowadzi Miłosz Wieczór – dok­torant na Politech­nice Gdańskiej. Współza­łoży­ciel „Radykalnego sło­nia”. Nihilisty­czny scjen­tys­ta z pro­gramem pozy­ty­wnym. Od cza­su lek­tu­ry Prous­ta uważa, że życie „jest spoko”, o co zresztą nieustan­nie kłó­ci się sam ze sobą.


Wszys­tko jest filo­zofią – edy­c­ja II” to cykl warsz­tatów filo­zoficznych przy­bliża­ją­cych pod­stawy wiedzy filo­zoficznej oraz spotka­nia z pol­ski­mi filo­zo­fa­mi zaj­mu­ją­cy­mi się aktu­al­nie pracą aka­demicką.
Pro­jekt jest kon­tynu­acją ubiegłorocznej inic­jaty­wy. Wów­czas punk­tem wspól­nym spotkań było życie w kos­mopoli­ty­cznej, mul­ti­kul­tur­owej a jed­nocześnie religi­jnej i patri­o­ty­cznej nowoczes­noś­ci.
W tym roku, z uwa­gi na set­ną rocznicę odzyska­nia przez Pol­skę niepodległoś­ci, skupimy się na pol­skiej myśli filo­zoficznej.

Warsz­taty filo­zoficzne w przys­tęp­ny sposób przy­bliżą pod­stawy wiedzy filo­zoficznej oraz poma­ga­ją uczest­nikom opanować najważniejsze umiejęt­noś­ci filo­zoficzne, takie jak: czy­tanie ze zrozu­mie­niem tek­stów klasy­cznych myśli­cieli, zdol­ność do kry­ty­cznego myśle­nia oraz prowadzenia rzetel­nej, kul­tur­al­nej dyskusji. Do prowadzenia warsz­tatów zaprosil­iśmy wolon­tar­iuszy; stu­den­tów i absol­wen­tów filo­zofii, oso­by nią zain­tere­sowane oraz nauczy­cieli szkol­nych i aka­demic­kich.

Dru­ga część pro­jek­tu to seria wykładów pol­s­kich filo­zofów, aktu­al­nie zaj­mu­ją­cy­mi się pracą aka­demicką i pop­u­laryza­cją tej dziedziny wiedzy w innej formie (książ­ki, cza­sopis­ma naukowe).
Zaprosil­iśmy naukow­ców związanych z prężnie dzi­ała­ją­cy­mi środowiska­mi filo­zoficzny­mi z całej Pol­s­ki.
Pier­wsza odsłona naszego pro­jek­tu, pokaza­ła jak wiel­ki potenc­jał tkwi w orga­ni­zowa­niu tego typu wykładów.

Mece­nasem Pro­jek­tu jest Mias­to Gdy­nia.

Orga­ni­za­tor
Mias­to Gdy­nia, Fun­dac­ja Vade­me­cum

Part­nerzy
Cen­trum Kul­tu­ry w Gdyni, Gdyńskie Cen­trum Fil­mowe, Kon­sulat Hon­orowy Wielkiego Księst­wa Luk­sem­bur­ga w Sopocie, Muzeum Mias­ta Gdyni, Teatr Gdy­nia Głów­na, Tygod­nik Powszech­ny

Patroni
Filo­zo­fuj, TVP Kul­tura, Trojmiasto.pl, Teolo­gia Poli­ty­cz­na, Coper­ni­cus Cen­ter Press www.ccpress.pl, Machi­na Myśli, Radykalny słoń, Cen­trum Prak­ty­ki Sto­ick­iej, Gdyńs­ka Stre­fa Kul­tu­ry, Met­ro­pol­i­tal­na Kar­ta do Kul­tu­ry, Cen­trum Akty­wnoś­ci Senio­ra

 

Najnowszy numer można nabyć od 3 stycznia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy